Αντιρρησίες συνείδησης : Ποιες είναι οι ευνοϊκές ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου ΥΠΕΘΑ

Στο Νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, μεταξύ άλλων, καθορίζονται πολλες ευνοϊκές ρυθμίσεις  σχετικά με τους αντιρρησίες συνείδησης. 


 
 
 
Αναλυτικότερα, οι κυριότερες ρυθμίσεις για τους αντιρρησίες συνείδησης, είναι οι παρακάτω:

  • Για τους αντιρρησίες συνείδησης που επιθυμούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της θητείας τους κατεβαίνει το όριο,  εφόσον έχουν συμπληρώσει το 33ο έτος από το 35ο που ισχύει σήμερα
  • Μειώνεται ο ελάχιστος χρόνος εναλλακτικής υπηρεσίας που απαιτείται να εκπληρώσουν όσοι αντιρρησίες συνείδησης επιθυμούν να εξαγοράσουν την υπηρεσία τους αυτή από τις σαράντα (40) στις είκοσι (20) ημέρες.
  • Η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας, που εκπληρώνουν οι αντιρρησίες συνείδησης, δύναται να καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε χρόνο ίσο κατ’ ελάχιστο με το χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας των ενόπλως υπηρετούντων στους κλάδους των ΕΔ, απαλείφοντας τη σχετική προσαύξηση του διμήνου, που ίσχυε.
  • Τροποποιείται σημαντικά η σύνθεση της ειδικής επιτροπής των αντιρρησιών συνείδησης, με αύξηση συμμετοχής των καθηγητών ΑΕΙ από δύο (2) σε τρεις (3) και αντίστοιχη μείωση των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων από δύο (2) σε έναν (1).
  • Θεσπίζεται η δυνατότητα χορήγησης ορισμένων αναβολών κατάταξης
  • Χορήγηση στους αντιρρησίες συνείδησης γονικής άδειας πέντε (5) ημερών για κάθε εν ζωή τέκνο τους.
  • Παύει πλέον η δυνατότητα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να αναστέλλει, σε περίοδο πολέμου, τις διατάξεις για την εναλλακτική υπηρεσία ώστε οι αντιρρησίες συνείδησης να συνεισφέρουν στις ΕΔ.
  • Κάλυψη από το Δημόσιο των δαπανών κίνησης
  • Προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων του άρθρο 69 του ν. 3421/2005 για τους στρατευόμενους υπαλλήλους και εργάτες και στους αντιρρησίες συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία.

Τα Άρθρα 21 & 22

Αναλυτικότερα, τα άρθρα 21 και 22 του Νομοσχεδίου, καθώς και η αιτιολογική έκθεση για το καθένα από αυτά, είναι τα παρακάτω:

Άρθρο 21

Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167)
Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 3883/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«Ρύθμιση υποχρεώσεων αντιρρησιών συνείδησης που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους
1. Όσοι συμπληρώνουν το τριακοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της εναλλακτικής τους υπηρεσίας, εφόσον έχουν διατεθεί ή θα διατεθούν σε φορείς του δημόσιου τομέα και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία είκοσι (20) ημερών.».

Αιτιολογική έκθεση:

Με τη ρύθμιση του άρθρου αυτού, σκοπείται η αποκατάσταση της αρχής της
ισότητας και της ισονομίας μεταξύ των οπλιτών θητείας και των αντιρρησιών
συνείδησης. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν.4494/2017 (Α΄ 165)
μειώθηκε το όριο ηλικίας για όλους τους στρατευσίμους, ανυποτάκτους και οπλίτες
που επιθυμούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της θητείας τους, από το 35ο στο 33ο
έτος και, ως εκ τούτου, τροποποιήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 57 του
ν.3421/2005 (Α΄ 302), χωρίς όμως να προβλεφθεί και αντίστοιχη μείωση ορίου
ηλικίας εξαγοράς και για τους αντιρρησίες συνείδησης. Η συγκεκριμένη ρύθμιση
συνάδει και με τις επισημάνεις του Συνηγόρου του Πολίτη, όπως διατυπώνονται
στην Ετήσια Έκθεσή του για το έτος 2017. Επιπλέον, μειώνεται ο ελάχιστος χρόνος
εναλλακτικής υπηρεσίας που απαιτείται να εκπληρώσουν όσοι αντιρρησίες
συνείδησης επιθυμούν να εξαγοράσουν την υπηρεσία τους αυτή από τις σαράντα
(40) στις είκοσι (20) ημέρες.

Άρθρο 22

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3421/2005 (Α΄ 302)
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 60 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η απόλυση των αντιρρησιών συνείδησης και πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1, όχι όμως πριν από τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, που ισχύει για την οριστική απόλυση των ενόπλως υπηρετούντων οπλιτών οποιοδήποτε κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.»
2. Οι υποπαράγραφοι α΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 3421/2005 αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Τρεις καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με ειδικότητα στη φιλοσοφία ή στις κοινωνικές – πολιτικές επιστήμες ή στην ψυχολογία ή στη νομική.
γ. Έναν ανώτερο αξιωματικό του Κοινού Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.».
3. Η παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι αναγνωριζόμενοι ως αντιρρησίες συνείδησης για εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας υποχρεούνται να παρουσιάζονται για ανάληψη υπηρεσίας εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην πρόσκληση που τους αποστέλλεται από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Οι διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16, 17, 32, 34 και 37 εφαρμόζονται αναλόγως. Αν στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου χορηγηθούν οι αναβολές κατάταξης των άρθρων 18, 19, 19Α, 20, 21, 22, 23, 25, 27 και 28, η διαδικασία υπαγωγής τους στις διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης επαναλαμβάνεται μετά τη λήξη ή τη διακοπή της αναβολής τους, ύστερα από νέο αίτημά τους. Όσοι δεν παρουσιάζονται κηρύσσονται ανυπότακτοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.».
4. Η υποπαράγραφος ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Δικαιούνται άδειας απουσίας δύο (2) ημερών για κάθε μήνα υπηρεσίας και γονικής άδειας πέντε (5) ημερών για κάθε τέκνο που βρίσκεται στη ζωή.».
5. Η παρ. 2 του άρθρου 65 του ν. 3421/2005 καταργείται.
6. Στο άρθρο 66 του ν. 3421/2005 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Αν ασκηθεί αίτηση θεραπείας κατά απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος χορήγησης της αναβολής κατάταξης της παρ. 1β του άρθρου 19 και επί αιτήματος αναγνώρισης αντιρρησία συνείδησης, χορηγείται υποχρεωτικά αναστολή εκτέλεσης της διοικητικής πράξης, χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου.».
7. Στο άρθρο 68 του ν. 3421/2005 προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Η παρ. 1 εφαρμόζεται αναλόγως και στους αναγνωριζόμενους αντιρρησίες συνείδησης που εκπληρώνουν την εναλλακτική τους υπηρεσία.».
8. Στο άρθρο 69 του ν. 3421/2005 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Οι προηγούμενες παράγραφοι εφαρμόζονται αναλόγως και στους αντιρρησίες συνείδησης που εκπληρώνουν την εναλλακτική τους υπηρεσία.».

Αιτιολογική έκθεση:

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, εκσυγχρονίζονται ορισμένες στρατολογικές
ρυθμίσεις, που αφορούν στους αντιρρησίες συνείδησης, στο πλαίσιο των επιταγών,
τόσο του Συντάγματος όσο και των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας [πχ
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), νομολογία του ΕΔΔΑ]
και λαμβάνοντας υπόψη τη συνταγματική αρχή της ισότητας όλων των Ελλήνων
πολιτών.
Ειδικότερα:
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 1, προβλέπεται ότι η διάρκεια της
εναλλακτικής υπηρεσίας, που εκπληρώνουν οι αντιρρησίες συνείδησης, δύναται να
καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε χρόνο ίσο κατ’ ελάχιστο
με το χρόνο πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας των ενόπλως υπηρετούντων
στους κλάδους των ΕΔ, απαλείφοντας τη σχετική προσαύξηση του διμήνου, που
ίσχυε. Σκοπείται αφενός η κατά το δυνατόν συμμόρφωση της Χώρας με τις διεθνείς
της υποχρεώσεις (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Διεθνές
Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, Ευρωπαϊκός Χάρτης Κοινωνικών
Δικαιωμάτων) και αφετέρου η εξάλειψη των πάγιων αρνητικών διαπιστώσεων για τη
Χώρα από τη Διεθνή Αμνηστία και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Αντιρρησιών Συνείδησης.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 2, τροποποιείται σημαντικά η σύνθεση της
ειδικής επιτροπής των αντιρρησιών συνείδησης, με αύξηση συμμετοχής των
καθηγητών ΑΕΙ από δύο (2) σε τρεις (3) και αντίστοιχη μείωση των αξιωματικών των
Ενόπλων Δυνάμεων από δύο (2) σε έναν (1), προς περαιτέρω συμμόρφωση της
Χώρας με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΣΔΑ) και τη νομολογία του ΕΔΔΑ [Παπαβασιλάκης κ. Ελλάδας (αρ. προσφυγής
66899/14)] και του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 1318/2017), αλλά και προς
παροχή περισσότερων εγγυήσεων αμερόληπτης και ανεξάρτητης κρίσης της
επιτροπής.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 3, θεσπίζεται η δυνατότητα χορήγησης
ορισμένων αναβολών κατάταξης του ν.3421/2005 στους προς παρουσίαση σε
φορείς του δημοσίου αναγνωρισθέντες αντιρρησίες συνείδησης και καθορίζεται ότι,
στις ανωτέρω περιπτώσεις, η διαδικασία υπαγωγής τους στις διατάξεις περί
αντιρρησιών συνείδησης επαναλαμβάνεται, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν,
μετά τη λήξη ή τη διακοπή της αναβολής τους και κατόπιν υποβολής νέου αιτήματος.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 4, θεσπίζεται η χορήγηση στους αντιρρησίες
συνείδησης γονικής άδειας πέντε (5) ημερών για κάθε εν ζωή τέκνο τους, για λόγους
προστασίας του θεσμού της οικογένειας.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 5, παύει πλέον η δυνατότητα του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας να αναστέλλει, σε περίοδο πολέμου, τις διατάξεις για την
εναλλακτική υπηρεσία, καθόσον όσοι έχουν τεκμηριωμένη αντίρρηση συνείδησης
για την εκτέλεση ένοπλης θητείας και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να φέρουν όπλα,
ακόμη και σε περίοδο πολέμου, μπορούν να προσφέρουν άλλες υπηρεσίες και
εκτός Ενόπλων Δυνάμεων.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 6, προβλέπεται πλέον ότι, σε περίπτωση
άσκησης αίτησης θεραπείας κατά απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος
χορήγησης αναβολής κατάταξης κατόχων διδακτορικού διπλώματος που
διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες, καθώς και επί αιτήματος
αναγνώρισης ως αντιρρησιών συνείδησης, η αναστολή εκτέλεσης της διοικητικής
πράξης χορηγείται υποχρεωτικά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, χωρίς να
απαιτείται επιπλέον αίτηση του ενδιαφερομένου, προκειμένου να αποφεύγεται, μέχρι
την ημερομηνία εξέτασης της αίτησης θεραπείας, ενδεχόμενη κήρυξή του ως
ανυποτάκτου.
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 7, προβλέπεται πλέον η κάλυψη από το
Δημόσιο των δαπανών κίνησης για τους αντιρρησίες συνείδησης που καλούνται να
παρουσιαστούν σε φορέα του δημόσιου τομέα για εκπλήρωση της εναλλακτικής
τους υπηρεσίας, καθώς επίσης και όταν απολύονται από τον φορέα ή όταν
καλούνται να παρουσιαστούν από αυτόν σε στρατιωτική αρχή (πχ Στρατολογική
Υπηρεσία, Επιτροπή Απαλλαγών).
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 8, προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή των
ευεργετικών διατάξεων για τους στρατευόμενους υπαλλήλους και εργάτες και στους
αντιρρησίες συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία, βάσει της
συνταγματικής αρχής της ισότητας και της ισονομίας όλων Ελλήνων πολιτών.
 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ