Μονιμοποίηση ΕΠΟΠ : Πού, πότε και πώς θα γίνει (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Η απόφαση για τη μονιμοποίηση ΕΠΟΠ (Επαγγελματιών Οπλιτών) του Δημήτρη Βίτσα προβλέπει όριο επιτυχίας το 70% χωρίς αναβοθμολόγηση για την τέταρτη σειρά κατάταξης έτους 2010, της Π.Α. 

Χωρίς δικαίωμα αναβαθμολόγησης λόγω της φύσεως των ερωτημάτων  που θα είναι με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής και του τρόπου βαθμολόγησης όπου δεν υπεισέρχεται η προσωπική γνώμη των βαθμολογητών θα είναι οι εξετάσεις για την μονιμοποίηση των ΕΠ.ΟΠ.

Γενικά η εξεταστική διαδικασία είναι μάλλον εύκολη και οι πιθανότητες να «πιάσει» κάποιος το 70% εξαιρετικά αυξημενες.

Τα αντικείμενα και η ύλη των εξετάσεων, περιλαμβάνονται σε γενικά ερωτηματολόγια στρατιωτικών θεμάτων, καθώς και θεμάτων ειδικότητας (ξεχωριστά για κάθε μία), τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στους υποψήφιους για μονιμοποίηση στην ΠΑ,  ΕΠ.ΟΠ, με μέριμνα των ΓΕΑ/ Β2 και ΔΑΕ/Β2.

Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης περιλαμβάνει πενήντα (50) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, εκ των οποίων οι τριάντα πέντε (35) αφορούν στα θέματα της κάθε ειδικότητας και οι δεκαπέντε (15) στα γενικά στρατιωτικά θέματα.

Οι ερωτήσεις των γενικών στρατιωτικών θεμάτων, είναι κοινές για όλες τις συμμετέχουσες ειδικότητες.

Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με δυο (2) βαθμούς. Επιτυχών θεωρείται όποιος συγκεντρώσει βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 70% (τουλάχιστον 35 σωστές απαντήσεις).

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

α. Στη ΣΙ (AB Δεκέλειας), όπου θα συμμετέχουν στις εξετάσεις οι ΕΠ.ΟΠ. που υπηρετούν σε Μονάδες της περιφερειακής ενότητας Αττικής.

β. Για τους υπόλοιπους ΕΠ.ΟΠ. οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις Μονάδες που υπηρετούν.

Όσοι ΕΠ.ΟΠ. υπηρετούν στο ΑΤΑ, σε Διακλαδικές, Πολυεθνικές – Διακλαδικές Μονάδες, σε άλλες Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων εκτός ΠΑ ή σε Μονάδες της ΠΑ με μικρή στελέχωση, θα κληθούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις που θα διεξαχθούν στην πλησιέστερη Μονάδα της περιφέρειας τους.

Η διαταγή που θα καθορίζει αυτές τις περιπτώσεις, θα εκδοθεί με μέριμνα του ΓΕΑ/Β2.

Ώρα έναρξης των εξετάσεων, σε όλα τα εξεταστικά κέντρα, ορίζεται η 10:00 πμ.

Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι εξήντα (60) λεπτά.

Ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων ορίζεται, η Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.

Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις, έχουν όσοι ΕΠ.ΟΠ. υπέβαλαν την απαιτούμενη αίτηση επιθυμίας μονιμοποίησης και κρίθηκαν υγειονομικά κατάλληλοι, από την Ανώτατη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ).

Διαβάστε όλη την απόφαση

Αριθμ.   Φ300/408/Σ.104 (1)

Προκήρυξη Διενέργειας στην ΠΑ Γραπτών Εξετάσεων για τη Μονιμοποίηση των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) (Ανδρών – Γυναικών), της Τέταρτης Σειράς Κατάταξης Έτους 2010.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

1  . Έχοντας υπόψη:

α. Το ν. 2936/2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 166) όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση του με το ν. 3036/2002 «Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νομοθεσίας, ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, θέματα Επαγγελματιών Οπλιτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 171 Α’).

β. Το ΦΕΚ Β’ 2144/6-10-2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας»

γ. Την Φ. 416/205235/Σ. 5388/12-11-2001/ΓΕΕΘΑ/Ε’ ΚΛ/ΔΠΡΣ-ΔΜ & ΟΡΓ. απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρυθμίσεις θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ 1610 Β’), άρθρο 7 παρ. 4 όπως τροποποιήθηκε με τη Φ. 424/35/160822/Σ. 2037/19-12-2007 απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 2507/2007).

δ. Την υπ’ αριθμ. 142/16-12-16 απόφαση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου/Ολομέλειας.

ε. Την έκθεση οικονομικής επιβάρυνσης της ΓΔΟΣΥ/ ΔΟΙ.

στ. Από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Προκηρύσσουμε τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας μονιμοποίησης των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ) (Ανδρών -Γυναικών) της ΠΑ, που κατατάχθηκαν τον Μάιο του έτους 2010 και συμπληρώνουν την εκ του νόμου απαιτούμενη επταετή υποχρέωση παραμονής, το Μάιο του 2017.

Άρθρο 2

1. Ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων ορίζεται, η Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.

2. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ως ακολούθως: α. Στη ΣΙ (AB Δεκέλειας), όπου θα συμμετέχουν στις εξετάσεις οι ΕΠ.ΟΠ. που υπηρετούν σε Μονάδες της περιφερειακής ενότητας Αττικής. β. Για τους υπόλοιπους ΕΠ.ΟΠ. οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις Μονάδες που υπηρετούν. Όσοι ΕΠ.ΟΠ. υπηρετούν στο ΑΤΑ, σε Διακλαδικές, Πολυεθνικές – Διακλαδικές Μονάδες, σε άλλες Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων εκτός ΠΑ ή σε Μονάδες της ΠΑ με μικρή στελέχωση, θα κληθούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις που θα διεξαχθούν στην πλησιέστερη Μονάδα της περιφέρειας τους. Η διαταγή που θα καθορίζει αυτές τις περιπτώσεις, θα εκδοθεί με μέριμνα του ΓΕΑ/Β2.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις, έχουν όσοι ΕΠ.ΟΠ. υπέβαλαν την απαιτούμενη αίτηση επιθυμίας μονιμοποίησης και κρίθηκαν υγειονομικά κατάλληλοι, από την Ανώτατη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ).

Άρθρο 3

Για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας των γραπτών εξετάσεων συγκροτούνται, με μέριμνα του ΓΕΑ/Β2, οι παρακάτω επιτροπές:

1. Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων α. Αποτελούμενη από τους: (1) Επιτελάρχη ΔΑΕ, ως πρόεδρο (2) Δντή Β’ Κλάδου ΔΑΕ, (3) Δντή Γ’ Κλάδου ΔΑΕ, (4) Δύο (2) Επιτελείς ΓΕΑ/Β 1, (5) Επιτελή ΓΕΑ/Β2, (6) Επιτελή ΓΕΑ/Β3,(7) Επιτελή ΓΕΑ/Δ1, (8) Επιτελή ΔΑΕ/Β1, (9) Επιτελή ΔΑΕ/Γ1, (10) Επιτελή ΔΑΕ/ΚΜΗ, ως μέλη και (11) Επιτελή ΔΑΕ/Β1, ως γραμματέα της Επιτροπής. (12) Ως συμβουλευτικά μέλη στην Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων συμμετέχει προσωπικό της ΠΑ που εμπλέκεται στην παροχή εκπαίδευσης «Βασικής, Βαθμοφόρου και Ειδικότητος», για κάθε μια από τις συμμετέχουσες στη διαδικασία ειδικότητες. Για τις ειδικότητες με συναφές αντικείμενο, είναι δυνατή η συμμετοχή κοινού εκπροσώπου.

β. Έργο της Επιτροπής Διενέργειας Εξετάσεων, είναι:

(1) Η οργάνωση – παρακολούθηση των γραπτών εξετάσεων και η επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν κατά τη διεξαγωγή τους.

(2) Η εκπόνηση και ο έλεγχος τριών ερωτηματολογίων πολλαπλών απαντήσεων για κάθε ειδικότητα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο «6» της παρούσας.

(3) Η σύνταξη φύλλου ορθών απαντήσεων (κλείδα) για κάθε ερωτηματολόγιο.

(4) Η κλήρωση, ενός (1) εκ των τριών (3) εκπονηθέντων ερωτηματολογίων, στο οποίο αυτοί θα εξεταστούν.

(5) Η έκδοση του απαιτουμένου αριθμού φωτοαντιγράφων (ερωτηματολογίων και εντύπων απαντήσεων) για κάθε εξεταστικό κέντρο και η φύλαξή τους.

(6) Η ασφαλής συσκευασία και η αποστολή τους στον πρόεδρο κάθε Εξεταστικής Επιτροπής.

(7) Η παραλαβή των εντύπων απαντήσεων ερωτηματολογίου, από τις Εξεταστικές Επιτροπές και ο αριθμητικός έλεγχος αυτών.

(8) Η παράδοση των ανωτέρω εντύπων στην Επιτροπή Βαθμολόγησης, για τη βαθμολόγησή τους.

(9) Η παραλαβή των βαθμολογημένων εντύπων από την Επιτροπή Βαθμολόγησης, η αποκάλυψή τους και η σύνταξη του Πρακτικού Επιτυχόντων – Αποτυχόντων ΕΠ.ΟΠ. για κάθε ειδικότητα.

(10) Η υποβολή του Πρακτικού στο ΓΕΑ/Β1, για κύρωση από τον Α/ΓΕΑ.

2. Επιτροπή Βαθμολόγησης α. Αποτελούμενη από τους: (1) Διοικητή ΣΔΙΕΠ/ΠΑ, ως πρόεδρο. (2) Επιτελή ΔΑΕ/Β1, (3) Επιτελή ΣΔΙΕΠ/ΠΑ, (4) Επιτελή ΣΤΥΑ, (5) Επιτελή 123ΣΤΕ, (6) Επιτελή 123ΣΤΕ, ως μέλη.

β. Έργο της Επιτροπής Βαθμολόγησης είναι: (1) Η παραλαβή, από την Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων, των εντύπων απαντήσεων ερωτηματολογίου, μαζί με τα φύλλα ορθών απαντήσεων (κλείδες) για το ερωτηματολόγιο της κάθε ειδικότητας. (2) Η βαθμολόγηση των εντύπων απαντήσεων ερωτηματολογίου, σύμφωνα με την παράγραφο «3» του άρθρου «6» της παρούσης, χωρίς την αποκάλυψη των ονομάτων. (3) Η παράδοση των βαθμολογημένων εντύπων στην Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων.

3. Εξεταστικές Επιτροπές α. Εξεταστική Επιτροπή ΣΙ, αποτελούμενη από τους: (1) Δντή ΓΕΑ/Β2, ως πρόεδρο. (2) Τμχη ΓΕΑ/Β2, (3) Επιτελή ΓΕΑ/Β2, (4) Επιτελή ΓΕΑ/Δ1, (5) Επιτελή ΣΙ, ως μέλη.

β. Εξεταστική Επιτροπή Μονάδας, αποτελούμενη από το Διοικητή της κάθε εμπλεκόμενης Μονάδας ως πρόεδρο, με μέριμνα του οποίου ορίζονται δυο (2) Αξκοί αυτής, ως μέλη. Ο αριθμός των παραπάνω μελών δύναται να αυξηθεί, ανάλογα με τον αριθμό των αιθουσών εξέτασης.

γ. Έργο των Εξεταστικών Επιτροπών είναι:

(1) Η παραλαβή από την Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων των αναπαραχθέντων φωτοαντιγράφων και η φύλαξή τους μέχρι τη διενέργεια των εξετάσεων.

(2) Η συγκέντρωση των υποψηφίων και η κατανομή τους στον/ στους χώρο/χώρους εξέτασης.

(3) Ο έλεγχος των στοιχείων τους, η ενημέρωσή τους για τη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων και η διανομή των ερωτηματολογίων και των εντύπων απαντήσεων.

(4) Η επιτήρηση των εξεταζόμενων, η παραλαβή των εντύπων απαντήσεων, η αντιπαραβολή των στοιχείων ταυτότητας και η επικάλυψή τους παρουσία του εξεταζόμενου, η συρραφή των εντύπων απαντήσεων με το ερωτηματολόγιο και η καταμέτρησή τους.

(5) Η σύνταξη του πρακτικού Εξεταστικής Επιτροπής, με συνημμένα τα παραπάνω έντυπα και η αποστολή αυτών στην Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων.

Άρθρο 4

1. Ώρα έναρξης των εξετάσεων, σε όλα τα εξεταστικά κέντρα, ορίζεται η 10:00 πμ.

2. Με διαταγή του ΓΕΑ/Β2, θα αποσταλούν σε κάθε Μονάδα διεξαγωγής εξετάσεων, καταστάσεις με τα στοιχεία του εξεταζόμενου προσωπικού.

3. Οι εξεταζόμενοι θα εισέλθουν στο χώρο εξέτασης, αφού προηγουμένως παραδώσουν στην Εξεταστική Επιτροπή τυχόν βοηθήματα και κάθε είδους ηλεκτρονικές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων και των συσκευών κινητής τηλεφωνίας). Μαζί τους θα έχουν μόνο στυλό διαρκείας χρώματος μπλε και την ταυτότητά τους.

4. Μετά την είσοδο όλων των εξεταζόμενων στο χώρο εξέτασης, ο Πρόεδρος ή μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, τους ανακοινώνει ότι:

α. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι εξήντα (60) λεπτά.

β. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, απαγορεύεται κάθε μορφή αντιγραφής ή συνεργασίας μεταξύ των εξεταζόμενων.

γ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί συνεργασία ή αντιγραφή, το έντυπο απαντήσεων του ερωτηματολογίου του/των εμπλεκόμενου/νων, θα παραδίδεται στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία θα καταγράφει πάνω σε αυτό το γεγονός και θα το βαθμολογεί με μηδέν (0).

δ. Το έντυπο απαντήσεων του ερωτηματολογίου που θα φέρει χαρακτηριστικά σημεία αναγνώρισης, θα μηδενίζεται.

5. Κάθε εξεταζόμενος, μόλις ολοκληρώσει τη συμπλήρωση του εντύπου απαντήσεων, το παραδίδει σε μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής και το υπογράφει, αφού προηγουμένως γίνει αντιπαραβολή των ατομικών του στοιχείων. Στη συνέχεια το μέλος της Επιτροπής, παρουσία του εξεταζόμενου, καλύπτει με επικαλυπτικό τα ατομικά του στοιχεία και συρράπτει επί του εντύπου απαντήσεων το ερωτηματολόγιο.

6. Οι δύο (2) τελευταίοι εξεταζόμενοι αποχωρούν ταυτόχρονα από τον χώρο εξέτασης.

7. Όλα τα έντυπα απαντήσεων των εξεταζομένων υπογράφονται από τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία στη συνέχεια καταμετρά τα φύλλα απαντήσεων με τα ερωτηματολόγια, συντάσσει το σχετικό πρακτικό και τα αποστέλλει στην Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων.

8. Η Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων, ελέγχει τα γραπτά ως προς τον αριθμό και τις ειδικότητες για κάθε εξεταστικό κέντρο, με βάση την εκδοθείσα διαταγή του ΓΕΑ/Β2 και το πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής. Στη συνέχεια τα παραδίδει στην Επιτροπή Βαθμολόγησης.

9. Η Επιτροπή Βαθμολόγησης:

α. Βαθμολογεί τα έντυπα απαντήσεων ερωτηματολογίων με τη χρήση των ορθών φύλλων απαντήσεων (κλείδες), χωρίς να αποκαλύψει τα στοιχεία των εξεταζόμενων.

β. Προβαίνει στο μηδενισμό των εντύπων απαντήσεων ερωτηματολογίου που φέρουν χαρακτηριστικά σημάδια αναγνώρισης.

γ. Αναγράφει σε κάθε έντυπο απαντήσεων το συνολικό αριθμό των σωστών απαντήσεων και το σύνολο της βαθμολογίας. Κάθε φύλλο υπογράφεται από τον βαθμολογητή.

δ. Παραδίδει τα βαθμολογημένα έντυπα στην Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων.

10. Η Επιτροπή Διενέργειας Εξετάσεων παραλαμβάνει τα βαθμολογημένα έντυπα, προβαίνει στην αποκάλυψη των στοιχείων των εξεταζόμενων και συντάσσει πρακτικό Επιτυχόντων – Αποτυχόντων για κάθε ειδικότητα ΕΠ.ΟΠ, το οποίο υποβάλλει στο ΓΕΑ/Β1 για κύρωση από τον Α/ΓΕΑ.

11. Τα βαθμολογημένα έντυπα απαντήσεων, φυλάσσονται στη ΔΑΕ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και στη συνέχεια καταστρέφονται. Άρθρο 5 1. Οι ΕΠ.ΟΠ. που θα κληθούν για συμμετοχή στις εξετάσεις μονιμοποίησης και δεν παρουσιαστούν, θεωρούνται ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ, εκτός εάν η απουσία τους οφείλεται σε λόγους «ανωτέρας βίας», όπως αυτοί ενδεικτικά ορίζονται παρακάτω:

α. Νοσηλεία σε στρατιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο κατά την ημερομηνία των εξετάσεων, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του οικείου νοσοκομείου.

β. Αναρρωτική άδεια, με βεβαίωση του στρατιωτικού νοσοκομείου ή της στρατιωτικής αρχής που τη χορήγησε.

γ. θάνατο συγγενούς Α’ βαθμού του υπόχρεου ή της συζύγου του, βεβαιούμενο με ληξιαρχική πράξη θανάτου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

δ. Αποκοπή συγκοινωνιακών αξόνων για οποιαδήποτε λόγο, με βεβαίωση αστυνομικής αρχής.

ε. Άδεια κύησης – τοκετού ή ανατροφής τέκνου, με βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης ή της Μονάδας παροχής διοικητικής μέριμνας στην οποία να φαίνεται και η ημερομηνία κατά την οποία οι υπόχρεοι θα αναλάβουν εκ νέου υπηρεσία.

στ. Η εγγράφως βεβαιούμενη καθυστέρηση ή ακύρωση δρομολογίου συγκοινωνιακών μέσων, με την προϋπόθεση ότι είχε ληφθεί από τον εξεταζόμενο κάθε δυνατός τρόπος μετακίνησης.

ζ. Οποιοσδήποτε άλλος λόγος που θα κριθεί από την Υπηρεσία ότι δύναται να αποτελέσει λόγο «ανωτέρας βίας».

2. Οι παραπάνω λόγοι πρέπει να αποδεικνύονται με έγγραφα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα), θεωρημένα από τον εκδότη και να κατατίθενται από τον υπόχρεο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία εξέτασης στη Μονάδα του, προκειμένου να υποβληθούν άμεσα στο ΓΕΑ/Β2.

3. Τυχόν νέα εξέταση των δικαιολογημένους μη παρουσιασθέντων στην αρχική ημερομηνία εξετάσεων, θα διεξαχθεί σε τόπο και ημερομηνία που θα καθορισθεί με διαταγή του ΓΕΑ/Β2.

4. Οι προβαλλόμενοι λόγοι «ανωτέρας βίας», εξετάζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο πέντε (5) του άρθρου επτά (7), της (β) σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Άρθρο 6

1. Τα αντικείμενα και η ύλη των εξετάσεων, περιλαμβάνονται σε γενικά ερωτηματολόγια στρατιωτικών θεμάτων, καθώς και θεμάτων ειδικότητας (ξεχωριστά για κάθε μία), τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στους υποψήφιους για μονιμοποίηση στην ΠΑ ΕΠ.ΟΠ, με μέριμνα των ΓΕΑ/ Β2 και ΔΑΕ/Β2.

2. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης περιλαμβάνει πενήντα (50) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, εκ των οποίων οι τριάντα πέντε (35) αφορούν στα θέματα της κάθε ειδικότητας και οι δεκαπέντε (15) στα γενικά στρατιωτικά θέματα. Οι ερωτήσεις των γενικών στρατιωτικών θεμάτων, είναι κοινές για όλες τις συμμετέχουσες ειδικότητες.

3. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με δυο (2) βαθμούς. Επιτυχών θεωρείται όποιος συγκεντρώσει βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 70% (τουλάχιστον 35 σωστές απαντήσεις).

Άρθρο 7

Λόγω της φύσεως των ερωτημάτων (πολλαπλής επιλογής) και του τρόπου βαθμολόγησης όπου δεν υπεισέρχεται η προσωπική γνώμη των βαθμολογητών, δεν επιτρέπεται αναβαθμολόγηση.

Άρθρο 8

Τυχόν απαιτούμενες διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της παρούσας θα εκδοθούν, από το ΓΕΑ.

Άρθρο 9

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ