Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού: Πόσες υπερωρίες εγκρίθηκαν για το προσωπικό του;

Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού: Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι υπερωρίες που εγκρίθηκαν για το 2017 για το προσωπικό του ΜΤΝ για το 2017.

Οι αυξημένες ανάγκες που αντιμετωπίζει το ΜΤΝ σε συνδυασμό με «τη μείωση του πολιτικού προσωπικού, λόγω συνταξιοδοτήσεως και μη αναπληρώσεώς του» όπως αναφέρει η σχετική απόφαση έκαναν επιτακτική ανάγκη την έγκριση υπερωριών για το προσωπικό του.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΔΣ του ΜΤΝ, Νίκος Βαζαίος, αποφάσισε την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης για παροχή απογευματινής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, χιλίων εννιακοσίων είκοσι (1920) ωρών, 8 μονίμων πολιτικών υπαλλήλων (κλάδου ΔΕ) του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ), που κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση πραγματικών, εποχιακών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

Οι ανάγκες αυτές αφορούν:

« διαδικασίες ογκώδεις που απαιτούν χρόνο και προσοχή και δεν είναι εφικτές να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας σχετικά με την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής και έκδοση επιταγών για πληρωμή ΒΟΕΑ στα δικαιούχα τέκνα των μετόχων και Βοηθημάτων Θανάτου στις οικογένειες θανόντων μερισματούχων ώστε να μη δημιουργούνται ληξιπρόθεσμες οφειλές, την καταχώριση και τον έλεγχο των κινήσεων εισπράξεων/πληρωμών μέσω των λογαριασμών διαχείρισης που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και αφορούν σε μεγάλο αριθμό συναλλαγών, την πληρωμή των περιοδικών και εφάπαξ παροχών στους δικαιούχους του Ταμείου (μέρισμα ΜΤΝ, εφάπαξ βοηθήματα ΕΛΟΑΝ, ΕΛΧΑΟΣ, ΕΛΧΑΟΙΑ, ΒΟΕΑ και ΒΘ), την απόδοση φόρων και κρατήσεων υπέρ τρίτων, τη διεκπεραίωση θεμάτων πληρωμής δαπανών έργων NIΝ και την υποβολή σχετικών αναφορών για την πορεία εκτέλεσής τους, την καταχώριση βεβαίωση και αναζήτηση πάσης φύσεως οφειλών και αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, τη διεκπεραίωση θεμάτων διοικητικών διεκδικήσεων εν ενεργεία και αποστράτων μετόχων στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά του Ταμείου και αντίκρουσης των σχετιζομένων αγωγών, την εκκαθάριση μισθοδοσίας των ΜΠΥ και την ανάληψη ενεργειών που κατά νόμο απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή τους, τη συγκέντρωση και υποβολή πληθώρας στοιχείων – αναφορών εκτέλεσης Π/Υ και στατιστικών δελτίων στους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και την έκδοση στατιστικών απολογιστικών δεδομένων για τις ανάγκες ενημέρωσης και εκμετάλλευσης τους από τη Διοίκηση, για την επεξεργασία και εξαγωγή των οποίων απαιτείται ιδιαίτερη επιμέλεια, προσοχή και σύγκριση τους με προηγούμενα δεδομένα με αποτέλεσμα να απαιτείται σημαντικός χρόνος για την ομαλή και έγκαιρη διεκπεραίωσή τους».

Η υπερωριακή αποζημίωση για τους υπαλλήλους του ΜΤΝ ύψους 8.750,00€ θα βαρύνει τις πιστώσεις που έχουν αναγραφεί στον προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017 του ΜΤΝ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ