Στρατιωτικές Σχολές – Πανελλαδικές 2020 : ΕΔΩ κάνετε ΑΙΤΗΣΗ – ΒΙΝΤΕΟ με Οδηγίες

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Βγήκε η προκήρυξη για τον αριθμό των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων ∆υνάµεων (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ), κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2020-21, που κοινοποίησε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Στην προκήρυξη αυτή, υπάρχουν οδηγίες για την υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούµενων δικαιολογητικών όπου γίνεται ηλεκτρονικά, µέσω σχετικής εφαρµογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr.

Ο/Η υποψήφιος/α εγγράφεται στην υπόψη εφαρµογή χρησιµοποιώντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδροµείου (e-mail) και διαχειρίζεται προσωπικά την αίτησή του/της (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, οριστικοποίηση, µεταφόρτωση εγγράφων, αποστολή) πλήρως ηλεκτρονικά.

Πανελλαδικές 2020 – Στρατιωτικές Σχολές : Αυτός είναι ο αριθμός των εισακτέων – ΠΙΝΑΚΕΣ

Η υπόψη εφαρµογή περιλαµβάνει αναλυτικές οδηγίες συµπλήρωσης της αίτησης και υποβολής των δικαιολογητικών και είναι διασυνδεµένη µε αντίστοιχο ηλεκτρονικό κόµβο του ΥΠΑΙΘ, για την αυθεντικοποίηση των στοιχείων του υποψηφίου.

Αυτό είναι το βίντεο του ΓΕΕΘΑ με αναλυτικές Οδηγίες Υποβολής Αίτησης Κατάταξης στις Στρατιωτικές Σχολές.

 

  • Όσοι/ες έχουν τα απαιτούµενα προσόντα και επιθυµούν τη συµµετοχή τους στις ΠΚΕ για µία ή περισσότερες στρατιωτικές σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο Μηχανογραφικό ∆ελτίο του ΥΠΑΙΘ, αφετέρου να υποβάλλουν µε µεταφόρτωση (upload) µέσω της σχετικής εφαρµογής, εντός της προθεσµίας που καθορίζεται στο Παράρτηµα «Α», µια πλήρη σειρά των δικαιολογητικών που αναγράφονται στο Παράρτηµα «ΣΤ».
  • Η υπόψη Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση, η οποία αποτελεί και προαπαιτούµενο δικαιολογητικό, ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ συµπληρωµένη από τον υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο και από τον/τους έχοντα/ες την επιµέλεια ή επιτροπεία, σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου, θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια αρχή και µεταφορτώνεται (upload) ηλεκτρονικά, µέσω της εφαρµογής, µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά κατά την καθοριζόµενη στην παρούσα, διαδικασία.
  • Σε κάθε περίπτωση, αρκεί η υπογραφή από τον ένα τουλάχιστον γονέα/κηδεµόνα ή τον ασκούντα επιµέλεια ή επιτροπεία. Η υπόψη Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ελέγχονται µόνο από το εξεταστικό κέντρο, στο οποίο επιθυµούν να εξεταστούν. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συµµετοχής, καθόσον η σχετική εφαρµογή απενεργοποιείται.
  • Oι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού ακολουθούν την παραπάνω διαδικασία και έχουν την πλήρη δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή, αµέσως µετά την χορήγηση κωδικού υποψηφίου για αυτούς από το ΥΠΑΙΘ, οπότε και θα είναι πλήρως ενεργοποιηµένη η ηλεκτρονική εφαρµογή µόνο για αυτούς. Για την υπόψη ειδική κατηγορία, ισχύουν οι ηµεροµηνίες που καθορίζονται στο Παράρτηµα «Α», καθώς και τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο Παράρτηµα «ΣΤ», τα οποία θα αποστέλλονται µε µεταφόρτωση (upload) ΜΟΝΟ στη ∆ΑΕ/Β1. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συµµετοχής, καθόσον η σχετική εφαρµογή απενεργοποιείται.

Πανελλαδικές 2020 : Αυτά είναι τα Εξεταστικά Κέντρα για όλες τις Στρατιωτικές Σχολές:

Τα εξεταστικά κέντρα, µε µέριµνα των οποίων θα διεξαχθούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των υποψηφίων για όλες τις στρατιωτικές σχολές, είναι:

(1) Η ΣΣΕ (στη ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ),
(2) Η ΣΝ∆ (στον ΠΕΙΡΑΙΑ),
(3) Η ∆ΑΕ (στην ∆ΕΚΕΛΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ),
(4) Η ΣΣΑΣ (στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),
(5) Η ΣΜΥ (στα ΤΡΙΚΑΛΑ).

Η επιθυµία επιλογής του εξεταστικού κέντρου στο έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης ∆ήλωσης αφορά ΜΟΝΟ στον τόπο προτίµησης, στον οποίο επιθυµεί να εξεταστεί ο υποψήφιος/α.

Οι υποψήφιοι για το Τµήµα Ιπταµένων της Σχολής Ικάρων, οι οποίοι θα δηλώσουν ως εξεταστικό κέντρο άλλο πλην της ∆ΑΕ, θα πρέπει επιπλέον να εξεταστούν έως 3 ηµέρες σε πρόσθετες υγειονοµικές εξετάσεις και ψυχοµετρικές δοκιµασίες στην Αθήνα µε µέριµνα της ∆ΑΕ/Β1, αφού πρωτίστως έχουν ολοκληρώσει µε επιτυχία τις ΠΚΕ που διενήργησε το εξεταστικό κέντρο επιλογής τους.

Ανεξάρτητα από το εξεταστικό κέντρο στο οποίο δηλώνει να εξεταστεί ένας υποψήφιος ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι, στην αίτηση υποψηφίου θα πρέπει να δηλώσει το σύνολο των Σχολών για τις οποίες ενδιαφέρεται, γιατί θεωρείται ως αποτυχών στις ΠΚΕ για τις Σχολές τις οποίες δεν έχει δηλώσει ότι ενδιαφέρεται.

Οι υποψήφιοι/ες σε περίπτωση που έχουν απορίες για τα θέµατα της παρούσας εγκυκλίου, µπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις από τα Γραφεία Ενηµέρωσης Κοινού και τα εξεταστικά κέντρα. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Γραφείων Ενηµερώσεως Κοινού, καθώς και των αρµοδίων Υπηρεσιών των εξεταστικών κέντρων είναι:

 

 

armynow.gr google news

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ