Στρατιωτική θητεία: Έτσι θα απολύονται οι φαντάροι

Και άλλες αλλαγές στην στρατιωτική θητεία απο το υπουργείο Άμυνας που κάνει παρεμβάσεις κομμάτι – κομμάτι στα της στρατολογικής νομοθεσίας.

Μετά τις ρυθμίσεις με τα ΚΕΠ έρχονται και άλλες αλλαγές σε ότι αφορά την στρατιωτική θητεία.


ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ:Στρατιωτική θητεία: Έρχονται αλλαγές με απόφαση του Δημήτρη Βίτσα!


Η κυρίαρχη αλλαγή ίσως να είναι αυτή που αφορά την θέσπιση μιας μάλλον γραφειοκρατικής διαδικασίας για να βρίσκεται η ημερομηνία απόλυσης αν και μέχρι τώρα οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν έδειχναν να έχουν κάποιο πρόβλημα στο θέμα.

Εκτός και αν το υπουργείο έχει εντοπίσει πως έχει υπάρξει θέμα με πρόωρες απολύσεις οπλιτών, οπότε και σίγουρα πρέπει να υπάρξει επίσημη ενημέρωση.

Συγκεκριμένα αναφέρεται πως:

«Οι Μονάδες υπολογίζουν τον χρόνο που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και προσδιορίζουν την ημερομηνία απόλυσης, βασιζόμενες στις μεταβολές που υπάρχουν καταχωρισμένες στα ατομικά έγγραφα που τηρούν.

Στην περίπτωση που ο υπολογισμός της ημερομηνίας απόλυσης δεν είναι εφικτός από τις Μο- νάδες και για την αποφυγή τυχόν εσφαλμένης απόλυσης, εκδίδουν πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου με όλες τις μεταβολές που οι απολυόμενοι υπέστησαν, τις άδειες που τους χορηγήθηκαν και τις ποινές που τους επιβλήθηκαν και τα υποβάλλουν ένα (1) μήνα πριν την εκτιμώμενη ημερομηνία απόλυσης, για τον προσδιορισμό αυτής, στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Σχηματισμού που υπάγεται η Μονάδα για στρατολογικά θέματα ή στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας για τους οπλίτες που ανήκουν στους Κλάδους αυτούς.

Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες ελέγχουν την ορθότητα της απόλυσης και ζητούν διευκρινίσεις από τις Μονάδες απόλυσης εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες.

Αν εξακριβωθεί ότι υπήρξε εσφαλμένη απόλυση, καταχωρίζουν σχετική μεταβολή στη στρατολογική μερίδα και αναφέρουν σχετικά στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Σχηματισμού που υπάγεται η Μονάδα απόλυσης για στρατολογικά θέματα ή στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας για τους οπλίτες που ανήκουν στους Κλάδους αυτούς.

Σε περίπτωση πρόωρης απόλυσης μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών, η Στρατολογική Υπηρεσία, αφού καταχωρίσει σχετική μεταβολή στη στρατολογική μερίδα, με έγγραφο της ενημερώνει τη Μονάδα που διενήργησε την πρόωρη απόλυση, για την υποχρέωση επανακατάταξής του και επιστρέφει τα ατομικά έγγραφα, τηρώντας αντίγραφο αυτών για το αρχείο της.

Η Μονάδα αμέσως, με επείγον έγγραφο της προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, τον καλεί να επανακαταταγεί.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη επανακατάταξής του, η Μονάδα ενημερώνει άμεσα την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, η οποία επιβάλλει την προβλεπόμενη από την παράγραφο 12 του άρθρου 17 της απόφασης αυτής, μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση ή τον κηρύσσει ανυπότακτο, αντίστοιχα»

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Τροποποίηση της Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4.1.2006
απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμι-
ση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (Β’ 34).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περίπτωσης ιζ’ του άρθρου 8, της παραγράφου
1 του άρθρου 30, της παραγράφου 5 του άρθρου 31,
της παραγράφου 5 του άρθρου 40, της παραγράφου
3 του άρθρου 44, της παραγράφου 4 του άρθρου 46,
της παραγράφου 7 του άρθρου 48, της παραγράφου
3 του άρθρου 49, της παραγράφου 2 του άρθρου 67
και της παραγράφου 7 του άρθρου 72 του ν.3421/2005
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (Α’ 302),
όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
γ. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών και Υφυπουργών»
(Α’ 116).
δ. Της υπ’ αριθ. Υ5/27-01-2015 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Β’ 204).
ε. Της παραγράφου 1ζ του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.
Υ 24/6-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής
Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (Β’ 2144).
2. Την από 16 Νοε 2016 πρόταση του Αρχηγού του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
3. Την υπ’ αριθ. 240/22 Νοε 2016 εισήγηση του Προϊ-
στάμενου των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων της Φ.429.1/5/150045/
Σ.11/04-01-2006 απόφασης Υφυπουργού
Εθνικής Άμυνας (Β’34)
1. Οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 1 αντικαθίστα-
νται ως εξής:
«3. Εφόσον τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπάρχουν
στο αρχείο της Στρατολογικής Υπηρεσίας, η μεταφορά
γίνεται μόνο με αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία
επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών
αυτών. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες, με την αποδοχή
του αιτήματος μεταφοράς στους υπόχρεους μειωμένης
στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, καταχωρίζουν
την προβλεπόμενη μεταβολή, την οποία γνωστοποιούν
στη Μονάδα που υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος.
5. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος μεταφοράς
στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής
υποχρέωσης, οι Στρατολογικές Υπηρεσίες γνωστοποιούν
στον ενδιαφερόμενο, με αιτιολογημένο έγγραφο, τους
λόγους απόρριψης και τη δυνατότητα του να ασκήσει
προσφυγή, χωρίς να επιστρέφουν σε αυτόν τα σχετι-
κά δικαιολογητικά, τα οποία τηρούν στο αρχείο τους.
Η γνωστοποίηση γίνεται, με διαβιβαστικό έγγραφο και
εντός σφραγισμένου φακέλου, μέσω της Μονάδας που
υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος, η οποία συντάσσει σχετικό
αποδεικτικό επίδοσης και το αποστέλλει στην αρμόδια
Στρατολογική Υπηρεσία».
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Για την υπαγωγή στην περίπτωση ζ’ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 13 του ν.3421/2005 (Α’ 302), οι ενδι-
αφερόμενοι υποβάλλουν με αίτηση τους, οποτεδήποτε
μετά την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους, βεβαίωση
της οικείας Μονής, από την οποία προκύπτει η ιδιότη-
τα του μοναχού ή δόκιμου μοναχού. Ειδικότερα, οι βε-
βαιώσεις των Μονών του Αγίου Όρους γίνονται δεκτές,
εφόσον είναι επικυρωμένες από την Ιερά Επιστασία».
3. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5
αντικαθίσταται ως εξής:
«1.β. Σε περίπτωση και νέας νοσηλείας τους, υποβάλ-
λουν εκ νέου το προβλεπόμενο από την παράγραφο 6
του προαναφερόμενου άρθρου πιστοποιητικό, προκει-
μένου να προγραμματιστούν για κατάταξη, σύμφωνα με
όσα καθορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 5 του
ίδιου άρθρου. Ως νέα νοσηλεία νοείται η οποιαδήποτε
νοσηλεία του ενδιαφερόμενου μετά την πρώτη».
4. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 9
αντικαθίσταται ως εξής:
«1.β. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που δια-
πρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξω-
τερικό:
(1) Αντίγραφο του διδακτορικού διπλώματος που
έχουν αποκτήσει.
(2) Πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις της αρμόδιας ελλη-
νικής προξενικής αρχής ή του τμήματος ανθρώπινων
πόρων ή της γραμματείας του οικείου εκπαιδευτικού επι-
στημονικού ιδρύματος, από τις οποίες να προκύπτουν η
ιδιότητα με την οποία απασχολούνται σε αυτό, η χρονική
διάρκεια της απασχόλησης τους, η επίδοση στις επιστη-
μονικές εργασίες ή έρευνες και η απήχηση που έχουν
αυτές στους διεθνείς ερευνητικούς και επιστημονικούς
κύκλους. Τα ως άνω έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί
μέχρι δύο (2) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης.
(3) Κατάσταση από την οποία να προκύπτουν αναφο-
ρές άλλων ερευνητών-επιστημόνων στο δημοσιευμένο
έργο τους.
(4) Βιογραφικό σημείωμα.
(5) Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο, σχετικό με
την επίδοσή τους σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες».
5. Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Αναβολή κατάταξης πολιτογραφηθέντων
1. Για την εφαρμογή του άρθρου 27 του ν.3421/2005
(Α’ 302), ως πολιτογράφηση νοείται η απόκτηση της Ελ-
ληνικής Ιθαγένειας με οποιαδήποτε διάταξη του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως ισχύει κάθε φορά, για την
οποία απαιτείται η βούληση του ενδιαφερόμενου.
2. Ως ημερομηνία έναρξης της αναβολής λαμβάνεται
η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης εγγραφής στα
Μητρώα Αρρένων, η δε διάρκεια της δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο οι
ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό πέ-
μπτο έτος της ηλικίας τους.
3. Μετά την εγγραφή των πολιτογραφηθέντων σε Μη-
τρώα Αρρένων, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν κατά τα
προβλεπόμενα τις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες
σχετικά με την πολιτογράφηση και την εγγραφή τους
στα Μητρώα Αρρένων. Η Στρατολογική Υπηρεσία με τη
σειρά της ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και τους
καλεί να υποβάλουν σχετική αίτηση για τη χορήγηση της
εν λόγω αναβολής, εφόσον αυτοί επιθυμούν. Η αναβο-
λή χορηγείται και στην περίπτωση που τα απαιτούμενα
στοιχεία προκύπτουν από την απόφαση πολιτογράφη-
σης ή εγγραφής τους στα ως άνω Μητρώα.
4. Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα των αρμόδιων
αρχών τα επίσημα έγγραφα για τη χορήγηση της εν λόγω
αναβολής δεν περιέλθουν έγκαιρα στη Στρατολογική
Υπηρεσία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 70
του ν.3421/2005 (Α’ 302) περί εκτίμησης λόγων ανώτε-
ρης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων. Στην περίπτωση
αυτή, οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται με την πρώτη
υπόχρεη προς κατάταξη ΕΣΣΟ χωρίς συνέπειες ή τυγχά-
νουν οποιουδήποτε ευεργετήματος, εφόσον έχουν τις
σχετικές προϋποθέσεις».
6. Οι παράγραφοι 2 και 5 του άρθρου 17 αντικαθίστα-
νται ως εξής:
«2. Οι ανυπότακτοι καλούνται για κατάταξη με κάθε
ΕΣΣΟ μετά την κήρυξη τους ως ανυπότακτων. Κατά τη
διάρκεια της ανυποταξίας τους, τους αποστέλλεται, κατά
περιοδικά χρονικά διαστήματα, Σημείωμα Κατάταξης
ανυπότακτου. Όταν οι ίδιοι ζητήσουν τη διακοπή της
ανυποταξίας τους ή αυτή διακόπτεται για άλλο λόγο,
προγραμματίζονται με την πρώτη υπόχρεη για κατάταξη
ΕΣΣΟ και αν δεν καταταχθούν κηρύσσονται εκ νέου ανυ-
πότακτοι. Διακοπή ανυποταξίας, κατ’ εφαρμογή της πα-
ραγράφου 3δ’ του άρθρου 51 του ν.3421/2005 (Α’ 302),
επέρχεται μόνο με την αυτοπρόσωπη παρουσίαση του
ίδιου και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης διακοπής ανυ-
ποταξίας. Μετά την κατάταξή τους, οι Στρατολογικές
Υπηρεσίες γνωρίζουν στις οικείες δικαστικές και αστυ-
νομικές αρχές τις μεταβολές διακοπής ανυποταξίας και
κατάταξης. Τακτοποίηση ανυποταξίας επέρχεται στις
περιπτώσεις που αναδρομική ικανοποίηση αιτήματος
χορήγησης οποιουδήποτε ευεργετήματος, που προβλέ-
πεται από τη στρατολογική νομοθεσία, καθιστά νόμιμη
τη μη κατάταξη για την οποία κηρύχθηκαν ανυπότακτοι.
5. Με ονομαστική διαταγή της Διεύθυνσης Στρατολογι-
κού του κάθε Κλάδου είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση ένταξη
στρατευσίμων στην προηγούμενη ΕΣΣΟ από αυτήν που
υποχρεούνται για κατάταξη. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλ-
λουν σχετική αίτηση στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία,
η οποία καταχωρίζει σχετική μεταβολή στη στρατολογική
μερίδα του ενδιαφερόμενου. Η Διεύθυνση Στρατολογικού
του οικείου Κλάδου αποφασίζει ανάλογα με τις υπηρεσια-
κές ανάγκες και καταχωρίζει τη σχετική μεταβολή ένταξης
στη στρατολογική μερίδα του ενδιαφερόμενου».
7. Η παράγραφος 7 του άρθρου 17 καταργείται και οι
παράγραφοι 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 αναριθμούνται σε
7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13, αντίστοιχα.
8. Οι αναριθμούμενες παράγραφοι 8 και 11 του άρ-
θρου 17 αντικαθίστανται ως εξής:
«8. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες, μετά από λεπτομερή
έλεγχο των Σημειωμάτων Κατάταξης σε αντιπαραβολή
με τις στρατολογικές μερίδες των καλούμενων, διαβιβά-
ζουν έγκαιρα τα Σημειώματα Κατάταξης στα αρμόδια
Τμήματα της Ελληνικής Αστυνομίας για την παραπέρα
επίδοση αυτών στους καλούμενους. Τα Σημειώματα
Κατάταξης είναι δυνατόν να αποστέλλονται στους κα-
λούμενους και με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.3979/2011 (Α’ 138), όπως ισχύει κάθε φορά.
11. Τα Κέντρα και οι Μονάδες κατάταξης ενεργούν
σύμφωνα με τις διαταγές των Κλάδων και συντάσσουν
καταστάσεις καταταγέντων και μη καταταγέντων τις
οποίες διαβιβάζουν στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπη-
ρεσίες το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας κατάταξης. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες
για όσους έχουν καταταγεί, καταχωρίζουν τις σχετικές
μεταβολές, ενώ για όσους δεν έχουν καταταγεί ενεργούν
για την αναζήτηση τους. Όσοι δεν κατατάσσονται χωρίς
νόμιμο λόγο κηρύσσονται ανυπότακτοι».
9. Η παράγραφος 4 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Οι μεταβολές παραπομπής στις Υγειονομικές Επι-
τροπές για τους μη υπηρετούντες, καθώς και οι σχετι-
κές γνωματεύσεις καταχωρίζονται στις στρατολογικές
μερίδες. Οι Μονάδες καταχωρίζουν τις γνωματεύσεις
στα ατομικά έγγραφα των κριθέντων οπλιτών, τις επι-
συνάπτουν σε αυτά και τις συναποστέλλουν, μαζί με τα
ατομικά έγγραφα, στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρε-
σία, με την απόλυση τους».
10. Στο άρθρο 21 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου
35 του ν.3421/2005 (Α’ 302) απαιτείται οι παραπεμπό-
μενοι να έχουν παραλάβει αποδεδειγμένα το έγγραφο
παραπομπής τους».
11. Στο άρθρο 22 τροποποιούνται οι παράγραφοι 3 και
4 και προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:
«3. Οι αναφερόμενοι στην περίπτωση β’ της παραγρά-
φου 7 του άρθρου 37 του ν.3421/2005 (Α’ 302) παραπέ-
μπονται για να παρουσιαστούν στην αρμόδια Επιτροπή
Απαλλαγών μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία
έκδοσης του παραπεμπτικού εγγράφου. Εφόσον δεν πα-
ρουσιαστούν, οι Επιτροπές Απαλλαγών επιστρέφουν τα
δικαιολογητικά στις Στρατολογικές Υπηρεσίες και αυτές
τους κηρύσσουν ανυπότακτους.
4. Οι Επιτροπές Απαλλαγών είναι δυνατόν, σε περί-
πτωση αδυναμίας οριστικής κρίσης, να αναβάλουν την
έκδοση γνωμάτευσης για τους παραπεμπόμενους με
βάση γνωμάτευση Ειδικής Στρατολογικής Επιτροπής,
ζητώντας την προσκόμιση περισσότερων στοιχείων ή
αιτιολογημένα την αυτοπρόσωπη παρουσίαση των ως
άνω, ενώπιόν τους.
5. Για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού,
οι Επιτροπές Απαλλαγών ζητούν την αυτοπρό-
σωπη παρουσίαση των ενδιαφερομένων, με έγγραφο
τους προς τις Στρατολογικές Υπηρεσίες, προκειμένου να
εκδοθεί η σχετική γνωμάτευση. Οι αλληλογραφίες παρα-
πομπής τηρούνται υπόψη από τις Επιτροπές Απαλλαγών
μέχρι την παρουσίαση των ενδιαφερομένων ενώπιόν
τους. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες με την παραλαβή
του ως άνω εγγράφου παραπέμπουν εκ νέου τους εν-
διαφερόμενους για να παρουσιαστούν στην αρμόδια
Επιτροπή Απαλλαγών, μέσα σε δύο (2) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης του παραπεμπτικού εγγράφου,
κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7
του άρθρου 37 του ν. 3421/2005 (Α’ 302). Εφόσον δεν
παρουσιαστούν, οι Επιτροπές Απαλλαγών επιστρέφουν
τα δικαιολογητικά στις Στρατολογικές Υπηρεσίες.
6. Όσοι καλούνται για κατάταξη και μετατοπίζεται η
ημερομηνία κατάταξης τους, καλούνται από τα Γενικά
Επιτελεία να καταταγούν σε προθεσμία δέκα (10) ημε-
ρών από τη λήξη της μετατόπισής τους. Σε περίπτωση
διαδοχικών μετατοπίσεων της ημερομηνίας κατάταξης,
ο συνολικός χρόνος μετατόπισης δεν μπορεί να υπερ-
βεί τους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία που
υποχρεούνται να καταταγούν την πρώτη φορά. Εφό-
σον η συνολική διάρκεια μετατόπισης υπερβαίνει τους
τέσσερις (4) μήνες, οι καλούμενοι παραπέμπονται στην
αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή για κρίση της σωματικής
τους ικανότητας».
12. Οι παράγραφοι 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 24 αντικα-
θίστανται ως εξής:
«2. Η υπαγωγή των ενδιαφερομένων στις διατάξεις
για την τμηματική εκπλήρωση γίνεται από τις αρμόδιες
Στρατολογικές Υπηρεσίες, στις οποίες αυτοί υποχρεού-
νται να υποβάλουν με αίτηση τους πιστοποιητικό μο-
νίμου κατοίκου εξωτερικού από την αρμόδια ελληνική
προξενική αρχή, που προβλέπεται από τις ισχύουσες
διατάξεις και αποδεικνύει ότι έχουν και διατηρούν την
ιδιότητα του Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού, καθώς και
Δελτίο Απογραφής (ΔΑ). Στη σχετική αίτηση δηλώνουν
την επιθυμία τους για τμηματική εκπλήρωση και τη δι-
άρκεια της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που
επιθυμούν να εκπληρώσουν. Το τμήμα της στρατιωτικής
υποχρέωσης που ζητούν να εκπληρώσουν τμηματικά
μπορεί να είναι τόσο, ώστε το υπόλοιπο που απομένει
για την οριστική απόλυσή τους να μην είναι μικρότερο
του μήνα. Με την ίδια αίτηση ζητούν και την υπαγωγή
τους στις διατάξεις της μειωμένης στρατεύσιμης στρα-
τιωτικής υποχρέωσης ως Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού.
Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλονται
τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά είναι αρμόδιες για
την αποδοχή ή την απόρριψη των σχετικών αιτημάτων.
Αυτές προγραμματίζουν τους ενδιαφερόμενους που εκ-
πληρώνουν τμηματική θητεία για πρώτη φορά με την
πρώτη υπόχρεη για κατάταξη ΕΣΣΟ.
3. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ενδιαφε-
ρόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στις Στρα-
τολογικές Υπηρεσίες οποτεδήποτε μετά την πρόσκληση
της κλάσης τους. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες ενημερώ-
νουν άμεσα τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού
Επιτελείου του Κλάδου, όπου έχουν κατανεμηθεί οι ενδι-
αφερόμενοι, για τον καθορισμό της Μονάδας Κατάταξής
τους. Μετά τον καθορισμό της Μονάδας Κατάταξης, οι
Στρατολογικές Υπηρεσίες γνωστοποιούν σε αυτήν τις
μεταβολές σχετικά με τον χρόνο που αυτοί επιθυμούν να
εκπληρώσουν, εφοδιάζουν αυτούς με Σημείωμα Κατά-
ταξης, στο οποίο αναγράφεται ο χρόνος που επιθυμούν
να εκπληρώσουν, η ημερομηνία και η Μονάδα που οφεί-
λουν να καταταγούν, και καταχωρίζουν σχετική μετα-
βολή στη στρατολογική τους μερίδα. Οι Στρατολογικές
Υπηρεσίες τηρούν τις σχετικές αλληλογραφίες υπόψη
και μετά την κατάταξη των παραπάνω καταχωρίζουν
τις σχετικές μεταβολές κατάταξης και μεταφοράς στους
υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υπο-
χρέωσης στη στρατολογική τους μερίδα.
5. Οι Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων απολύουν
προσωρινά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικα-
σία, τους οπλίτες της παραπάνω κατηγορίας μετά την
εκπλήρωση από αυτούς του χρόνου που έχουν δηλώσει
ότι επιθυμούν να εκπληρώσουν, ανεξάρτητα αν υπέχουν
επιπλέον χρόνο που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγμα-
τικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Ο χρόνος αυτός καθώς
και οι τυχόν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που
δεν έχουν εξαγορασθεί λαμβάνονται υπόψη κατά την
εκπλήρωση του τελευταίου τμήματος της υποχρέωσής
τους. Η αναβολή που είχαν ως Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερι-
κού πριν την κατάταξη τους αναβιώνει. Αν δεν τους είχε
χορηγηθεί η προβλεπόμενη αναβολή Μονίμου Κατοίκου
Εξωτερικού, τους χορηγείται αυτεπάγγελτα με βάση τα
δικαιολογητικά που κατέθεσαν για την τμηματική εκπλή-
ρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
6. Όσοι εκπλήρωσαν τμηματική θητεία ως Μόνιμοι
Κάτοικοι Εξωτερικού και ζητούν να επανακαταγούν για
εκπλήρωση μέρους ή του υπόλοιπου των υποχρεώσεων
καταθέτουν αίτηση με πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου
Εξωτερικού από το οποίο να προκύπτει ότι εξακολου-
θούν να διατηρούν την ιδιότητα του Μονίμου Κατοίκου
Εξωτερικού. Στην αίτηση δηλώνουν το τμήμα της υπο-
χρέωσης που επιθυμούν να εκπληρώσουν και την ημερο-
μηνία που επιθυμούν να καταταγούν. Η ημερομηνία αυτή
προσδιορίζεται μετά την παρέλευση τριών (3) ημερών
από την κατάθεση της αίτησής τους και μέχρι τριάντα
(30) ημέρες. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες σε συνεργασία
με τα Γενικά Επιτελεία χορηγούν Σημείωμα Κατάταξης
όπου αναγράφεται η Μονάδα κατάταξης, η ημερομηνία
κατάταξης και το χρονικό διάστημα που επιθυμούν να
εκπληρώσουν, στέλνουν τα ατομικά έγγραφα στη Μο-
νάδα και της γνωρίζουν με έγγραφο την ημερομηνία
κατάταξης και την υποχρέωση που έχουν αναλάβει».
13. Η παράγραφος 5 του άρθρου 25 αντικαθίσταται
ως εξής:
«5. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες, με την παραλαβή
των ατομικών εγγράφων των προσωρινά απολυόμε-
νων, ελέγχουν την ορθότητα της απόλυσης, αναζητούν
τυχόν δικαιολογητικά που λείπουν και δικαιολογούν την
προσωρινή απόλυση, όπως γνωματεύσεις Επιτροπών
Απαλλαγών κτλ, και καταχωρίζουν σχετικές μεταβολές
στις στρατολογικές μερίδες».
14. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 27 αντικαθί-
στανται ως εξής:
«3. Η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, μετά την
περιέλευση των ατομικών εγγράφων του προσωρινά
απολυθέντα και του ελέγχου των δικαιολογητικών της
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, χορηγεί την προβλε-
πόμενη από το άρθρο 46 του ν.3421/2005 (Α’ 302) ανα-
βολή κατάταξης, καταχωρίζοντας τις σχετικές μεταβολές
στη στρατολογική του μερίδα. Στέλνει σε αυτόν έντυπο
οδηγιών χρήσης της αναβολής του, στο οποίο περιγρά-
φονται, εκτός των άλλων, οι περιπτώσεις διακοπής της
αναβολής και οι συνέπειες που αυτός θα υπέχει σε πε-
ρίπτωση διακοπής της αναβολής και μη εμπρόθεσμης
κατάταξης του ή μη συμμόρφωσης γενικότερα με τις
υποχρεώσεις του.
4. Όσοι έχουν κάνει χρήση της αναβολής εκπλήρωσης
των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 46 του ν.3421/2005 (Α’ 302), υπο-
χρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Στρατολογική
Υπηρεσία, μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται να
καταταγούν εξαιτίας της διακοπής ή λήξης της αναβολής
τους, βεβαίωση της αρμόδιας δικαστικής αρχής από την
οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία διακοπής, λή-
ξης ή άρσης της υπό τον όρο της ανάκλησης απόλυσης
τους από τα Σωφρονιστικά Καταστήματα ή τις Στρατι-
ωτικές Φυλακές. Εφόσον η βεβαίωση αυτή δεν κατατε-
θεί ή κατατεθεί εκπρόθεσμα, τους επιβάλλεται μηνιαία
πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση και οι Στρατολογικές
Υπηρεσίας προβαίνουν σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση της
σχετικής βεβαίωσης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές».
15. Οι παράγραφοι 3 και 6 του άρθρου 29 αντικαθί-
στανται ως εξής:
«3. Οι Μονάδες υπολογίζουν τον χρόνο που δεν λογίζεται
ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας και προσ-
διορίζουν την ημερομηνία απόλυσης, βασιζόμενες στις
μεταβολές που υπάρχουν καταχωρισμένες στα ατομικά
έγγραφα που τηρούν. Στην περίπτωση που ο υπολογισμός
της ημερομηνίας απόλυσης δεν είναι εφικτός από τις Μο-
νάδες και για την αποφυγή τυχόν εσφαλμένης απόλυσης,
εκδίδουν πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου με όλες
τις μεταβολές που οι απολυόμενοι υπέστησαν, τις άδειες
που τους χορηγήθηκαν και τις ποινές που τους επιβλήθη-
καν και τα υποβάλλουν ένα (1) μήνα πριν την εκτιμώμενη
ημερομηνία απόλυσης, για τον προσδιορισμό αυτής, στη
Διεύθυνση Στρατολογικού του Σχηματισμού που υπάγεται
η Μονάδα για στρατολογικά θέματα ή στις αρμόδιες Υπη-
ρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπο-
ρίας για τους οπλίτες που ανήκουν στους Κλάδους αυτούς.
6. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες ελέγχουν την ορθότητα
της απόλυσης και ζητούν διευκρινίσεις από τις Μονάδες
απόλυσης εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες. Αν εξακριβω-
θεί ότι υπήρξε εσφαλμένη απόλυση, καταχωρίζουν σχε-
τική μεταβολή στη στρατολογική μερίδα και αναφέρουν
σχετικά στη Διεύθυνση Στρατολογικού του Σχηματισμού
που υπάγεται η Μονάδα απόλυσης για στρατολογικά
θέματα ή στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυ-
τικού και της Πολεμικής Αεροπορίας για τους οπλίτες
που ανήκουν στους Κλάδους αυτούς. Σε περίπτωση πρό-
ωρης απόλυσης μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών,
η Στρατολογική Υπηρεσία, αφού καταχωρίσει σχετική
μεταβολή στη στρατολογική μερίδα, με έγγραφο της
ενημερώνει τη Μονάδα που διενήργησε την πρόωρη
απόλυση, για την υποχρέωση επανακατάταξής του και
επιστρέφει τα ατομικά έγγραφα, τηρώντας αντίγραφο
αυτών για το αρχείο της. Η Μονάδα αμέσως, με επείγον
έγγραφο της προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, τον
καλεί να επανακαταταγεί. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή
μη επανακατάταξής του, η Μονάδα ενημερώνει άμεσα
την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, η οποία επιβάλλει
την προβλεπόμενη από την παράγραφο 12 του άρθρου
17 της απόφασης αυτής, μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική
υποχρέωση ή τον κηρύσσει ανυπότακτο, αντίστοιχα».
16. Στο άρθρο 30 η περίπτωση ε’ της παραγράφου
11, η παράγραφος 12 πλην των περιπτώσεων της και η
παράγραφος 15 αντικαθίστανται ως εξής:
«11. ε. Όσοι δεν μπορούν για λόγους ανώτερης βίας
να καταταγούν για άσκηση ή μετεκπαίδευση. Στην περί-
πτωση αυτή, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους
δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτουν οι επικα-
λούμενοι λόγοι και η διάρκεια αυτών, στη Διεύθυνση
Στρατολογικού του Σχηματισμού του Στρατού Ξηράς
που υπάγεται για στρατολογικά θέματα η Επιστρατεύ-
ουσα Αρχή από την οποία έχουν κληθεί ή στις αρμόδιες
Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής
Αεροπορίας για τους έφεδρους που ανήκουν στους
Κλάδους αυτούς. Οι ως άνω Αρχές εισηγούνται για την
αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος και μέχρι την
παραμονή της ημέρας κατάταξης γνωστοποιούν στους
ενδιαφερόμενους την απόφαση. Δικαιολογητικά υπο-
βαλλόμενα μετά την ημερομηνία κατάταξης γίνονται
δεκτά και εκτιμώνται ανάλογα.
12. Οι αναφερόμενοι στις περιπτώσεις της προηγού-
μενης παραγράφου, εκτός από την περίπτωση ε’, υπο-
βάλλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια Στρατολογική
Υπηρεσία και δηλώνουν τους λόγους εξαίρεσής τους από
την επόμενη της ημερομηνίας παραλαβής της πρόσκλη-
σης τους μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία για κατάταξή
τους. Η αποδοχή ή μη του αιτήματος των εφέδρων για
εξαίρεσή τους από τις προσκλήσεις για κατάταξη στις
Ένοπλες Δυνάμεις, γίνεται με πράξη του διευθυντή της
Στρατολογικής Υπηρεσίας. Οι έφεδροι ειδοποιούνται
έγκαιρα για την αποδοχή ή όχι του αιτήματός τους, με
έγγραφο το οποίο κοινοποιείται στην Αρχή που τους
προσκάλεσε και στη Μονάδα κατάταξής τους. Στη στρα-
τολογική μερίδα των εφέδρων που εξαιρέθηκαν από
τις προσκλήσεις για κατάταξη καταχωρίζεται σχετική
μεταβολή. Εφόσον μέχρι την παραμονή της ημερομηνίας
που υποχρεούνται για κατάταξη απορριφθεί η αίτηση για
εξαίρεση, οι έφεδροι υποχρεούνται σε κατάταξη. Για την
εξέταση του αιτήματος εξαίρεσής τους επισυνάπτουν τα
εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
15. Οι Μονάδες κατάταξης, μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας κατάταξης των εφέδρων και εντός δέκα (10)
ημερών από την ολοκλήρωσή της, υποβάλλουν στις αρ-
μόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες και στις Επιστρατεύ-
ουσες Αρχές καταστάσεις καταταγέντων και μη κατα-
ταγέντων. Για τους καταταγέντες γνωρίζουν τις σχετικές
μεταβολές κατάταξης και τυχόν γνωματεύσεις του οικεί-
ου Ειδικού Στρατολογικού Συμβουλίου (ΕΣΣ). Μετά την
παραλαβή των καταστάσεων καταταγέντων, οι Στρατο-
λογικές Υπηρεσίες καταχωρίζουν τις σχετικές μεταβολές
στις στρατολογικές μερίδες των εφέδρων. Για όσους δεν
κατατάχθηκαν, οι Επιστρατεύουσες Αρχές αποστέλλουν
στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες τα αποδεικτικά
επίδοσης των προσκλήσεών τους και αυτές διενεργούν
αναζήτηση μέσω των αρμόδιων αστυνομικών αρχών και
εφόσον προκύπτει ότι είχαν υποχρέωση για κατάταξη και
δεν κατατάχθηκαν χωρίς νόμιμο λόγο, τους κηρύσσουν
ανυπότακτους και ενεργούν για την κατάταξη τους προς
εκπλήρωση της εφεδρικής υποχρέωσης και της τυχόν
πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης που υπέχουν».
17. Στο άρθρο 31 η παράγραφος 2 και η περίπτωση γ’
της παραγράφου 10 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Ο τύπος των μεταβολών που καταχωρίζονται στις
στρατολογικές μερίδες καθορίζεται με σχετική διαταγή
της Διεύθυνσης Νομικού Σώματος του ΓΕΕΘΑ. Είναι δυ-
νατή η καταχώριση ή η συμπλήρωση μεταβολής που δεν
προβλέπεται από την εν λόγω διαταγή, κατόπιν έγκρισης
της ως άνω Διεύθυνσης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει
έννομο συμφέρον ή η καταχώριση υπαγορεύεται από
λόγους υπηρεσιακού συμφέροντος.
10.γ. Το Μουσείο Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας, για
την Πολεμική Αεροπορία».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ