Η Ημερήσια Διαταγή της 28ης Οκτ 1940, του Στρατηγού Κατσιμήτρου Δκτή της VIΙI MΠ

ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Η Ημερήσια Διαταγή της 28ης Οκτωβρίου 1940 του Δκτή της VIΙI MΠ, Στρατηγού Χαράλαμπου Κατσιμήτρου.

Το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου 1940, ο διοικητής τής VIII Μεραρχίας Ηπείρου Χαρ. Κατσιμήτρος έδωσε τηλεφωνικώς τις τελευταίες οδηγίες στούς διοικητές των μονάδων και ιδίως των τμημάτων τής μεθορίου να επαγρυπνούν για το ενδεχόμενο ιταλικών κινήσεων.

Κατάκοπος ό Στρατηγός, έπεσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα να κοιμηθεί έχοντας δίπλα του το τηλέφωνο. Το τί συνέβη μετά, το διηγείται ο ίδιος ο Στρατηγός, σε τρίτο πρόσωπο:

“Την 3 και 45΄ της ιστορικής αυτής ημέρας, παρατεταμένοι κωδωνισμοί του τηλεφώνου, δεν κατέστη δυνατόν να αφυπνίσωσιν αμέσως τον Διοικητήν της Μεραρχίας. 
Ήκουσεν όμως τούτους η μικρά αύτου θυγάτηρ, ήτις έλαβε το άκουστικόν και ήρώτησεν, ποίος ζητεί την mεραρχίαν; έλαβεν δε την απάντησιν ότι ομιλεί το Γενικόν Επιτελείον εξ Αθηνών και τη είπον: 

“Ξυπνήσατε επειγόντως τον στρατηγόν!” 
Ο διοικητής της Μεραρχίας αφυπνισθείς ήλθεν εις τηλεφωνικήν επαφήν μετά του Αντισυνταγματάρχου Αθ. Κορόζη όστις ανεκοίνωσεν αυτώ τά εξής εκ μέρους του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου. Ότι την 3ην ώραν ο εν Αθήναις πρέσβυς της Ιταλίας Γκράτσι επέδωκε προς τον πρόεδρο της κυβερνήσεως Ιωάννην Μεταξά τελεσιγραφικήν διακοίνωσιν και ότι έχομεν πόλεμον. Ό αρχηγός του Γεν. Επιτελείου Αλ. Παπάγος, είπε ό Κορόζης, διατάσσει όπως ή Μεραρχία αποκρούσει διά των όπλων την εισβολήν των Ιταλικών Στρατευμάτων, συμμορφουμένη προς τας διαταγάς τας οποίας έλαβε διά την εκτέλεση της αποστολής της. 
Ο στρατηγός Κατσιμήτρος απάντησε: «Αναφέρατε παρακαλώ εις τον Αρχιστράτηγον, ότι η Μεραρχία θα εκτέλεση το καθήκον της προς την πατρίδα, όπως επιβάλλη η εθνική τιμή και καθ’ όν τρόπον αυτή γνωρίζει»

Στην Ημερήσια Διαταγή της 28ης Οκτωβρίου 1940 ανέφερε:

Ἀξιωματικοί καί ὁπλῖται τῆς ὀγδόης Μεραρχίας.

Ὁ Πρέσβυς τῆς Ἰταλίας ἐν Ἀθήναις ἐζήτησεν ἀπό την Κυβέρνησιν ἡμῶν νά εἰσέλθῃ Ἰταλικός Στρατός εἰς τό ἔδαφος μας.

Ἡ Κυβέρνησις ἀπέρριψε την αἴτησιν ταύτην, καί διέταξεν ἀντίστασιν καί ἀπόκρουσιν τῆς εἰσβολῆς.

Ἤδη διανοίγεται τό στάδιον τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ὑπερτάτου πρός τήν πατρίδα καθήκοντος δι’ ἀντιστάσεως μέχρις ἐσχάτων, συμφώνως πρός τό σχέδιον ἐνεργείας.

Ἀμυνθῆτε τοῦ ἰεροῦ Πατρίου ἐδάφους μετά φανατισμοῦ ἐναντίον τοῦ ἐπιδρομέως, ὅστις ἦλθε νά προσβάλῃ τοῦτο ἀναιτίως.

Ἀναμνησθῆτε τῶν ἐνδόξων παραδόσεων τοῦ Ἔθνους μας καί πολεμήσατε μετά λύσσης κατά τοῦ ἐχθροῦ.

Δείξατε εἰς αὐτόν, ὅτι εἲμεθα εἰς θέσιν νά τοῦ δώσωμεν τήν δέουσαν ἀπάντησιν, ὅπως ἔδωσαν καί οἱ πρόγονοί μας τό πάλαι εἰς τούς Πέρσας ἐπιδρομεῖς.

Ὁ Θεός ἄς βοηθήσῃ τόν τίμιον ὑπέρ Πατρίδος ἀγώνα μας καί ἄς εὐλογήση τά ὅπλα μας, διότι θά ἀγωνισθῶμεν ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν καί ὑπέρ τῆς Ἐλευθερίας μας.

Μέ τήν πεποίθησιν ἀκράδαντον ὑπέρ τῆς νίκης ἀναφωνῶ μεθ’ ἡμῶν.

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

ΖΗΤΩ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΖΗΤΩ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ

Ὥρα 5η

Ἰωάννινα τῇ 28 Ὀκτωβρίου 1940

ΧΑΡ. Γ. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ Ὑποστράτηγος

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ