ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΣΣΥ: Τι θέλουν να αλλάξει στην εξέλιξη τους;

 Οι ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΣΣΥ ζητούν εκ νέου να μην έχουν δυσμενή εξέλιξη αφού πιστεύουν πως με την υπάρχουσα νομοθεσία αδικούνται και για αυτό πρέπει να αλλάξει.

Αδικημένοι σε ότι αφορά την βαθμολογική τους εξέλιξη έναντι των Μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ 445/1974 και των Μονιμοποιηθέντων Εθελοντριών του Ν. 705/1977 αισθάνονται οι προερχόμενοι απο ΑΣΣΥ Αξιωματικοί.

Η ένσταση τους είναι πως όπως λένε με την ισχύουσα νομοθεσία, οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του ΝΔ 445/1974 και κατ’ επέκταση και οι μονιμοποιούμενες εθελόντριες του Ν. 705/1977 τάσσονται, κατά τον χρόνο μονιμοποιήσεως των, μετά τον τελευταίο ομοιόβαθμό τους που απέκτησε τον ίδιο βαθμό εντός του αυτού ημερολογιακού έτους προερχόμενου από ΑΣΣΥ.

«Αυτοί εξακολουθούν σε όλη τους την εξέλιξη να ακολουθούν την αντίστοιχη σειρά αποφοίτων του αντιστοίχου ΑΣΣΥ. Με την πρόβλεψη των εν λόγω ομοίων να προαχθούν οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές – εθελόντριες με την συμπλήρωση 25 ετών συνολικής υπηρεσίας στον επόμενο βαθμό, είχε ως συνέπεια να προαχθούν προγενέστερα κατά δύο μάλιστα τάξεις σε ορισμένες περιπτώσεις από την τάξη της ΑΣΣΥ την οποία κατά νόμον ακολουθούσαν σε όλη τους την εξέλιξη και τούτο διότι η τάξη που ακολουθούσαν δεν είχε συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας για να τύχει του ευεργετήματος τούτου. Με τον τρόπο αυτό, όμως, παραβιάσθηκε κάθε έννοια ιεραρχίας, αφού έτσι αυτοί κατέστησαν αρχαιότεροι και ανώτεροι των προερχομένων από ΑΣΣΥ μονίμων όχι μόνο της σειράς τους αλλά και προηγουμένων αυτής» τονίζει σε επιστολή της η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου ζητώντας να λυθεί το θέμα.

Στο έγγραφο τους σημειώνουν:

ΠΡΟΣ: Bουλευτές Ηπείρου

ΘΕΜΑ: Δυσμενής Μεταχείριση Αξκών που προέρχονται από ΑΣΣΥ, σε Σχέση με τη Βαθμολογική Εξέλιξη έναντι των Μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ 445/1974 και των Μονιμοποιηθέντων Εθελοντριών του Ν. 705/1977

ΣΧΕΤ : α.Ν.3883/10

β.Ν.4407/16

γ.Ν.4433/16

δ.ΕΔΥΕΘΑ 193/7.12.2016/ΓΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 11 του (γ) σχετικού, οι Αξιωματικοί που ανήκουν στους μονιμοποιηθέντες εθελοντές του Ν.Δ. 445/1974 και στις μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του Ν.705/1977 προάγονται στον επόμενο βαθμό εφόσον έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι την 31.12.2014 με αναδρομική μάλιστα εφαρμογή για τα έτη 2014 και 2015. Με την ψήφιση του υπόψη νόμου προβλέπεται ΜΟΝΟ για τους Αξκούς οι οποίοι προέρχονται εξ Εθελοντριών (Ν.Δ. 445/74 και Ν.705/77) δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοικήσεως ή ειδικής υπηρεσίας, ο οποίος είναι απαραίτητος για όλα τα λοιπά στελέχη ανεξαρτήτου βαθμού και προέλευσης και στους τρείς κλάδους των ενόπλων δυνάμεων.

Με το άρθρο 5 του Ν.Δ. 445/1974 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.744/1977 (ΦΕΚ Α 318) και το άρθρο 22 παρ.2 του Ν. 2109/1992 (Α`205) καθορίστηκαν τα εξής:

α. « η Αρχαιότης των Ανθυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών εν εκάστω βαθμώ προσδιορίζεται εκ του χρόνου κτίσεως τούτου. Ως χρονολογία κτήσεως του βαθμού λογίζεται η χρονολογία υπογραφής της Διοικητικής Πράξεως ονομασίας, μονιμοποιήσεως ή προαγωγής εις τον βαθμόν»

β. Οι μονιμοποιούμενοι τάσσονται μετά τους κατά την χρονολογίαν της μονιμοποιήσεώς των υπηρετούντες εν τω Οπλω, ή Σώματι, ή ειδικότητι εν οις εξελίσσονται ούτοι ομοιοβάθμους των. 10. Η Αρχαιότης, ην κατά τα ανωτέρω αποκτούν

οι Ανθυπασπισταί και Υπαξιωματικοί εις τον βαθμόν με τον οποίον εισέρχονται εις το

Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών διατηρείται καθ` όλην την σταδιοδρομίαν των.,

γ. Οι μονιμοποιούμενες εθελόντριες του ν. 705/1977 είναι νεότερες όλων των λοιπών ομοιόβαθμων μονίμων υπαξιωματικών και ανθυπασπιστών, που απέκτησαν το βαθμό εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους…».

δ. Μετά τη μονιμοποίηση των εθελοντών και την τοποθέτησή τους στην επετηρίδα των μονίμων, μετά τους μόνιμους ομοιόβαθμούς τους, οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές δεν προάγονται πριν να συμπληρώσουν τον ελάχιστο χρόνο παραμονής του αμέσως αρχαιοτέρου τους.

Από τα παραπάνω και με την εφαρμογή του (γ) και (δ) σχετικού διαφαίνεται ότι οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές του ΝΔ 445/1974 και κατ’ επέκταση και οι μονιμοποιούμενες εθελόντριες του Ν. 705/1977 τάσσονται, κατά τον χρόνο μονιμοποιήσεως των, μετά τον τελευταίο ομοιόβαθμό τους που απέκτησε τον ίδιο βαθμό εντός του αυτού ημερολογιακού έτους προερχόμενου από ΑΣΣΥ. Αυτοί εξακολουθούν σε όλη τους την εξέλιξη να ακολουθούν την αντίστοιχη σειρά αποφοίτων του αντιστοίχου ΑΣΣΥ. Με την πρόβλεψη των εν λόγω ομοίων να προαχθούν οι μονιμοποιηθέντες εθελοντές – εθελόντριες με την συμπλήρωση 25 ετών συνολικής υπηρεσίας στον επόμενο βαθμό, είχε ως συνέπεια να προαχθούν προγενέστερα κατά δύο μάλιστα τάξεις σε ορισμένες περιπτώσεις από την τάξη της ΑΣΣΥ την οποία κατά νόμον ακολουθούσαν σε όλη τους την εξέλιξη και τούτο διότι η τάξη που ακολουθούσαν δεν είχε συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας για να τύχει του ευεργετήματος τούτου. Με τον τρόπο αυτό, όμως, παραβιάσθηκε κάθε έννοια ιεραρχίας, αφού έτσι αυτοί κατέστησαν αρχαιότεροι και ανώτεροι των προερχομένων από ΑΣΣΥ μονίμων όχι μόνο της σειράς τους αλλά και προηγουμένων αυτής.

Απ’όλα τα παραπάνω διαφαίνεται ότι ατυχώς, εθελοντές – εθελόντριες που είχαν καταταχθεί στην επετηρίδα, με ημερομηνία κτήσεως του βαθμού τους (κατά την έννοια κτήσεως του νόμου), μετά από Αξκούς προερχόμενους από ΑΣΣΥ, προήχθησαν σε ανώτερο βαθμό απ’αυτούς, χωρίς αυτοί (Αξκοί από ΑΣΣΥ) να τεθούν καν στους πίνακες των υπό προαγωγή αξιωματικών. Με αυτό τον τρόπο, καταστρατηγήθηκε η ιεραρχία όπως είχε παγίως θεμελιωθεί με το ΝΔ 445/1974. Επιπλέον κάποιοι από τους προερχομένους από εθελοντές – εθελόντριες προήχθησαν πριν από Αξκούς από ΑΣΣΥ, αν και νεότερες χωρίς να έχουν συμπληρώσει τον απαραίτητο χρόνο διοικήσεως. Επομένως, τόσο ως προς την προαγωγική εξέλιξη των Αξιωματικών που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ. 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του Ν. 705/1977, η οποία είναι πλέον ίδια με αυτή των Αξιωματικών των παραγωγικών σχολών, όσο και ως προς την κατάργηση για αυτούς του απαραίτητου – για όλους τους υπολοίπους – προσόντος του χρόνου διοικήσεως ή ειδικής υπηρεσίας, υφίσταται κατάφωρη παραβίαση σε βάρος των δικαιωμάτων των Αξκών από ΑΣΣΥ και άνιση μεταχείριση.

Για την αποκατάσταση της αδικίας που έχουν υποστεί οι Αξκοί προερχόμενοι από ΑΣΣΥ απαιτείται η εκδήλωση ενεργειών με λήψη μέτρων που θα εξαλείψουν τις παραλείψεις του Ν.2439/1996, επ’ αυτού προτείνεται :

«Στο άρθρο 91, να προστεθεί μια επιπλέον παράγραφος, με την ακόλουθη διατύπωση: «Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10,11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του Ν.2439/1996 ισχύουν και για τους εν ενεργεία Αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του N.Δ 445/1974 (Α΄ 160) και των μονιμοποιηθεισών Εθελοντριών του ΝΔ.705/1977 (Α΄ 279) οι οποίοι μέχρι 31.12.2015 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Για τους ανωτέρω ο χρόνος των υποπαραγράφων β´ και γ´ της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου Αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους. Ειδικά, για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από τις ΑΣΣΥ και οι οποίοι μέχρι 31.12.2015 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ισχύουν οι διατάξεις της υποπαραγράφου 8δ του άρθρου 3 του Ν. 2439/1996»

Κλείνοντας και γνωρίζοντας το ενδιαφέρον σας για τις Ένοπλες Δυνάμεις παρακαλούμε όπως εξετάσετε το υπόψη θέμα προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία που έχουν υποστεί Αξκοί (προερχόμενοι από ΑΣΣΥ) των Ενόπλων μας Δυνάμεων.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

Θεοδώρου Γεώργιος

Λοχαγός (ΠΖ)

6937453787

-Ο-

Γενικός Γραμματέας

Στρατσιάνης Παναγιώτης

ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ)

6936563126

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ