Ασφαλιστικό στρατιωτικών: Αυτές είναι οι προτάσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ

Ασφαλιστικό στρατιωτικών: Αυτές είναι οι προτάσεις που κατέθεσε στη Βουλή ο πρόεδρος της ΠΟΕΣ Ταξίαρχος ε.α. Βασίλειος Νικολόπουλος.

 

Κατόπιν πρόσκλησης προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών από την Επιτροπή Κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής, για συζήτηση επί του νομοσχεδίου με θέμα “Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)”, παρέστη ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ταξχος εα Βασίλειος Νικολόπουλος, ο οποίος ανέπτυξε τις προτάσεις της ΠΟΣ και κατέθεσε σχετικό υπόμνημα. Εκτός από τα θέματα του υπομνήματος, ο Πρόεδρος της ΠΟΣ αναφέρθηκε και στην αντισυνταγματικότητα συνέχισης της παρακράτησης λόγω Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Αναλυτικά το υπόμνημα που κατέθεσε ο Ταξχος ε.α. Βασίλειος Νικολόπουλος:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Επί του σ/ν Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

1. Άρθρο 36Α Τροποποίηση της παραγράφου 5

Η διατύπωση του νομοσχεδίου επί της παραγράφου 5, του άρθρου 36α, εξαιρεί από τις ευνοϊκές συνθήκες που διαμορφώνονται μέχρι τα 40 έτη, λόγω αύξησης των συντελεστών αναπλήρωσης, όσους παρέμειναν στην υπηρεσία, κατείχαν θέσεις ιδιαίτερα υψηλής ευθύνης και έφθασαν στους υψηλότερους βαθμούς της ιεραρχίας, όπως Αρχηγούς Γενικών Επιτελείων (Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ και Α/ΓΕΝ), Γενικούς Επιθεωρητές, Διοικητές Στρατιάς, Στόλου, Σωμάτων Στρατού, Μεραρχιών, κλπ, οι οποίοι συμπληρώνουν πάνω από 40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Ειδικότερα, αφορά στελέχη που υπηρέτησαν με αυξημένες υποχρεώσεις, μεγάλο πλήθος μεταθέσεων και με απασχόληση πολύ πλέον του κανονικού ωραρίου, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.

Με βάση τον ετήσιο αριθμό αποστρατευομένων ανωτάτων αξιωματικών των παραπάνω περιπτώσεων, που ανέρχονται κατά μ.ο. στους τριάντα (30), οι οποίοι συμπληρώνουν πάνω από 40 έτη, το ετήσιο κόστος για το επιπλέον ποσοστό 1,5% εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 17.000 ευρώ (συντάξιμες αποδοχές 3.000χ1,5%χ12 μήνες χ 30=16.200 ευρώ). Σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτει η Ομοσπονδία, ο αριθμός αποστράτων που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή ανέρχεται σε περίπου 910 άτομα, με εκτιμώμενη συνολική ετήσια επιβάρυνση 492.000 ευρώ . Με την προτεινόμενη ρύθμιση δεν θίγεται ο ανταποδοτικός χαρακτήρας του ασφαλιστικού συστήματος καθώς το εν λόγω προσωπικό έχει καταβάλλει αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές.

Προκειμένου να αποκατασταθεί αυτή η αδικία, προτείνεται να προστεθεί εδάφιο στην παράγραφο 5 του άρθρου 36α, όπως παρακάτω:

5. Ειδικότερα τα ποσοστά αναπλήρωσης των ειδικών κατηγοριών στρατιωτικών που προβλέπονται στο άρθρο 41 του α.ν. 1854/1951 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 3 παρ. 1-3 του ν. 148/1975 και συμπληρώθηκε στις παρ. 2 και 3 περίπτωση δ΄ με άρθρ. 2 του ν.1282/ 1982 και με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει, προσαυξάνονται πέραν των ποσοστών του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και κατά ποσοστό 1,5% επιπλέον για κάθε έτος μετά το τεσσαρακοστό πέμπτο. «Επίσης, τα ποσοστά αναπλήρωσης προσαυξάνονται πέραν των ποσοστών του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και κατά ποσοστό 1,5% επιπλέον για κάθε έτος μετά το τεσσαρακοστό, για όσους στρατιωτικούς συμπληρώνουν πραγματική συντάξιμη υπηρεσία άνω των σαράντα ετών και δεν εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες στρατιωτικών του προηγουμένου εδαφίου.»

Η πρόταση αυτή δεν επηρεάζει δημοσιονομικά άλλες κατηγορίες.

2. Πρόωρη Αποστρατεία Στρατιωτικών

α. Οι στρατιωτικοί, εκτός από όσους υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας, είναι οι μοναδικοί στο δημόσιο τομέα που συνταξιοδοτούνται/αποστρατεύονται με απόφαση της υπηρεσίας, χωρίς να το επιθυμούν, ως «ευδοκίμως τερματίσαντες» τη σταδιοδρομία τους και χωρίς να έχουν συμπληρώσει πάντοτε τα απαραίτητα έτη για πλήρη σύνταξη.

β. Στις παραπάνω περιπτώσεις και ιδιαίτερα όταν δεν έχουν συμπληρωθεί τα τουλάχιστον 40 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, προτείνεται να προσδιορίζονται μεν οι συντάξιμες αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι το χρόνο αποστρατείας, αλλά, για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης, ως ποσοστό αναπλήρωσης να λαμβάνεται το ποσοστό που αντιστοιχεί στα 40 έτη.

γ. Παράδειγμα

Αν κάποιος έχει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία 36 έτη και αποστρατεύεται/συνταξιοδοτείται με απόφαση της Υπηρεσίας, αλλά επιθυμεί να αναγνωρίσει τα υπόλοιπα 4 έτη μέχρι τα 40, να μπορεί να υποβάλλει σχετική αίτηση προς τούτο, ανεξάρτητα ημερομηνίας αποστρατείας/συνταξιοδότησης. Για τη διαφορά των ετών μέχρι τη συμπλήρωση των 40 ετών, αν κρίνεται απαραίτητο, δυνατόν να καταβάλλεται εισφορά του ενδιαφερομένου για κάθε μήνα αναγνώρισης, διάταξη η οποία δύναται να αποτελέσει αντικείμενο που θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση.

δ. Προτεινόμενη Διατύπωση

«Όσοι στρατιωτικοί συνταξιοδοτούνται (αποστρατεύονται) ή έχουν συνταξιοδοτηθεί με απόφαση της Υπηρεσίας ή για λόγους υγείας και δεν έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία 40 ετών, εφόσον επιθυμούν, δύνανται με αίτησή τους να ζητήσουν τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους με 40 έτη. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια »

3. Επανυπολογισμός Σύνταξης Ανθυπασπιστών

α. Ιστορικό

1) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 42, του ΠΔ 169/2007, προβλέπεται: «3. Η σύνταξη των μόνιμων ανθυπασπιστών και οπλιτών των Ένοπλων Δυνάμεων, της Χωροφυλακής και του Λιμενικού Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων, καθώς και αυτών που δεν εξομοιώνονται με ορισμένους βαθμοφόρους του στρατεύματος στρατιωτικών νοσοκόμων, προσαυξάνεται κατά 3/35 του μηνιαίου συντάξιμου μισθού τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει 20ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.»

2) Για τον υπολογισμό του συντάξιμου μισθού ΔΕΝ λαμβάνεται υπόψη ο αποστρατευτικός συντάξιμος βαθμός, αλλά μικρότερος, διότι με την προσθήκη των 3/35 δημιουργούντο ευνοϊκότερες συνταξιοδοτικές συνθήκες. Ο αποστρατευτικός συντάξιμος βαθμός, με βάση το σύνολο ετών πραγματικής υπηρεσίας καθορίζεται από το άρθρο 37, παράγραφο3 του ν. 3016/2002. Με την ισχύ του ν.4387/2016 δεν υπήρξε αντίστοιχη πρόβλεψη, με αποτέλεσμα να υπολογισθούν οι συντάξεις στο μειωμένο συντάξιμο μισθό και όχι στο πραγματικό αποστρατευτικό συντάξιμο μισθό.

β. Πρόταση

Να γίνει επανυπολογισμός συντάξεων όσων εμπίπτουν στην κατηγορία των προσώπων της παραγράφου 3 του άρθρου 42, του ΠΔ 169/2007, όπου ως βάση υπολογισμού να λαμβάνεται ο αποστρατευτικός συντάξιμος βαθμός.

γ. Προτεινόμενη Διατύπωση

«Οι κύριες συντάξεις των προσώπων της παραγράφου 3 του άρθρου 42, του ΠΔ 169/2007, επανυπολογίζονται με βάση υπολογισμού τον βασικό μισθό της τελευταίας μισθολογικής τους προαγωγής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 37, παράγραφο 3 του ν. 3016/2002.»

4. Άρθρο 27. Απασχόληση Συνταξιούχων .

Για τους εργαζόμενους σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αναστέλλεται πλήρως η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεών των, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 28/2/2021 ή το 62ο από 1/3/2021 και εφεξής. Μετά τα όρια αυτά ισχύει ότι και για τον ιδιωτικό τομέα. Η θέσπιση διαφορετικών ηλικιακών ορίων περικοπής της σύνταξης των συνταξιούχων του Δημοσίου και των Στρατιωτικών, 55ο και 47ο έτος αντίστοιχα, θεσπίστηκε με την παρ. 5γ του άρθρου 4 του ν. 4151/2013 (Α΄103/29.4.2013). Άρα ο νομοθέτης επιφυλάσσει διαχρονικά διαφορετική αντιμετώπιση, ως προς τα όρια ηλικίας περικοπής της σύνταξης, στους συνταξιούχους του δημοσίου και στους στρατιωτικούς. Οι στρατιωτικοί συνήθως αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως στα 35 πραγματικά έτη υπηρεσίας. Επειδή το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών εισέρχεται στις στρατιωτικές παραγωγικές σχολές σε ηλικία 18 ετών, αποστρατεύονται συνήθως σε ηλικία 53 ετών. Η πρόβλεψη όμως πλήρους περικοπής της σύνταξης από τα 53 μέχρι τα 62 έτη για εργασία στο Δημόσιο τομέα, αποτρέπει την παροχή εργασίας στο Δημόσιο καταξιωμένων στελεχών με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, πολύχρονη εμπειρία και γνώση, σε μια λίαν παραγωγική ηλικιακή περίοδο. Ταυτόχρονα θα καταβάλλονται οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, αποτρέποντας οποιαδήποτε άλλη επιλογή.

Κατόπιν αυτών προτείνεται στο άρθρο 27 του σχεδίου νόμου, που αντικαθιστά το άρθρο 20 του Ν. 4387/2016, στο τέλος του 2ου εδαφίου της παραγράφου α, να προστεθεί «… ή το 53ο προκειμένου για στρατιωτικούς συνταξιούχους»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ