Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα: Τι υπέγραψε πριν φύγει ο ναύαρχος Χρηστίδης

Μια σημαντική απόφαση για Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ήταν μια απο τις τελευταίες που υπέγραψε ο πρώην διευθύνων σύμβουλος των ΕΑΣ, ναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης.

Η τελευταία του υπογραφή αφορούσε υπερωρίες για τους εργαζόμενους στα ΕΑΣ.

Συνολικά στα εκατόν εβδομήντα χιλιάδες οκτακοσία ευρώ (170.800 €) υπολογίζεται η  δαπάνη που θα προκύψει από το σύνολο των εγκριθεισών ωρών υπερωριακής απασχόλησης έτους 2017 για τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα.

Η απόφαση αφορά το προσωπικό της δημόσιας επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) που αμείβεται βάσει των διατάξεων του ν. 4354/2015.

Δείτε την απόφαση

Αριθμ. 2216/23.12.2016

Έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης κατά τις εργάσιμες και εξαιρέσιμες ημέρες, τις Κυριακές και τις νυκτερινές ώρες πέραν ή προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας του προσωπικού της δημόσιας επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) που αμείβεται βάσει των διατάξεων του ν. 4354/2015, για το έτος 2017.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.»

Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄/16.12.2015).
β. Τους Κανονισμούς Βιομηχανικής Ασφάλειας των εγκαταστάσεων της αμυντικής βιομηχανίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. (ΕΑΣ) και τα Πιστοποιητικά Ασφάλειας των Εγκαταστάσεών της, τα οποία έχουν εκδοθεί από την Εθνική Αρχή Ασφάλειας.
γ. Την εκχωρηθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΣ εξουσιοδότηση, για την έκδοση των αποφάσεων καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της εταιρείας (απόφ. Δ.Σ. 31/11.02.2016 – αριθμ. 386746/ 19.10.2016/Γ.Ε.ΜΗ.).
δ. Την ανάγκη αντιμετώπισης από την ΕΑΣ των ωρών απασχόλησης του προσωπικού της, πέραν ή προς συμπλήρωση του κανονικού ωραρίου εργασίας για κάλυψη παγίων (συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου του προσωπικού φύλαξης για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων), εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρικής Διοίκησης και των Συγκροτημάτων Εργοστασίων, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την απογευματινή, νυκτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία, πέραν ή προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, τετρακοσίων ενενήντα οκτώ (498) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εργαζομένων των ΕΑΣ, έναντι πεντακοσίων δεκαπέντε (515) απασχολουμένων, που κρίνεται απαραίτητη για κάλυψη των παρακάτω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών του έτους 2017:
α. Ασφάλειας και πυρασφάλειας όλων των εγκαταστάσεων της εταιρείας.
β. Συμμετοχής σε βλητικές δοκιμές στα Πεδία Βολής.
γ. Λοιπών έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρικής Διοίκησης και των Συγκροτημάτων Εργοστασίων της εταιρείας.

2. Παρέχεται η δυνατότητα προσφοράς υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους οδηγούς (13 άτομα) κατά το διάστημα της μετακίνησής τους εκτός έδρας, για εκτέλεση δρομολογίων σε όλη την επικράτεια και τη λήψη υπερωριακής αποζημίωσης με τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄/16.12.2015).

3. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά εργαζόμενο το εξάμηνο. Σε εργαζόμενους που απασχολούνται στα Τμήματα Ασφάλειας και Πυρασφάλειας Εγκαταστάσεων (34 άτομα) που λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα σε εικοσιτετράωρη βάση, σε προσωπικό της συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού -ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων (49 άτομα) για την αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών των Συγκροτημάτων Εργοστασίων και τους υπαλλήλους οδηγούς (13 άτομα), στην καθ’ υπέρβαση εργασία οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις ενενήντα έξι (96) κατά περίπτωση ανά εργαζόμενο το εξάμηνο.

4. Στην παραπάνω εργασία θα μπορούν να μετέχουν και περισσότεροι εργαζόμενοι, εντός όμως του ιδίου συνολικού αριθμού των εγκρινόμενων ωρών, με πράξη των αναφερόμενων στην παρ. 5 της παρούσας αρμοδίων οργάνων.

5. Υπεύθυνοι για τη διαπίστωση των πραγματικών αναγκών, την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης και τον έλεγχο της πραγματικής παροχής της θα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος για το προσωπικό που υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση και οι Διευθυντές ή οι Υποδιευθυντές, όπου δεν έχουν θεσμοθετηθεί θέσεις Διευθυντών, για το προσωπικό των οργανωτικών μονάδων που υπάγεται σε αυτούς.

6. Η δαπάνη που θα προκύψει από το σύνολο των εγκριθεισών ωρών υπερωριακής απασχόλησης έτους 2017, προϋπολογίζεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (170.800 €) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΑΣ έτους 2017.

7. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.2017. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Υμηττός, 23 Δεκεμβρίου 2016
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ