Εφάπαξ στρατιωτικών: Πόσα χρόνια είναι η αναμονή;

Το εφάπαξ στρατιωτικών θέλει υπομονή. Αυτό δείχνει πρόσφατη απόφαση για την χορήγηση μερικών δεκάδων εφάπαξ βοηθημάτων σε δικαιούχους.

Και δυο και τρία χρόνια μπορεί να χρειαστεί να περιμένει κανείς για να εισπράξει τα λεφτά του απο την ώρα που θα πρωτοκολλήσει την αίτηση του.

Αυτό προκύπτει απο πρόσφατη απόφαση του ΕΛΟΑΑ με την οποία εγκρίθηκαν αιτήσεις του 2014 και του 2015.

Χαρακτηριστικά εγκρίθηκαν αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο2363/9-3-15 έως Νο 5146/3-6-15 αλλά και με αριθμό πρωτοκόλλου ΜΤΑ 919/22-1-14 έως 5614/19-2-14.

Υπομονή λοιπόν.

 

Δείτε όλη την ανακοίνωση

Με την υπ΄ αριθμ. 2/23-2-17 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α εγκρίθηκε η χορήγηση πενήντα ενός (51) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (Ν.398/74) με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο2363/9-3-15 έως Νο 5146/3-6-15

Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η χορήγηση εκατό (100) Συμπληρωματικών Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (Ν.4307/14), σύμφωνα με τις υπ αριθμ 3/4-5-15, 4/28-5-15, 5/15-7-15, 6/7-9-15, 7/14-10-15, αποφάσεις της, καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου ΜΤΑ 919/22-1-14 έως 5614/19-2-14 των αιτήσεων χορήγησης των αρχικών Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων.

Τέλος, εγκρίθηκε κατά προτεραιότητα έναντι των άλλων δικαιούχων ένα (1) Εφάπαξ Βοήθημα Εξερχομένων (Ν. 4407/16), που αφορά στην με αριθμ.πρωτοκόλλου του ΜΤΑ 11424/24-11-16 αίτηση αυτεπάγγελτης αποστρατείας δικαιούχου λόγω θανάτου. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από τον Ε.ΛΟ.Α.Α για τη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα έντυπα και δικαιολογητικά παρέχονται στην ιστοσελίδα της Π.Α (www.haf.gr), στον σύνδεσμο Μ.Τ.Α/Ε.ΛΟ.Α.Α.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται ισχύουν τα πιο κάτω:

Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα

 • Δικαιούχοι του εφάπαξ βοηθήματος είναι οι μέτοχοι του άρθρου 8 του ΝΔ.398/1974 (σε περίπτωση θανάτου αυτών οι οικογένειές τους), που απομακρύνονται από τις τάξεις της Π.Α, μετά τη συμπλήρωση 20ετούς τουλάχιστον συμμετοχής στο Ταμείο (Ν.4407/16,αρ.35,παρ.1) και εφ΄ όσον θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη στρατιωτικής σύνταξης από το Δημόσιο. Εάν ο μέτοχος δεν έχει συμπληρώσει 20 έτη μετοχικής σχέσης και δεν ανήκει στους εξαιρουμένους των περιπτώσεων των παρ.4,6 του αρ.17 του Ν.Δ.398/1974, τότε παίρνει πίσω τις κρατήσεις που έχει καταβάλει. Επίσης, δικαιούχοι του εφάπαξ βοηθήματος είναι οι μέτοχοι του Ν.2936/2001 (προέλευσης ΕΠΥ-ΕΜΘ και ΕΠ.ΟΠ.), οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη εφάπαξ βοηθήματος μετά τη συμπλήρωση 25ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, πλην των περιπτώσεων υγείας ή θανάτου. Τέλος, δικαιούχοι του Ταμείου καθίστανται και οι Χειριστές Ειδικής Μονιμότητας (ΧΕΜ), οι έφεδροι εξ εφέδρων, οι έφεδροι κατ΄ απονομή Αξκοι και οι μη μονιμοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες.
 • Το  Εφάπαξ βοήθημα καταβάλλεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των οικείων καταστατικών διατάξεων των Ε.ΛΟ.Α. Σύμφωνα με τον Ν.4387/16  το ποσό του βοηθήματος υπολογίζεται  ανάλογα με τα έτη της μετοχικής σχέσης του δικαιούχου και τις αποδοχές, δηλαδή το βασικό μισθό, το χρονοεπίδομα, το επίδομα ειδικής απασχόλησης, το επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου, το ποσό των 176 Ευρώ έως το διοικητικό βαθμό του Σμηνάρχου ή το επίδομα υψηλής ευθύνης από το διοικητικό βαθμό του Ταξιάρχου και άνω, που λαμβάνουν την ημέρα εξόδου τους από τις τάξεις της Π.Α, για όσους υπέβαλαν σχετική αίτηση έως την 31/12/2014.
 • Για όσους υπέβαλαν ή υποβάλλουν σχετική αίτηση μετά την 1.1.2015, υπολογίζεται αθροιστικά, για το μεν χρόνο μετοχικής σχέσης έως την 31.12.2014, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών, για το δε χρόνο μετοχικής σχέσης από 1.1.2015 και εφεξής, σύμφωνα με την τεχνική βάση διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (ΝDC), κατά το μαθηματικό τύπο της παρ. 4γ του Ν.4387/16, άρθρο 35.
 • Για τους μετόχους που αποβιώνουν ή φονεύονται ή εξαφανίζονται σε πόλεμο ή σε διατεταγμένη υπηρεσία ειρηνικής περιόδου και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει 25 έτη συμμετοχής στο Ταμείο το εφάπαξ βοήθημα που καταβάλλεται στις οικογένειες αυτών προσαυξάνεται ακολούθως :
  • Για συμμετοχή μέχρι 15 ετών, κατά ποσοστό 30%.
  • Για συμμετοχή άνω των 15 ετών και μέχρι 20, κατά ποσοστό 25%.
  • Για συμμετοχή άνω των 20 ετών και μέχρι 25, κατά ποσοστό 20%.
 • Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, το βοήθημα δεν μπορεί να είναι ούτε μικρότερο των 15 ετών, ούτε μεγαλύτερο των 25 ετών.
 • Για τους μετόχους που απομακρύνονται από το στράτευμα λόγω σωματικής ανικανότητας ή πεθαίνουν όχι σε διατεταγμένη υπηρεσία, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει 20ετή συμμετοχή στο Ταμείο, το βοήθημα προσαυξάνεται ως ακολούθως:
  • Για συμμετοχή μέχρι 10 ετών, κατά ποσοστό 20%.
  • Για συμμετοχή άνω των 10 ετών και μέχρι 15, κατά ποσοστό 15%.
  • Για συμμετοχή άνω των 15 ετών και μέχρι 20, κατά ποσοστό 10%.
 • Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, το βοήθημα δεν μπορεί να είναι ούτε μικρότερο των 10 ετών, ούτε μεγαλύτερο των 20 ετών.

Προκαταβολή έναντι του εφάπαξ

Το Ταμείο προκείμενου να εξυπηρετήσει τους μετόχους του άρθρου 8 του ΝΔ.398/1974 για να αποκτήσουν στέγη ή να βελτιώσουν αυτή που έχουν, χορηγεί μέρος από το εφάπαξ βοήθημα, ως προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος, που θα πάρει ο δικαιούχος κατά την αποστρατεία του. Για τη χορήγηση της προκαταβολής απαιτείται να έχει συμπληρώσει ο δικαιούχος 20 έτη μετοχικής σχέσης. Το ποσό της προκαταβολής ανέρχεται στο 60% του δικαιωμένου εφάπαξ, κατά την ημέρα της υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών.

Η ανωτέρω προκαταβολή μπορεί να χορηγηθεί επίσης με την συμπλήρωση του δικαιούχου υπηρεσίας είκοσι πέντε ετών (δεύτερη προκαταβολή) ή είκοσι οκτώ ετών (τρίτη προκαταβολή).

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ