ΕΚΟΕΜΝ: Αποφασίστηκε η τιμή μεριδίου

Απόφαση με αστερίσκο για την τιμή μεριδίου ΕΚΟΕΜΝ ΠΝ και ΛΣ. Το πρώτο εξάμηνο του έτους θα είναι καθοριστικό.

Ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Ν. Τσούνης ΠΝ ενέκρινε την απόφαση της διοικούσας επιτροπής του Ειδικού  Κλάδου  Οικονομικής Ενίσχυσης  Μερισματούχων  Μετοχικού  Ταμείου   Ναυτικού σύμφωνα με την οποία η τιμή μεριδίου παραμένει αμετάβλητη στα 1,74 ευρώ για το 2017.

Όμως το σημαντικό είναι πως σημειώνεται οτι τυχόν διορθωτικές κινήσεις θα επανεξεταστούν αν υπάρξει αρνητική απόκλιση των χρηματοροών μετά την παρέλευση του πρώτου εξαμήνου του 2017.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ιστορικό

Με το Ν. 2913 (Φεκ 102 Α’  / 23-5-2001)  συστήθηκε  ο  Ειδικός  Κλάδος  Οικονομικής Ενίσχυσης  Μερισματούχων  Μετοχικού  Ταμείου   Ναυτικού  ο οποίος  λειτουργεί  ως Ειδικός   Λογαριασμός  του   Μετοχικού   Ταμείου   Ναυτικού,    υπάγεται   στη  Γενική Διεύθυνση  του   Μετοχικού   Ταμείου   Ναυτικού   και   τελεί   υπό   την εποπτεία  του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δια του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Αποστολή

Αποστολή του Ειδικού  Κλάδου  Οικονομικής Ενίσχυσης  Μερισματούχων  Μετοχικού  Ταμείου   Ναυτικού είναι, η οικονομική  ενίσχυση όλων των μερισματούχων  του Μ.Τ.Ν.

Οργάνωση

1.   Η διοίκηση του Ειδικού  Κλάδου  Οικονομικής Ενίσχυσης  Μερισματούχων  Μετοχικού  Ταμείου   Ναυτικού ασκείται από  το ΔΣ  του  ΜΤΝ το οποίο  αποφασίζει    επί   παντός   θέματος   που   αναφέρεται   στη   διαχείριση του ΕΚΟΕΜΝ    (εξαίρεση αποτελεί  η   διανομή   των  ετησίων  εσόδων  του Κλάδου),  για   τη   διασφάλιση των συμφερόντων  και  την εκπλήρωση του σκοπού του και εγκρίνει τον  Προϋπολογισμό, τον  Απολογισμό  και  τον  Ισολογισμό  του  ΕΚΟΕΜΝ, οι οποίοι προωθούνται  για τις περαιτέρω   απαιτούμενες   εγκρίσεις  με τους  αντίστοιχους του ΜΤΝ. Χρέη  εισηγητή          στο  ΔΣ  επί  θεμάτων  αρμοδιότητος  ΕΚΟΕΜΝ,  εκτελεί ο Διευθυντής του  ΕΚΟΕΜΝ, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2.   Η  Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) του Ειδικού  Κλάδου  Οικονομικής Ενίσχυσης  Μερισματούχων  Μετοχικού  Ταμείου   Ναυτικού διορίζεται με απόφαση του  Α/ΓΕΝ με 3ετή θητεία.  Η ΔΕ, τα μέλη της οποίας μετέχουν στις συνεδριάσεις της , με  ψήφο, συγκροτείται από τους παρακάτω :

     α. Το Διευθυντή του Μ.Τ.Ν., ως πρόεδρο.

     β. Το Διευθυντή ΕΚΟΕΜΝ.

     γ. Έναν Ανώτερο Οικονομικό Αξιωματικό του Π.Ν. που υπηρετεί στο ΓΕΝ.

     δ. Έναν Αξιωματικό του Λ.Σ που ορίζεται από το ΓΕΝ.

3.   Η ΔΕ συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο  ή  το νόμιμο  αναπληρωτή του και  λαμβάνει  αποφάσεις  παρόντων  του  Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του.    Για   κάθε    συνεδρίαση    πέραν   του    κανονικού    ωραρίου,     καταβάλλεται αποζημίωση στα ανωτέρω μέλη σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΜΤΝ.

4.   Οι αποφάσεις της ΔΕ λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5.   Οι αποφάσεις  της  ΔΕ καταχωρούνται σε τηρούμενο βιβλίο/φάκελο πρακτικών και υπογράφονται από τα μέλη της.

6.   Καθήκοντα Γραμματέα της ΔΕ, όταν αυτό συνεδριάζει για θέματα αρμοδιότητος  ΕΚΟΕΜΝ, εκτελεί κατώτερος (Ο) Αξιωματικός  που ορίζεται από το Μ.Τ.Ν.  (από τους υπηρετούντες στο Μ.Τ.Ν.)

7.   Το Δ.Σ και η ΔΕ του ΕΚΟΕΜΝ, είναι υπεύθυνα έναντι της Ηγεσίας του Π.Ν. και του ΥΠΕΘΑ για πράξεις ή παραλείψεις που ζημιώνουν τον ΕΚΟΕΜΝ.

8.   Τα ετήσια έσοδα του Κλάδου διανέμονται κατά το επόμενο έτος με έγκριση του Αρχηγού   ΓΕΝ,   στους    μερισματούχους,    κατόπιν   εισηγήσεως   της   Διοικούσας Επιτροπής    (ΔΕ) .   Από  το   ανωτέρω   ποσό    παρακρατείται  το 10%   το    οποίο συμπληρώνει το αποθεματικό του ΕΚΟΕΜΝ.

9.   Η νομική υποστήριξη του ΕΚΟΕΜΝ, καλύπτεται από το ΜΤΝ.

10.  Ο Τρόπος  της  έγκρισης   και   πληρωμής   κάθε   δαπάνης ή είσπραξης  κάθε εσόδου,  η  τήρηση  των διοικητικών  και λογιστικών βιβλίων, το λογιστικό σύστημα, η σύνταξη  του  Προϋπολογισμού ,   Ισολογισμού   και   Απολογισμού  και  του  εν γένει ελέγχου  του  ΕΚΟΕΜΝ   διέπονται   από   τις   ισχύουσες   περί  ΝΠΔΔ  και του ΜΤΝ. Ο ετήσιος  Ισολογισμός  και ο  Απολογισμός του ΕΚΟΕΜΝ εγκρίνεται από τον Α/ΓΕΝ, κατόπιν  ελέγχου   από    επιτροπή,   της   οποίας  προΐσταται  ανώτερος οικονομικός αξιωματικός που ορίζεται με διαταγή του Α/ΓΕΝ.

11.  Στον ΕΚΟΕΜΝ υπάγονται τα τμήματα Λογιστηρίου και Μετόχων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ