ΕΜΘ – βαθμολογική εξέλιξη: Τι προτείνουν οι στρατιωτικοί της Θεσσαλίας

Η βαθμολογική εξέλιξη των ΕΜΘ είναι ένα θέμα που έρχεται και επανέρχεται συνεχώς στην επικαιρότητα αλλά μένει άλυτο. Τι προτείνουν οι ίδιοι οι στρατιωτικοί;

Με επιστολή της η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας ζητά να αλλάξει το καθεστώς της βαθμολογικής εξέλιξης των ΕΜΘ προτείνοντας :

χρόνους παραμονής, αφού έχει προηγηθεί διετής παραμονή στο βαθμό του ΟΠΥ/ΕΠΥ Δεκανέα, όπως παρακάτω:

          Λοχίας, οκτώ (8) έτη παραμονής στο βαθμό (ΟΠΥ/ΕΠΥ- ΕΜΘ συνολικά)

          Επιλοχίας, οκτώ (8) έτη παραμονής στο βαθμό

          Αρχιλοχίας, επτά (7) έτη παραμονής στο βαθμό

      Ανθυπασπιστής, εννέα (9) έτη παραμονής στο βαθμό ή εναλλακτικά προαγωγή στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση τριάντα τεσσάρων (34) ετών πραγματικής υπηρεσίας από κατατάξεως στις ΕΔ.

      Ανθυπολοχαγός, τέσσερα (4) έτη παραμονής στο βαθμό ή εναλλακτικά προαγωγή στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση τριάντα οχτώ (38) ετών πραγματικής υπηρεσίας από κατατάξεως στις ΕΔ.

         Υπολοχαγός, δύο (2) έτη παραμονής στο βαθμό και αποστρατευτικός – καταληκτικός ο αυτός βαθμός του Υπλγού ή Λοχαγού εφόσον είναι πτυχιούχος ΑΕΙ.

Σύμφωνα με την ΕΣΠΕΘ «Η συγκεκριμένη πρόταση εκτιμάται ότι δεν θα επιφέρει ουσιώδεις μεταβολές ή δυσμενείς επιπτώσεις σε διοικητικό επίπεδο (επετηρίδα και αρχαιότητα), ούτε υπέχει σήμερα ή στο μέλλον σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για το δημόσιο, το οποίο θα πρέπει παράλληλα να αναπροσαρμόσει – διευρύνει αναλόγως και τα μισθολογικά κλιμάκια. Είναι μια πρόταση ρεαλιστική, υλοποιήσιμη και άμεσα εφαρμόσιμη, χωρίς να επηρεάζει στο ελάχιστο την επιχειρησιακή λειτουργία των ΕΔ.»

Το θέμα βέβαια τώρα είναι να δούμε πως θα απαντήσει το ΥΠΕΘΑ αλλά και πως θα δεχτούν την πρόταση οι ίδιοι οι ΕΜΘ που πάρα πολλές φορές έχουν ακούσει πως η πολιτεία θα λύσει το θέμα τους αλλά στην πράξη τίποτα δεν έγινε.

Δείτε όλη την επιστολή της ΕΣΠΕΘ:

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

 

ΠΡΟΣ  : Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας                     Λάρισα, 20 Ιανουαρίου 2017

             Κύριο

             Βίτσα Δημήτριο

 

ΘΕΜΑ :     Βαθμολογική Εξέλιξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ)

ΣΧΕΤ. :     α. Ν.1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α’)

β. Ν.1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α’)

γ. Ν.3865/2010 (ΦΕΚ 120 Α’)

δ. Ν.3883/2016 (ΦΕΚ 167 Α’)

ε. Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α’)

 

Κύριε Υπουργέ,

Σκοπός της παρούσης, είναι να αναδείξει για πολλοστή φορά το ζήτημα της βαθμολογικής εξέλιξης των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), το οποίο έχει καταστεί ιδιαίτερα επίκαιρο μετά την ψήφιση των (γ) και (ε) σχετικών, που είχαν ως άμεση συνέπεια τη βίαια επέκταση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών στα 40 έτη εργασίας.

Με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, όπως καθορίστηκε με τα (α) και (β) σχετικά, οι ΕΜΘ συνάδελφοι εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Ανθυπασπιστή και αντιστοίχων. Τα δεδομένα που επέβαλαν το συγκεκριμένο βαθμολογικό ανάπτυγμα έχουν ανατραπεί άρδην, με την τροποποίηση του ασφαλιστικού σύμφωνα με το (γ) όμοιο, καθώς επίσης και την προσαύξηση των ετών που απαιτούνται για τη λήψη συνταξιοδοτικού δικαιώματος κατά 5 έτη (35+5 έτη υπηρεσίας). Η παραμονή (βαθμολογική καθήλωση) των εν λόγω συναδέλφων στον βαθμό του Ανθυπασπιστή επί 15ετία και μέχρι την αποστρατεία τους, δεν εξυπηρετεί κάποια απαίτηση του σήμερα. Ίσως υπήρξε απαίτηση άλλων εποχών η οποία διαφαίνεται ότι έχει εκλείψει πλέον, λόγω των ανατροπών που συντελέστηκαν στη λειτουργία του στρατεύματος, αλλά κυρίως λόγω μεταβολών στην ασφαλιστική νομοθεσία.

Επιτρέψτε μου μέσω την επιστολής αυτής, να σας πω ότι καθημερινά γίνομαι αποδέκτης πολλών επικλήσεων συναδέλφων, οι οποίοι και ζήτησαν εκ νέου την ανάδειξη του θέματος μέσω της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ). Πάγιο αίτημα των συναδέλφων ΕΜΘ είναι η επέκταση της βαθμολογικής εξέλιξής τους στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων, με τη συμπλήρωση των 35 ετών υπηρεσίας. Η Ε.Σ.ΠΕ.Θ κρίνει βάσιμες τις αιτιάσεις πληθώρας συναδέλφων ΕΜΘ και προτείνει την υιοθέτηση νέας βαθμολογικής εξέλιξης, με χρόνους παραμονής, αφού έχει προηγηθεί διετής παραμονή στο βαθμό του ΟΠΥ/ΕΠΥ Δεκανέα, όπως παρακάτω:

          Λοχίας, οκτώ (8) έτη παραμονής στο βαθμό (ΟΠΥ/ΕΠΥ- ΕΜΘ συνολικά)

          Επιλοχίας, οκτώ (8) έτη παραμονής στο βαθμό

          Αρχιλοχίας, επτά (7) έτη παραμονής στο βαθμό

      Ανθυπασπιστής, εννέα (9) έτη παραμονής στο βαθμό ή εναλλακτικά προαγωγή στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση τριάντα τεσσάρων (34) ετών πραγματικής υπηρεσίας από κατατάξεως στις ΕΔ.

      Ανθυπολοχαγός, τέσσερα (4) έτη παραμονής στο βαθμό ή εναλλακτικά προαγωγή στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση τριάντα οχτώ (38) ετών πραγματικής υπηρεσίας από κατατάξεως στις ΕΔ.

         Υπολοχαγός, δύο (2) έτη παραμονής στο βαθμό και αποστρατευτικός – καταληκτικός ο αυτός βαθμός του Υπλγού ή Λοχαγού εφόσον είναι πτυχιούχος ΑΕΙ.

Οι προαγωγές των υπηρετούντων, βάσει των προτεινόμενων ετών παραμονής στους βαθμούς ή σε συνάρτηση με τα έτη υπηρεσίας που έχουν συμπληρώσει, δεν παρέλκει του πνεύματος του (δ) σχετικού σε ότι αφορά στους επεκτεινόμενους βαθμούς (Ανθυπολοχαγού και Υπολοχαγού) και μπορεί να εφαρμοστεί σχετικά σύντομα, με πρόβλεψη φυσικά ότι δεν θεμελιώνεται σε καμία περίπτωση αναδρομικό δικαίωμα λήψης διαφοράς αποδοχών.

Η συγκεκριμένη πρόταση εκτιμάται ότι δεν θα επιφέρει ουσιώδεις μεταβολές ή δυσμενείς επιπτώσεις σε διοικητικό επίπεδο (επετηρίδα και αρχαιότητα), ούτε υπέχει σήμερα ή στο μέλλον σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για το δημόσιο, το οποίο θα πρέπει παράλληλα να αναπροσαρμόσει – διευρύνει αναλόγως και τα μισθολογικά κλιμάκια. Είναι μια πρόταση ρεαλιστική, υλοποιήσιμη και άμεσα εφαρμόσιμη, χωρίς να επηρεάζει στο ελάχιστο την επιχειρησιακή λειτουργία των ΕΔ.

Ως Πρόεδρος της Ε.Σ.ΠΕ.Θ θεωρώ ηθικά ορθή και δίκαιη την αποκατάσταση της παραπάνω κατηγορίας συναδέλφων, υπό την αρχή της αναλογικής μεταχείρισης στελεχών με βάση την προέλευση και τα κατεχόμενα προσόντα, όπως επιτάσσει η δικαιοσύνη και η αρχή της ισονομίας. Παράλληλα θα επιμείνω στην αναγκαιότητα προσέγγισης των θεμάτων υπό ανθωποκεντρική θεώρηση και όχι με στυγνούς γραφειοκρατικούς όρους. Δεν είναι τα πάντα αριθμοί, αν και στη συγκεκριμένη περίπτωσή οι αριθμοί λένε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια για το δίκαιο του αιτήματος.

Εκτιμώ ότι, πρέπει να επιδιώξουμε τη λήψη εκ μέρους της Πολιτείας «έξυπνων αποφάσεων», δια των οποίων με αναλογικά ελάχιστο ή και καθόλου κόστος θα ανυψωθεί το φρόνημα και το ηθικό των στρατιωτικών, στους οποίους τα μόνα που έχουν απομείνει πλέον είναι η τιμή, η υπόληψη και η τρωθείσα αξιοπρέπειά τους. Όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι σφάλμα για την προώθηση των ζητημάτων μας, να προστρέχουμε σε προβεβλημένα πρόσωπα, τα οποία τάζουν αλόγιστα και χωρίς μέτρο, υποθηκεύοντας την αξιοπιστία της διεκδίκησης ως ουτοπική ή και ως μη βάσιμη, εφόσον γίνεται χρήση επιχειρηματολογίας που προσκρούει σε αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Οι προαναφερθέντες «σωτήρες» που παριστάνουν τους παράγοντες του δημοσίου βίου, επιδιώκουν απλά την εφήμερη προβολή τους στα ΜΜΕ, ενώ ενίοτε οικειοποιούνται τη θεσμική εξουσία τρίτων προσώπων, η επιδραστικότητα των οποίων έχει και αυτή συγκεκριμένη, συνήθως, ημερομηνία λήξεως.

Πρόθεση της Ε.Σ.ΠΕ.Θ και δική μου προσωπικά είναι να είμαι χρήσιμος στο συνάδελφο και όχι απαραίτητα αρεστός. Δεν πρόκειται να διολισθήσω σε λαϊκισμούς και δημαγωγικές τακτικές, δεν προτίθεμαι να συμμετάσχω σε «δημοπρασίες ευαισθησίας», ούτε και θα προσπαθήσω να υπερθεματίσω επί αντιστοίχων προτάσεων άλλων φορέων, έτσι ώστε να γίνει η Ε.Σ.ΠΕ.Θ ελκυστική ως σωματείο και να κερδίσει την εύνοια και την υποστήριξη κάποιων.

Είμαστε ξεκάθαροι και όσο γίνεται διαυγείς στις τοποθετήσεις μας. Δεν συγχέουμε τις ρυθμίσεις και το πνεύμα των  ΝΔ 445/74 και Ν.705/77 με τις προβλέψεις των (α) και (β) σχετικών, όπως κάποιοι σκοπίμως πράττουν εκμεταλλευόμενοι τη συναφή (υπό την διασταλτική έννοια) ορολογία, με συνέπεια δυστυχώς το υπόψη θέμα να «σέρνεται» προς διευθέτηση επί πολλά έτη. Οι στοχεύσεις μας επιβάλλεται να είναι ρεαλιστικές και εφικτές, τόσο σε ηθικό όσο και σε διοικητικό – επιχειρησιακό επίπεδο. Ανατρέπουμε τα τετριμμένα και προτείνουμε έναν διαφορετικό «οδικό χάρτη» επίλυσης του θέματος και είμαστε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα.

Κύριε Υπουργέ,

επιτρέψτε μου τέλος να διευκρινίσω ότι με τις στοχευμένες παρεμβάσεις μας, δεν κάνουμε διακρίσεις υπέρ ομάδων συναδέλφων, όπως ίσως κάποιοι μικρόνοες πιστεύουν ή εσκεμμένα υποστηρίζουν, καθώς τα περισσότερα και τα σοβαρότερα προβλήματα είναι κοινά, έστω και αν ομολογουμένως υπάρχουν επιμέρους ζητήματα που απασχολούν διαχρονικά συγκεκριμένες ομάδες συναδέλφων, στους οποίους η Ε.Σ.ΠΕ.Θ έχοντας «ευήκοα ώτα», προτίθεται να δίνει δημόσια βήμα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να επιληφθούμε όλων των θεμάτων, ούτε και να θέσουμε προς ανάδειξη όλα τα ανοικτά ζητήματα. Προσπαθούμε όμως και αυτή η προσπάθεια έχει απτά αποτελέσματα. Το αυτό δεσμευόμαστε και για το μέλλον……….

Κατόπιν των παραπάνω, καλείται η Πολιτεία να εξετάσει την πρότασή μας και να δώσει λύση στο πρόβλημα που ταλανίζει χιλιάδες συναδέλφους ΕΜΘ, οι οποίοι με την καθημερινή παρουσία τους προσφέρουν τα μέγιστα στην πατρίδα, τιμώντας απόλυτα το θεσμό προέλευσής τους.

 

-Ο-

Πρόεδρος της Ε.Σ.ΠΕ.Θ

 

Στέφανος Κουκουράβας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ