Κρίσεις 2017: Προαγωγές ΕΜΘ, Υπαξιωµατικών Αρχιλοχιών – ΕΓΓΡΑΦΟ

Κρίσεις 2017: Ανακοινώθηκαν οι λίστες με τις προαγωγές των Μονίµων Υπαξιωµατικών στον Στρατό Ξηράς. Δείτε το ΕΓΓΡΑΦΟ με όλα τα ονόματα


ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Αθήνα, 26 Ιουν 17

ΘΕΜΑ : Προσωπικό – ∆ιοικητικά

1. Σας κοινοποιούµε:

α. Την υπ΄ αριθµό Φ. 412.31/1/404950/Σ.5587/21 Ιουν 17/ΓΕΣ/Β1 (∆ΙΜΣΠΡΟ)/4γ, Απόφαση του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Μονίµου Στρατιωτικού Προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, «Προαγωγές Μονίµων Υπαξιωµατικών», για την οποία έχει προβλεφθεί πίστωση στον Προϋπολογισµό εξόδων οικονοµικού έτους 2017 µε την υπ΄ αριθµό 987218/22 Ιουν 17
βεβαίωση του ΓΕΣ/∆ΟΙ/2.

β. Την υπ΄ αριθµό Φ. 412.32/4/404951/Σ.5588/21 Ιουν 17/ΓΕΣ/Β1 (∆ΙΜΣΠΡΟ)/4γ, Απόφαση του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Μονίµου Στρατιωτικού Προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, «Προαγωγές ΕΜΘ Υπαξιωµατικών», για την οποία έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισµό
εξόδων οικονοµικού έτους 2017 µε την υπ΄ αριθµό 987219/22 Ιουν 17
βεβαίωση του ΓΕΣ/∆ΟΙ/2.
2. Οι προαγόµενοι Υπαξιωµατικοί, να εγγραφούν στην επετηρίδα µετά τις υπηρετούντες οµοιοβάθµους τους και µε ηµεροµηνία προαγωγής την αναγραφόµενη στην απόφαση προαγωγής τους.

3. Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας

4. Χειριστής θέµατος: Ανθστής (ΠΖ) Βάιος Σαπουνάς, βοηθός ΓΕΣ/Β1
(∆ΙΜΣΠΡΟ)/4γ, τηλ. 210-6553233, ΕΨΑ∆ 800-3233.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Προαγωγές Μονίµων Υπαξιωµατικών».

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Έχοντας υπόψη:

α. Τα άρθρα 7, 12, 25 και 36 του Ν∆ 445/1974, «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών Ανθυπασπιστών και Μονίµων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων
∆υνάµεων».

β. Την Πα∆ 0-5/2016/ΓΕΣ/∆ΟΡ/3β «Περί Εξουσιοδότησης Υπογραφής Εγγράφων».

γ. Το υπ΄ αριθµό 3/2017 Πρακτικό του Συµβουλίου Τακτικών Ετήσιων Κρίσεων Υπαξιωµατικών Στρατού Ξηράς.

δ. Την υπ΄ αριθµό Φ. 412.6/3/393281/Σ.3352/20 Απρ 17/ΓΕΣ/∆ΙΜΣΠΡΟ (B1)/4γ, Απόφαση Β Υ/ΓΕΣ «Κύρωση Πινάκων Τακτικών Ετήσιων Κρίσεων Υπαξιωµατικών έτους 2017-2018».
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Προάγουµε σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 7, 12, 25 και 36 του Ν∆ 445/74, στο βαθµό του Ανθυπασπιστή τους παρακάτω Αρχιλοχίες, από την 21-6-2017, ηµεροµηνία όπου συµπλήρωσαν το µέγιστο χρόνο παραµονής των έξι (6) ετών, στον κατεχόµενο βαθµό:
Προαγωγές ΕΜΘ by Ioanna Iliadi on ScribdΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ