ΚΡΙΣΕΙΣ 2017 – Υποστράτηγοι: Ολόκληρη η απόφαση

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η απόφαση για τις ΚΡΙΣΕΙΣ 2017 από το ΓΕΣ. Πλήρης επιβεβαίωση του ArmyNow.Net! Δείτε όλα τα ονόματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α»

Κατεβάστε ολόκληρη την απόφαση από ΕΔΩ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α
Φ.400/7/377611
Αριθµ. Σχ. 257
Αριθµ. Εγκυκλίου: 4
Αθήνα, 17 Ιαν 17

ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/∆ΙΜΣΠΡΟ/4α
ΓΕΣ/∆ΙΜΣΠΡΟ/3,4δ,8
ΓΕΣ/∆ΟΡ-∆ΟΙ/4
ΓΕΣ/∆ΥΓ/Ε∆ΥΠ
ΟΛΚΕΣ

ΘΕΜΑ: Προσωπικό – ∆ιοικητικά
ΣΧΕΤ: Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις», (Α΄ 112).
1. Σας κοινοποιούµε το από 16-01-2017 Π∆ «Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων
Κρίσεων και Προαγωγές Υποστρατήγων Όπλων Στρατού Ξηράς», που δηµοσιεύθηκε στο µε αριθµό 9/17-01-2017 ΦΕΚ (τΓ’), αριθµός βεβαίωσης ύπαρξης
πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισµό ΥΕΘΑ/ΓΕΣ οικονοµικού έτους
2017, 970973/16-01-2017/ΓΕΣ/∆ΟΙ.
2. Οι Αξιωµατικοί οι οποίοι κρίθηκαν ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους µε το υπόψη Π∆ θα τεθούν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία µε το
βαθµό στον οποίο προάγονται µε νέο Π∆ το οποίο θα εκδοθεί εντός µηνός.
Ταξίαρχος Λεωνίδας Κακαβάς
ΓΕΣ/∆ιευθυντής ∆ΙΜΣΠΡΟ

Ακριβές Αντίγραφο

Σχης (ΠΖ ΕΥ) Νικόλαος Κολοκυθάς
Τµηµατάρχης ∆ΙΜΣΠΡΟ/4α

. /.

ΑΔΑ: ΨΠ7Ι6-Ε5Ψ

«Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων και
Προαγωγές Υποστρατήγων Όπλων Στρατού Ξηράς»

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
(1) Του Ν∆ 1400/1973 «Περί Καταστάσεων των Αξιωµατικών των
Ενόπλων ∆υνάµεων» (Α΄ 114).
(2) Του Ν.2439/1996 «Ιεραρχία και Εξέλιξη των Μονίµων Αξιωµατικών των Ενόπλων ∆υνάµεων και άλλες ∆ιατάξεις» (Α΄ 219).
(3) Των άρθρων 32 και 91 του Ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή Εξέλιξη
και Ιεραρχία των Στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων – Θέµατα ∆ιοίκησης των
Ενόπλων ∆υνάµεων, Στρατολογίας και Συναφείς ∆ιατάξεις» (Α΄ 167).
β. Την υπ’ αριθµό 1/Σ.2/16-01-2017 Απόφαση του Συµβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.
Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας
Αποφασίζουµε
1. Κυρώνουµε:

α. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.2439/1996, τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Υποστρατήγων Όπλων έτους 2017, που συντάχθηκαν από το Συµβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, µε την υπ’ αριθµό
1/Σ.2/16-01-2017 απόφασή του:
(1) Προακτέων κατ’ εκλογή Υποστρατήγων Όπλων:
(α) Μηχανικού Μανούρη Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ:44093
(β) Πυροβολικού Ζερβάκη ∆ηµόκριτου του Ιωάννη ΑΜ:44498
(γ) Ιππικού Τεθωρακισµένων Βασιλειάδη Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου ΑΜ:44499
(δ) Πυροβολικού Καµπά Γεωργίου του ΑυγουστίνουΑΜ:44514
(ε) Πεζικού Νοµικού Αντωνίου του Νικολάου ΑΜ:44518
(στ) Πεζικού Μπίκου ∆ηµητρίου του Σωτηρίου ΑΜ:44570

(2)Ευδοκίµως τερµατισάντων τη σταδιοδροµία τους Υποστρατήγων Όπλων

(α) Ιππικού Τεθωρακισµένων ∆αβιτίδη Σπυρίδωνα του Παναγιώτη ΑΜ:44084
(β) Πεζικού Παπαχρήστου Στέργιου του Γεωργίου ΑΜ:44135
(γ) ∆ιαβιβάσεων Παπαθεοδοσίου Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:44497
(δ)Πεζικού Φαραντάτου Παναγιώτη του Χρήστου ΑΜ:44502

(ε)Πεζικού Τοπούζη Θεοδώρου του Κωνσταντίνου ΑΜ:44512
(στ) Πεζικού Αλεβίζου ∆ηµητρίου του Ρήγα ΑΜ:44513
(ζ) Ιππικού Τεθωρακισµένων ∆οκµετζόγλου Βασιλείου του Νικολάου ΑΜ:445282

(η) Πυροβολικού Πάτµιου Αναστασίου του Ευαγγέλου

ΑΜ:44533
β. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του
Ν.3883/2010, τον παρακάτω πίνακα εκτάκτων κρίσεων Υποστρατήγων Όπλων
έτους 2017, που συντάχθηκε από το Συµβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων,
µε την υπ’ αριθµό 1/Σ.2/16-01-2017 απόφασή του:
Προακτέων Υποστρατήγων στο βαθµό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:
(1) Ιππικού Τεθωρακισµένων ∆αβιτίδη Σπυρίδωνα του Παναγιώτη
ΑΜ:44084
(2) Πεζικού Παπαχρήστου Στέργιου του Γεωργίου
ΑΜ:44135
(3) ∆ιαβιβάσεων Παπαθεοδοσίου Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:44497
(4) Πεζικού Φαραντάτου Παναγιώτη του Χρήστου
ΑΜ:44502
(5) Πεζικού Τοπούζη Θεοδώρου του Κωνσταντίνου
ΑΜ:44512
(6) Πεζικού Αλεβίζου ∆ηµητρίου του Ρήγα
ΑΜ:44513
(7) Ιππικού Τεθωρακισµένων ∆οκµετζόγλου Βασιλείου του Νικολάου ΑΜ:44528
(8) Πυροβολικού Πάτµιου Αναστασίου του Ευαγγέλου ΑΜ:44533

2. Προάγουµε:

α. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του
Ν.2439/1996 σε Αντιστρατήγους τους παρακάτω Υποστρατήγους Όπλων, που
κρίθηκαν από το Συµβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων ως προακτέοι κατ’ εκλογή:
(1) Μηχανικού Μανούρη Νικόλαο του Ιωάννη ΑΜ:44093
(2) Πυροβολικού Ζερβάκη ∆ηµόκριτο του Ιωάννη ΑΜ:44498
(3) Ιππικού Τεθωρακισµένων Βασιλειάδη Κωνσταντίνο του Αλεξάνδρου ΑΜ:44499

(4) Πυροβολικού Καµπά Γεώργιο του Αυγουστίνου ΑΜ:44514
(5) Πεζικού Νοµικό Αντώνιο του Νικολάου ΑΜ:44518
(6) Πεζικού Μπίκο ∆ηµήτριο του Σωτηρίου ΑΜ:44570

β. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2439/1996 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις, της παραγράφου 1 του άρθρου 32 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 91 του Ν.3883/2010 σε Αντιστρατήγους τους παρακάτω Υποστρατήγους
Όπλων, που κρίθηκαν από το Συµβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων κατά τις
έκτακτες κρίσεις έτους 2017 ως ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους
και στη συνέχεια προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθµό:
(1) Ιππικού Τεθωρακισµένων ∆αβιτίδη Σπυρίδωνα του Παναγιώτη ΑΜ:44084
(2) Πεζικού Παπαχρήστο Στέργιο του Γεωργίου ΑΜ:44135
(3) ∆ιαβιβάσεων Παπαθεοδοσίου Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:44497
(4) Πεζικού Φαραντάτο Παναγιώτη του Χρήστου ΑΜ:44502
(5) Πεζικού Τοπούζη Θεόδωρο του Κωνσταντίνου ΑΜ:44512
(6) Πεζικού Αλεβίζο ∆ηµήτριο του Ρήγα ΑΜ:44513
(7) Ιππικού Τεθωρακισµένων ∆οκµετζόγλου Βασίλειο του Νικολάου ΑΜ:44528
(8) Πυροβολικού Πάτµιο Αναστάσιο του Ευαγγέλου ΑΜ:44533
. /.

ΑΔΑ: ΨΠ7Ι6-Ε5Ψ
-3Στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση
του παρόντος διατάγµατος.
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2017
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

. /.

 

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ