Μεταθέσεις στρατιωτικών: Κριτήρια – δικαιώματα – Συνοπτικός οδηγός

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

Μεταθέσεις στρατιωτικών: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός, από το δικηγορικό γραφείο Αδαμαντίας Σκαπέτη & Συνεργάτες, που εξειδικεύεται στο Εργατικό Δίκαιο.

Με το ν. 3883/2010 οριοθετήθηκαν οι διαδικασίες και τα κριτήρια μεταθέσεων του προσωπικού των ΕΔ σε ένα πιο σαφές πλαίσιο, δίδοντας κατ αυτόν τον τρόπο, τη δυνατότητα καλύτερου οικογενειακού προγραμματισμού, στα στελέχη των ΕΔ.

Μετά την αρχική τοποθέτηση των Στελεχών των ΕΔ, συνήθως αμέσως μετά την ονομασία τους ή την κατάταξής του μετά από διαγωνισμό, ακολουθεί η διαδικασία των μεταθέσεων για το υπόλοιπο της σταδιοδρομίας τους, δηλαδή η μετακίνηση τους από τη θέση στην οποία υπηρετούν σε θέση διαφορετικής Μονάδας ή υπηρεσίας προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

Τα στελέχη των ΕΔ τοποθετούνται, μετατίθενται και αποσπώνται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από γνώμη του αρμόδιου κατά Κλάδο Συμβουλίου Μεταθέσεων. Η αρμοδιότητα τοποθέτησης, μετάθεσης και απόσπασης στελεχών των ΕΔ δύναται να μεταβιβαστεί, γενικά ή κατά κατηγορία στελεχών, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας λαμβανομένων υπόψη ορισμένων κριτηρίων, τα οποία αποτελούν πεδίο εφαρμογής, για τα Γενικά Επιτελεία.

Οι μεταθέσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Για την υλοποίησή τους λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά σπουδαιότητας τα ακόλουθα κριτήρια:

Υπηρεσιακά Κριτήρια

Συνδέονται με τις εκάστοτε υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και με την εμπειρία και την υπηρεσιακή απόδοση του στελέχους και συγκεκριμένα:

(α)    Την αύξηση της μαχητικής ικανότητας των ΕΔ.

(β)    Την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.

(γ)    Την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων για την υπηρεσιακή εξέλιξη κάθε στελέχους.

(δ)    Τα στοιχεία του ατομικού φακέλου και την αρχαιότητα.

(ε)    Την απόκτηση, όπου απαιτείται, εμπειρίας και γνώσεων.

Κοινωνικά Κριτήρια

Στα ανωτέρω κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η προτίμηση των στελεχών και συγκεκριμένα:

(α)     Η οικογενειακή τους κατάσταση. Οι πολύτεκνοι, οι γονείς τριών (3) τέκνων ή γονείς ενός τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα μετατίθενται μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω κριτηρίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και τα άγαμα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών εάν φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από ηλικία. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανωτάτη κατά κλάδο Υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

(β)     Λόγοι υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογένειας του.

(γ)     Αιτήματα συνυπηρέτησης (με συζύγους στρατιωτικούς, αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες, ειδικούς φρουρούς, λιμενικούς, πυροσβεστικούς υπαλλήλους, δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα).

(δ)    Ο τόπος προτίμησης τους. Η συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιείται μέσω δήλωσης του τόπου προτίμησής τους από τα στελέχη των ΕΔ. Αλλαγή του τόπου προτίμησης επιτρέπεται για συγκεκριμένους λόγους και λαμβάνεται υπόψη για τις τακτικές μεταθέσεις του αμέσως επόμενου της δήλωσης ημερολογιακού έτους. Μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος δικαιολογείται μόνο μια αλλαγή τόπου προτίμησης.

(ε)    Η ηλικία και οι σπουδές των τέκνων.

(στ)   Η διάθεση στέγης.

Αντικειμενικά Κριτήρια

Στα συγκεκριμένα κριτήρια συμπεριλαμβάνονται οι παράγοντες που αθροιστικά επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού και έχουν όπως παρακάτω:

(α)     Απόσταση από τη μεθόριο.

(β)    Πληθυσμός της περιοχής.

(γ)    Απόσταση από έδρα Δήμου.

(δ)    Τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής.

(ε)    Μέσα μεταφοράς, σε συνάρτηση και με τις καιρικές συνθήκες.

(στ)  Κλιματολογικές συνθήκες.

Έκτακτες Μεταθέσεις

Σε περίπτωση που είναι εξαιρετικά σημαντική ή απρόβλεπτη και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά κριτήρια και το χρόνο παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης μπορούν να διενεργηθούν έκτακτες μεταθέσεις για τους παρακάτω συγκεκριμένους λόγους:

  • Για αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους.
  • Σε περίπτωση διάπραξης σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, το οποίο δημιουργεί γενικότερο πρόβλημα πειθαρχίας ή ηθικής τάξεως, με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Κλάδου, στην οποία πρέπει να γίνεται ειδική μνεία για την αναγκαιότητα ή μη της μετάθεσης του κρινόμενου.
  • Σε περίπτωση παραπομπής σε δίκη για κακούργημα με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα ή αμετάκλητης καταδίκης για κακούργημα.
  • Όταν καταργείται ή μετεγκαθίσταται στρατόπεδο, καθώς και όταν καταργείται μονάδα ή Υπηρεσία των ΕΔ.
  • Για σοβαρό συμβάν, που αφορά το ίδιο το στέλεχος ή μέλος της οικογένειας του.
  • Σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης αυτών ή του στελέχους των ΕΔ από ανίατο ή δυσίατο νόσημα, ύστερα απόΓνωμοδότηση της Ανώτατης κατά κλάδο Υγειονομικής Επιτροπής.
  • Ύστερα από αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογημένα δεν διαταράσσεται η πλήρωση υπηρεσιακών αναγκών.
  • Για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο στρατιωτικό, δημόσιο υπάλληλο, αστυνομικό ή συνοριακό φύλακα, ειδικό φρουρό, λιμενικό, πυροσβεστικό υπάλληλο ή δικαστικό λειτουργό.

Επιπλέον, στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν, υποχρεωτικά, ύστερα από αναφορά τους, στελέχη που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή τελούν σε χηρεία και έχουν ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο, καθώς και στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο ή έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, ή με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου, είτε με αναπηρία είτε με σακχαρώδη διαβήτη. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι εξήντα επτά τοις εκατό (67%) τουλάχιστον, ενώ για το σακχαρώδη διαβήτη απαιτείται να είναι πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον.».

Όμως, τα ανωτέρω μπορεί να μην τύχουν εφαρμογής σε περιπτώσεις που το αντίστοιχο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίσει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του ότι, συντρέχουν προς τούτο σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι.

Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών των ΕΔ εντός της ίδιας φρουράς, δεν λαμβάνονται υπόψη τα κοινωνικά και τα αντικειμενικά κριτήρια όπως αυτά περιγράφονται στο ν. 38883/2010.

Έχει επίσης προβλεφθεί ότι, στρατιωτικός με σύζυγο που είναι στρατιωτικός και υπηρετεί στο εξωτερικό, δύναται να υποβάλει αναφορά μετάθεσης του, για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη, μόνο σε θέσεις πέραν των προβλεπομένων και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη. Η μετάθεση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του οικείου Κλάδου. Οι μετατιθέμενοι στρατιωτικοί δεν λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, αλλά μόνο τις αποδοχές εσωτερικού. Ο χρόνος της μετάθεσης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Αντίστοιχα, ισχύει και για τους υπηρετούντες στη ν. Κύπρο, πέραν του ορίου συνολικής διάρκειας παραμονής στην Κύπρο.

Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεταθέσεων με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζεται η συγκρότηση των κατά Κλάδο Συμβουλίων Μεταθέσεων και η λειτουργία τους. Με την απόφαση αυτή εξειδικεύονται τα κατά Κλάδο κριτήρια τοποθετήσεων

και μεταθέσεων ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας και η  δυνατότητα προσωρινής αναστολής τους, οι προϋποθέσεις εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Η απόφαση της τοποθέτησης, μετάθεσης ή απόσπασης κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους αμελλητί. Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της, προς το διοικητικό όργανο που την εξέδωσε, το οποίο υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας και ενόσω εκκρεμεί η ασκηθείσα προσφυγή αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης.

Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής προσφυγής ή την απάντηση επί των προσφυγών που τυχόν υποβληθούν, οι πίνακες του προς τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση προσωπικού κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Από το 2011 έχουν εκδοθεί αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες εξειδικεύονται τα κατά Κλάδο κριτήρια τοποθετήσεων και μεταθέσεων και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες.

Την παρούσα στιγμή βρίσκεται σε ισχύ η Υπουργική απόφαση Φ. 411/1/294483/Σ.797/6 Φεβ 2018/ΥΕΘΑ, η οποία για κάθε Κλάδο των ΕΔ ρυθμίζει τα περαιτέρω ζητήματα που άπτονται της διαδικασίας των μεταθέσεων.

Γενικά, θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε ότι, παρατηρείται η ενδελεχής αξιολόγηση των περιπτώσεων που αφορούν σε ζητήματα των μεταθέσων του προσωπικού από τα ΓΕ και σε αρκετές περιπτώσεις, επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους, με βάση τους ισχύοντες κανόνονιμούς και διατάξεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και επίλυση ατομικών θεμάτων, μπορείτε να απευθυνθείτε στο παρακάτω δικηγορικό γραφείο:

Δικηγορικό Γραφείο
Αδαμαντία Σκαπέτη & Συνεργάτες
Llm Εργατικού Δικαίου Νομικής Αθηνών
Λ. Μεσογείων αρ.167, ΤΚ:11525, Αθήνα
Τηλ: 210 6779603 / 211 1832498
Fax: 210 6779604

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ