Οι «Πατρίκιοι και πληβείοι» Μερισματούχοι των Μετοχικών Ταμείων

Το άρθρο δημοσιεύεται στην Εθνική Ηχώ και μιλάει για τη «κατάντια» του ΜΤΣ και μια δίκαιη και βιώσιμη πρόταση προς τη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ για εξορθολογισμό της σε βάρος μας κατάστασης, σε σχέση με τους μερισματούχους του ΜΤΝ – ΜΤΑ.
(Η Ε.Η. τεύχος Ιουλίου κυκλοφορεί αρχές Αυγούστου και αποστέλλεται σε όλα τα μέλη της ΕΑΑΣ)
 

Γράφει ο Βασίλειος Ροζής Αντγος ε.α.
Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Σκοπός του παρόντος είναι να ενημερωθείτε γενικά περί του ΜΤΣ και ειδικότερα για τη σύνταξη και προώθηση από το ταμείο, σχεδίου νόμου για τη κατανομή των ανταποδοτικών πόρων από το ΥΠΕΘΑ στα Μετοχικά Ταμεία των κλάδων, ανάλογα με τον αριθμό των ασφαλισμένων.
To MTΣ ιδρύθηκε το 1852 με κύρια αποστολή την απονομή μερίσματος στους αποστράτους Αξιωματικούς και μετά το θάνατο τους στους νόμιμους δικαιούχους αυτών, κληρονόμους.
Eίναι γεγονός ότι το ΜΤΣ δεν έχει υπαχθεί στο ν.2084/1992 καθόσον αποτελεί μερισματικό ταμείο.
Έχει γίνει όμως δεκτό ότι εφαρμόζονται αναλογικά οι διαδικασίες – υποχρεώσεις που ισχύουν για τα επικουρικά ταμεία με τελεσίδικες αποφάσεις του Σ.τ.Ε.(3464/05 και 2161/06) και λειτουργεί με βάση το διανεμητικό σύστημα σύμφωνα με το οποίο διανέμονται κάθε έτος στους δικαιούχους τα καθαρά έσοδα του προηγούμενου έτους.(άρθρο 3 του ν.559/1937, ΦΕΚ 107)
Ο αναγκαστικός νόμος 2141/39 όριζε ότι η κράτηση επί των πάσης φύσεως δαπανών, προμηθειών κ.λ.π., διατίθεται ως κοινός πόρος των Μετοχικών Ταμείων κατανεμημένος από τον Υπουργό Οικονομικών με βάση τη δύναμη κάθε ταμείου.
Το έτος 1945 πρώτα το Ναυτικό και ακολούθησε το έτος 1959 η Αεροπορία, διαχώρισαν τους πόρους αυτούς με αποτέλεσμα ο Στρατός, δηλαδή το ΜΤΣ, να έχει αναλογικά πολύ λιγότερους πόρους σε σχέση με τα άλλα δύο Μετοχικά Ταμεία.
Με δεδομένο ότι οι ανταποδοτικοί πόροι στη πραγματικότητα αποτελούν τη συμμετοχή του εργοδότη (Δημόσιο) στην ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων σε αυτό, θα πρέπει η συμμετοχή σε αυτή να είναι δίκαιη και ίση γιατί σε διαφορετική περίπτωση, όπως συμβαίνει σήμερα, θα είναι άνισες οι παροχές προς τους ασφαλισμένους διαχωρίζοντας αυτούς σε προνομιούχους και σε μη προνομιούχους ή σε «πατρικίους και πληβείους».
Την τελευταία οκταετία το ΜΤΣ αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας που είχαν ως αποτέλεσμα τις αλλεπάλληλες μειώσεις της τιμής μεριδίου, οι οποίες σωρευτικά ανέρχονται σε ποσοστό 51%.
Οι παράγοντες που οδήγησαν στη παραπάνω μείωση οφείλονται κυρίως στην προβληματική σχέση μετόχων- μερισματούχων, στην αυξητική τάση μερίσματος λόγω μεγάλου αριθμού αποστρατειών και μισθολογικών προαγωγών και στο γεγονός ότι τα έσοδα από τους νομοθετημένους πόρους του ταμείου παρουσιάζουν υστέρηση, η οποία οφείλεται τόσο στη καθυστέρηση ή στην αναστολή εξοπλιστικών προγραμμάτων, επί της δαπάνης των οποίων διενεργείται κράτηση 4% υπέρ του ΜΤΣ καθώς και στη χαμηλή συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. στους πόρους αυτούς.
Αν λοιπόν δεχθούμε την άποψη, ότι ο θεσμοθετημένος ανταποδοτικός πόρος ανήκει στον Ελληνικό λαό, από όπου και αν προέρχεται και συμβάλλει στην ομοιόμορφη καταβολή μερίσματος, τότε ο ανταποδοτικός πόρος των Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει να καλύπτει σε ίσο ποσοστό το καταβαλλόμενο μέρισμα από τα ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ και να αποδίδεται σε αυτά αναλογικά με την αριθμητική δύναμη των μερισματούχων τους με διαχείριση από το ΥΠΕΘΑ / ΓΔΟΣΥ.
Αν πάλι δεχθούμε την άποψη ότι ο ανταποδοτικός πόρος αποτελεί αποκλειστικό έσοδο του κλάδου από τον οποίο προέρχονται και το γεγονός αυτό ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΝΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ, τότε αντίστοιχα και ο υπόψη πόρος που προέρχονται από το Στρατό Ξηράς ανήκει στους ασφαλισμένους του ΜΤΣ που προέρχονται από το Στρατό. Στη περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός του καταβαλλόμενου μερίσματος μεταξύ των μερισματούχων του Στρατού και αυτών της ΕΛ.ΑΣ., ανάλογα με τα έσοδα που προέρχονται από το Στρατό ή την ΕΛ.ΑΣ.
Η συλλογή οικονομικών στοιχείων από τα τρία Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας εμφανίζει τα εξής:
α . Το ΜΤΣ έχει 65.327 μερισματούχους και ο κοινωνικός πόρος για τα έτη 2011 έως και 2016 ανήλθε συνολικά σε 27.881.117,25 ευρώ που αντιστοιχούν κατά προσέγγιση σε 426,79 ευρώ ανά μερισματούχο.
β. Το ΜΤΝ έχει 15.032 μερισματούχους και για το ίδιο χρονικό διάστημα εισέπραξε κοινωνικό πόρο ύψους 28.817.887,63 ευρώ που αντιστοιχούν κατά προσέγγιση σε 1.917,10 ευρώ ανά μερισματούχο.
γ. Το ΜΤΑ έχει 13.739 μερισματούχους και για το αντίστοιχοι χρονικό διάστημα εισέπραξε 48.047.888,83 ευρώ που αντιστοιχούν κατά προσέγγιση σε 3.497,27 ευρώ ανά μερισματούχο.
Στη περίπτωση που η κατανομή των υπόψη πόρων γίνει στα Μ.Τ. των κλάδων ανάλογα με τη συνολική τους δύναμη, τότε από το συνολικό εισπραττόμενο πόρο ύψους 104.746.893,71 ευρώ για τη περίοδο 2011-2016 θα αντιστοιχούσε στους 94.098 μερισματούχους των τριών ταμείων ποσό κατά προσέγγιση σε 1.142,02 ευρώ ανά μερισματούχο.
Έτσι λοιπόν με τον τρόπο αυτό εξορθολογίζεται η ανταποδοτική παροχή προς τις Ένοπλες Δυνάμεις ως σύνολο, όπως ήταν και ο αρχικός σκοπός που καθιερώθηκε και απολύτως σωστός και δίκαιος κατά την άποψη μου.
Από το έτος 2011 και μετά, λόγω της μείωσης του προϋπολογισμού, ο ανταποδοτικός πόρος που προέρχεται από δαπάνες έχει περιοριστεί σημαντικά. Ενόψει όμως της επικείμενης έναρξης εκτέλεσης εξοπλιστικών προγραμμάτων του ΥΕΘΑ, της οποίας το κύριο μέρος αφορά εξοπλισμούς του Ναυτικού και της Αεροπορίας, η δυσανάλογη κατανομή των πόρων είναι βέβαιο ότι θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο σε βάρος του Στρατού Ξηράς.
Το παραπάνω γεγονός, πάντα κατά την άποψη μου, ούτε ηθικό ούτε και δίκαιο είναι καθόσον και οι τρεις κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων την αυτή αποστολή εκτελούν και κανείς χωρίς τον άλλον δεν μπορεί να εκτελέσει αυτή μεμονωμένα. Επομένως κανείς δε δικαιούται με βάση τα όσα παραπάνω ανάφερα να οικειοποιείται τους υπόψη ανταποδοτικούς πόρους καθιστώντας τους μερισματούχος του Ναυτικού και Αεροπορίας σε «πατρικίους» και τους μερισματούχους του ΜΤΣ σε «πληβείους».
Η Ε.Α.Α.Σ. είχε και έχει ως προτεραιότητα της την αποκατάσταση της διαχρονικής και με οικονομικό κόστος σε βάρος των μελών της αδικία, θα αγωνισθεί δε με κάθε τρόπο να αποκατασταθεί το δίκαιο και ηθικό, μη επιτρέποντας περαιτέρω παράταση της υφιστάμενης κατάστασης.
Πρόσφατα για το υπόψη θέμα, το Δ.Σ./ΜΤΣ, στο οποίο συμμετέχω ως μέλος, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ και υπέβαλε Σχέδιο Νόμου για τη Κατανομή των Ανταποδοτικών Πόρων Από το ΥΠΕΘΑ στα Μ.Τ. των Κλάδων Ανάλογα με τον Αριθμό των Ασφαλισμένων τους.
Αναμένουμε, παρακολουθούμε και έχοντες το δίκαιο με το μέρος μας, ευελπιστούμε στην αυτονόητη δικαίωση μας. Το λόγο έχει τώρα ο αρμόδιος Υπουργός για τη προώθηση και ψήφιση του υπόψη σχεδίου νόμου από τη Βουλή των Ελλήνων.
Καλό καλοκαίρι σε όλες και όλους. Ο αγώνας συνεχίζεται…
 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ