Συνυπηρέτηση στρατιωτικών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Συνυπηρέτηση στρατιωτικών: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός, από το δικηγορικό γραφείο Αδαμαντίας Σκαπέτη & Συνεργάτες, που εξειδικεύεται στο Εργατικό Δίκαιο.

 

 

 

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι, η μετάθεση τους, σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο προτίμησης τους ή εν γένει διάφορο, από τον τόπο των κυρίων συμφερόντων τους.

Επί του παρόντος, θα αναπτυχθεί, το ζήτημα της συνυπηρέτησης με τη/το σύζυγό τους και κατ΄ επέκταση με την οικογένειά τους, όταν προκύπτει ζήτημα τακτικής ή έκτακτης μετάθεσης σε διαφορετική φρουρά για υπηρεσιακούς λόγους.

Το ζήτημα αυτό, για τα στελέχη των ΕΔ έχει αποσαφηνισθεί με το ν. 3883/2010 σύμφωνα με τον οποίο, για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών των ΕΔ λαμβάνονται υπόψη, συγκεκριμένα κριτήρια και ιδιαίτερα, στην κατηγορία των κοινωνικών κριτηρίων λαμβάνονται υπόψη αιτήματα συνυπηρέτησης του προσωπικού με συζύγους:

 • στρατιωτικούς
 • αστυνομικούς
 • λιμενικούς
 • πυροσβεστικούς υπαλλήλους
 • συνοριακούς φύλακες
 • ειδικούς φρουρούς
 • δικαστικούς λειτουργούς
 • υπαλλήλους του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

Επιπλέον, και για την κάλυψη της ανωτέρω επιτακτικής ανάγκης έχει προβλεφθεί από τα Γενικά Επιτελεία η διενέργεια έκτακτων μεταθέσεων, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά κριτήρια και το χρόνο παραμονής στελέχους στην ίδια περιοχή μετάθεσης, για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο στρατιωτικό, δημόσιο υπάλληλο, αστυνομικό ή συνοριακό φύλακα, ειδικό φρουρό, λιμενικό, πυροσβεστικό υπάλληλο ή δικαστικό λειτουργό.

Ακόμη, έχει προβλεφθεί η δυνατότητα συνυπυρέτησης στρατιωτικού με σύζυγο που είναι στρατιωτικός και υπηρετεί στο εξωτερικό, με δυνατότητα υποβολής αναφοράς μετάθεσής του, για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής ΄Αμυνας, που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο/η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη, μόνο σε θέσεις πέραν των προβλεπομένων και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη. Η μετάθεση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του οικείου Κλάδου. Οι μετατιθέμενοι στρατιωτικοί δεν λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, αλλά μόνο τις αποδοχές εσωτερικού. Ο χρόνος της μετάθεσης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

Πιο συγκεκριμένα, με την πρόσφατη υπουργική απόφαση υπ΄ αριθμ. Φ. 411/1/294483/Σ.797/ 14 Φεβ 2018 (Τεύχος Β΄, Αρ. Φυλ. 468) καθορίζεται ότι, με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν.3883/2010, η συνυπηρέτηση με σύζυγο του στελέχους των ΕΔ εφόσον είναι αξιωματικός, ανθυπασπιστής ή υπαξιωματικός, ΕΜΘ και μονιμοποιηθείς ΕΠΟΠ, είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Το επιθυμούν τα στελέχη. Η επιθυμία αυτή πιστοποιείται με την υποβολή σχετικής αναφοράς και από τους δύο (2) συζύγους.
 • Προβλέπεται κατ’ αρχάς από τους ΠΟΥ θέση αντίστοιχου βαθμού και ειδικότητας, όταν η συνυπηρέτηση υλοποιείται στο εσωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση θα υλοποιείται είτε σε οργανική θέση του Κλάδου τους, είτε σε θέση πέραν των προβλεπομένων, ανεξαρτήτως Κλάδου.
 • Τα ενδιαφερόμενα στελέχη δεν έχουν υποστεί ειδική εκπαίδευση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, συνεπεία της οποίας υπηρετούν σε συγκεκριμένη θέση και από τη μετακίνηση αυτή βλάπτεται το υπηρεσιακό συμφέρον με τη μη αξιοποίηση – απόδοση των γνώσεών τους που αποκτήθηκαν από την εκπαίδευση.
 • Δεν υφίσταται υποχρέωση υπηρέτησης του στελέχους σε συγκεκριμένη Μονάδα ή Υπηρεσία για συμπλήρωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας κατά τη δεδομένη χρονική περίοδο.
 • Ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των ΕΔ, που εδρεύει κατ’ αρχάς σε ίδια περιφερειακή ενότητα και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε όμορη περιφερειακή ενότητα. Κατ’ εξαίρεση για τις νήσους, πλην Κρήτης, ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των ΕΔ που εδρεύει στην ίδια νήσο.
 • Στις περιπτώσεις στελεχών που ζητούν συνυπηρέτηση στο εξωτερικό κατά την παρ. 6 του άρθρου 5 του ν.3883/2010, εφόσον δεν υφίσταται ελληνική Αρχή, είναι δυνατή η τοποθέτηση σε θέση NATO – ΕΕ – λοιπών οργανισμών, κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων οργάνων των οργανισμών.

Σε περίπτωση λύσης του γάμου, η συνυπηρέτηση είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία, εφόσον το επιθυμούν και τα δύο (2) στελέχη και από τον γάμο που λύθηκε υπάρχουν ανήλικα τέκνα. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική αναφορά και των δύο (2) στελεχών.

Γυναίκες στελέχη Ε.Δ.

Οι γυναίκες στελέχη των ΕΔ που επιστρέφουν από άδεια κύησης – τοκετού, ανατροφής τέκνου ή ανατροφής τέκνου λόγω υιοθεσίας, τοποθετούνται στον τόπο προτίμησης τους, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση σύμφωνα με τους ΠΟΥ του οικείου Κλάδου ή των Κοινών Σωμάτων του ΓΕΕΘΑ, άλλως στην πλησιέστερη Φρουρά στην οποία υπάρχει κενή οργανική θέση σύμφωνα με τους ΠΟΥ του οικείου Κλάδου ή των Κοινών Σωμάτων του ΓΕΕΘΑ, όπου και δύνανται να παραμείνουν για πέντε (5) έτη, εφόσον το επιθυμούν, υπό την επιφύλαξη της περίπτ. γ΄ της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3883/2010, που αφορά στην απόκτηση των απαιτουμένων προσόντων για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη.

Εάν γυναίκες στελέχη των ΕΔ επιθυμούν να τοποθετηθούν σε διαφορετική Φρουρά από αυτή που υπηρετεί ο στρατιωτικός σύζυγός τους, αυτός δεν έχει δικαίωμα μετάθεσης στη Φρουρά αυτή προ της παρέλευσης δύο (2) ετών συνολικά στη Φρουρά που υπηρετεί, εκτός αν το επιβάλλουν σοβαροί λόγοι υγείας. Για τις γυναίκες ΕΠΟΠ ισχύουν τα καθοριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.2936/2001 (Α΄ 166).

Οι συνυπηρετούντες σύζυγοι στρατιωτικοί τοποθετούνται, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε θέσεις που δεν έχουν μεταξύ τους σχέση διοικητικής εξάρτησης.

Σε κάθε περίπτωση αιτήματος στελέχους για συνυπηρέτηση, τα αρμόδια κατά Κλάδο συμβούλια υποχρεούνται σε άμεση συνεργασία με σκοπό την κατά το δυνατόν ικανοποίηση του αιτήματος των ενδιαφερομένων στελεχών. Για την εξέταση κάθε αιτήματος συνυπηρέτησης τα οικεία ΓΕ και οι κατά περίπτωση αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) υποχρεούνται να συνεννοούνται και να συνεργάζονται με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη συγκροτηθεί υπό το ΓΕΕΘΑ, Διακλαδική Επιτροπή Συνυπηρετήσεων, για την παροχή κατευθύνσεων και το συντονισμό των αρμοδίων κατά Κλάδο συμβουλίων μεταθέσεων, εφόσον απαιτείται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στελέχη των ΕΔ στην ετήσια δήλωση φρουρών προτίμησης η οποία υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, στην αρμόδια Διεύθυνση του οικείου Γενικού Επιτελείου, πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και την επιθυμία συνυπηρέτησης.

Ιδιαίτερες προβλέψεις

Επίσης με το ν. 4223/2013 έχει καθορισθεί για το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που είναι σύζυγοι στρατιωτικών, ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, η απόσπαση, κατά σειρά προτεραιότητας, σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ, ΕΟΠΥΥ, και λοιπές υπηρεσίες που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, στην περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους.

Επιπλέον, με το ν. 4600/2019 τροποποιήθηκε πρόσφατα το άρθρο 21 του                    ν. 2946/2001 σύμφωνα με το οποίο, τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των ΕΔ, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους.

Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο.

Τέλος, με το ν. 4553/2018 καθορίζεται για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων δύναται να αποσπώνται με αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από τη στρατιωτική μονάδα που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους και για όσο χρόνο υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος υπηρετεί σε νησί, η κατά το προηγούμενο εδάφιο απόσπαση δεν μπορεί να διενεργείται εκτός νησιού. Ως στρατιωτική μονάδα νοείται η στρατιωτική εγκατάσταση όπου υπηρετεί πραγματικά ο/η στρατιωτικός.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και επίλυση ατομικών θεμάτων, μπορείτε να απευθυνθείτε στο παρακάτω δικηγορικό γραφείο:

Δικηγορικό Γραφείο
Αδαμαντία Σκαπέτη & Συνεργάτες
Llm Εργατικού Δικαίου Νομικής Αθηνών
Λ. Μεσογείων αρ.167, ΤΚ:11525, Αθήνα
Τηλ: 210 6779603 / 211 1832498
Fax: 210 6779604
Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο παρακάτω:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ