Τα Στρατιωτικά Μετάλλια και η σημασία τους

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

Τα Στρατιωτικά Μετάλλια διακρίνονται σε πολεμικά και σε μη πολεμικά.

Πολεμικά Στρατιωτικά Μετάλλια:

  1. Το Αριστείο Ανδραγαθίας
  2. Το Αριστείο Ανδρείας
  3. Ο Πολεμικός Σταυρός (τρεις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄)
  4. Το Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων
  5. Τα Αναμνηστικά Μετάλλια (περιόδου 1940-41 και 41-45, Κορέας και Κύπρου)

Μη Πολεμικά Στρατιωτικά Μετάλλια:

  1. Μετάλλιο Εξόχου Πράξεως
  2. Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας (τρεις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄)
  3. Μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας (τρεις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄)

Τα Πολεμικά Μετάλλια απονέμονται μόνο σε καιρό πολέμου ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες στρατιωτικοί εντάσσονται, με εντολή της ελληνικής κυβερνήσεως, σε μονάδες με πολεμική δράση εκτός της επικράτειας. Κατ΄ εξαίρεση, Πολεμικά Μετάλλια, εκτός του Αριστείου Ανδραγαθίας και του Αριστείου Ανδρείας, δύνανται να απονέμονται και σε μη πολεμικές περιόδους, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες στρατιωτικοί διατίθενται και μετέχουν σε ενέργειες εναντίον ενόπλων ομάδων ή ατόμων, στρεφομένων κατά της έννομης τάξης και ασφάλειας.

Πολεμικά Στρατιωτικά Μετάλλια


Αριστείο Ανδραγαθίας

Αριστείο Ανδραγαθίας

Για την απονοµή του Αριστείου Ανδραγαθίας απαιτείται αποδειγµένη στο πεδίο της µάχης ηρωική πράξη, κατά την εκτέλεση διατεταγµένης πολεµικής ενέργειας, κατά την οποία ο στρατιωτικός εξέθεσε αποδεδειγµένα τη ζωή του σε προφανή και άµεσο κίνδυνο, πράξη η οποία να υπερβαίνει κατά πολύ την εκτέλεση του καλώς εννοουµένου καθήκοντος, και να επισύρει ανεπιφύλακτα το θαυµασµό και την εκτίµηση των προϊσταµένων και των υφισταµένων ή της κοινής γνώµης.

Οι µόνιµοι εν ενεργεία αξιωµατικοί που τιµώνται µε το Αριστείο Ανδραγαθίας, προάγονται στη γενική σειρά αρχαιότητας του βαθµού τους, κατά αριθµό θέσεων που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία.

Οι µόνιµοι εξ εφεδρείας, οι έφεδροι εξ εφεδρείας και οι έφεδροι εξ απονοµής στρατιωτικοί, προάγονται στον αµέσως ανώτερο βαθµό και τάσσονται στο αριστερό των οµοιοβάθµων τους.


Αριστείο Ανδρείας

Απονέµεται αποκλειστικώς και µόνο για ηρωική πράξη στο πεδίο της µάχης, που υπερβαίνει κατά πολύ την εκτέλεση του καλώς ευνοουµένου καθήκοντος.

Για κανένα λόγο δεν απονέµεται για πράξεις εκτός του πεδίου της µάχης, αναγόµενες
σε µη εµπόλεµη κατάσταση. Το Αριστείο Ανδρείας διακρίνεται σε τρεις (3) τάξεις,
όπως παρακάτω:

α. Ταξιάρχης Αριστείου Ανδρείας:

Ταξιάρχης Αριστείου ΑνδρείαςAπονέµεται στις Πολεµικές Σηµαίες
των Μονάδων που διακρίθηκαν σε πολέµους.

Επίσης απονέµεται και σε ανώτατους
αξιωµατικούς.

 

 

 

 

 

 


β. Χρυσό Αριστείο Ανδρείας:

Χρυσό Αριστείο Ανδρείας

Aπονέµεται σε ανώτερους αξιωµατικούς.

 

 

 

 

 

 

 


γ. Αργυρό Αριστείο Ανδρείας:

Αργυρό Αριστείο Ανδρείας

Aπονέµεται σε κατώτερους αξιωµατικούς, ανθυπασπιστές, δοκίµους εφέδρους αξιωµατικούς, οπλίτες και µαθητές
των στρατιωτικών σχολών

 

 

 

 

 


Πολεμικός Σταυρός

Απονέµεται για διακεκριµένες πράξεις που τελέσθηκαν είτε στο πεδίο της
µάχης, είτε οπουδήποτε κατά τη διεξαγωγή διατεταγµένης πολεµικής ενέργειας. Ο
Πολεµικός Σταυρός διακρίνεται σε τρεις (3) τάξεις όπως παρακάτω:

α. Πολεµικός Σταυρός Α΄ Τάξεως:

Πολεµικός Σταυρός Α΄ Τάξεως

Aπονέµεται σε ανώτατους Αξιωµατικούς.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


β. Πολεµικός Σταυρός Β΄ Τάξεως:

Πολεµικός Σταυρός Β΄ Τάξεως

Aπονέµεται σε ανώτερους Αξιωµατικούς.

 

 

 

 

 

 

 

 


γ. Πολεµικός Σταυρός Γ΄ Τάξεως:

Πολεµικός Σταυρός Γ΄ Τάξεως

Απονέµεται σε κατώτερους Αξιωµατικούς, Ανθυπασπιστές, ∆όκιµους Έφεδρους Αξιωµατικούς, Οπλίτες και µαθητές Στρατιωτικών Σχολών.

 

 

 

 

 

 

 


Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων

Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων

Απονέµεται για εξαιρετικές πράξεις και εξαιρετική ικανότητα σχετικά µε τη διοίκηση και οργάνωση Μονάδας στο πεδίο της µάχης ή οπουδήποτε κατά τη διεξαγωγή διατεταγµένης πολεµικής ενέργειας

 

 

 

 

 

 

 

 


Αναµνηστικά Μετάλλια Πολέμων

Απονέµονται στους ευδοκίµως υπηρετήσαντες κατά τη διάρκεια των αγώνων του Έθνους, στη ζώνη των Επιχειρήσεων, καθώς και στο εσωτερικό της χώρας.

Τα Αναµνηστικά Μετάλλια Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου

Τα Αναµνηστικά Μετάλλια που έχουν θεσµοθετηθεί και ισχύουν σήµερα, αφορούν στην περίοδο 1940-45 και απονέµονται σε κάθε στρατιωτικό που υπηρέτησε από 28 Οκτωβρίου 1940 µέχρι 8 Μαΐου 1945, καθώς και σε µονάδες συµµαχικών στρατιωτικών δυνάµεων που συµµετείχαν σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα, κατά το πιο πάνω χρονικό διάστηµα, Ειδικότερα:
α. Το Αναµνηστικό Μετάλλιο 1940-41 απονέµεται σ’ αυτούς που συµµετείχαν στις επιχειρήσεις που έγιναν στην Αλβανία, Μακεδονία, Ήπειρο, Θράκη, Κρήτη
και άλλες περιοχές της Ελλάδας, το 1940-41.
β. Το Αναµνηστικό Μετάλλιο 1941-45 απονέµεται σ’ αυτούς που συµµετείχαν σε επιχειρήσεις που έγιναν στη βόρεια Αφρική, νησιά του Αιγαίου και Ιταλία, καθώς και στη Μεσόγειο θάλασσα, τον Ατλαντικό και τον Ινδικό Ωκεανό, το 1941-45.

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΙΑ ΠΟΛΕΜΩΝ


Αναµνηστικό Μετάλλιο Εκστρατείας Κορέας

Αναµνηστικό Μετάλλιο Εκστρατείας Κορέας

Απονέµεται στους µετάσχοντες στο Εκστρατευτικό Σώµα της Κορέας κατά τα έτη 1950-1958.

Το µετάλλιο αυτό περιλαµβάνει µία µόνη τάξη και κατασκευάζεται από µπρούτζο φυσικού χρώµατος. Στην κύρια όψη απεικονίζεται εξώγλυφα το Εθνόσηµο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.

Στην πίσω όψη στο µέσον απεικονίζεται εξώγλυφα το έµβληµα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και αναγράφονται εξώγλυφα οι λέξεις ‘’ΚΟΡΕΑ 1950-1958’’ και ‘’ΥΠΕΘΑ’’

 

 

 

 

 

 


Αναµνηστικό Μετάλλιο Επιχειρήσεων Κύπρου

Αναµνηστικό Μετάλλιο Επιχειρήσεων Κύπρου

Απονέµεται στους µετάσχοντες στις επιχειρήσεις στην Κύπρο, κατά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Τηλυρία και Λευκωσία το 1964, στην Κοφίνου – Αγίους Θεοδώρους το 1967 καθώς και κατά τη χρονική περίοδο από 20/7/1974 – 20/8/1974.

Το µετάλλιο αυτό περιλαµβάνει µία µόνο τάξη και κατασκευάζεται από ορείχαλκο.

Στο µέσο της κύριας όψης, έχει αποτυπωµένη ανάγλυφα χαρτογραφική απεικόνιση της νήσου Κύπρου µέσα σε δάφνινο στεφάνι.

Στην πίσω πλευρά απεικονίζεται ανάγλυφο σύµπλεγµα από αρχαία περικεφαλαία, άγκυρα και πτέρυγες.

Κάτω από το σύµπλεγµα αναγράφονται σε σειρά τα έτη 1964, 1967 και 1974.

 

 

 

Μη Πολεμικά Στρατιωτικά Μετάλλια


Μετάλλιο Εξόχου Πράξεως

Απονέµεται σε στρατιωτικούς, εν ζωή ή µεταθανάτια, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, για πράξεις που τελέσθηκαν αποκλειστικά σε καιρό ειρήνης, για την επιβράβευση εξόχου ή µέχρι αυτοθυσίας πράξης.

Μετάλλιο Εξόχου Πράξεως

Η απονοµή γίνεται για τέλεση εξόχου πράξης, η οποία δεν σχετίζεται κατ’ ανάγκη µε τα στρατιωτικά πράγµατα και η οποία τελέσθηκε στα πλαίσια διατεταγµένης υπηρεσίας ή και εκτός πλαισίων αυτής.

Στις περιπτώσεις απονοµής περιλαµβάνονται οι παρακάτω πράξεις :
α. Η επιβράβευση εξόχου, µέχρι αυτοθυσίας πράξης.
β. Ο θάνατος σε ατύχηµα, κατά τη διάρκεια διατεταγµένης υπηρεσίας.
γ. Ο βαρύς τραυµατισµός, συνέπεια πράξης ή ατυχήµατος, που τελέσθηκε στα πλαίσια διατεταγµένης υπηρεσίας.
δ. Η αποδεδειγµένη έξοχη πράξη, που υπερβαίνει κατά πολύ την εκτέλεση του καλώς εννοούµενου καθήκοντος και επισύρει ανεπιφύλακτα το θαυµασµό και την εκτίµηση των προϊσταµένων και υφισταµένων ή και της κοινής γνώµης.
ε. Έξοχη πράξη, κατά την τέλεση της οποίας η ζωή του προτεινόµενου για απονοµή, εκτέθηκε αποδεδειγµένα σε προφανή και άµεσο κίνδυνο.\

Για κάθε νέα πράξη, η οποία εµπίπτει στις παραπάνω προϋποθέσεις, είναι δυνατό να διενεργηθεί νέα απονοµή. Σε περίπτωση πολλαπλών απονοµών, φέρεται µόνο ένα διάσηµο και αντίστοιχα µια διεµβολή στο χιτώνιο. Για τη διάκριση των πολλαπλών απονοµών, φέρεται στην ταινία του διασήµου ή στη διεµβολή, ένας επάργυρος αστερίσκος, για κάθε νέα απονοµή, µέχρι του αριθµού των τριών.

Στην περίπτωση µεταθανάτιας απονοµής, επιτρέπεται να φέρει το µετάλλιο, µόνο ένας από τους οικείους του τιµηθέντα.


Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας

Απονέµεται στους µονίµους εν ενεργεία Αξιωµατικούς για διακεκριµένες πράξεις και συνεχείς υπηρεσίες, εξαιρετική ικανότητα στη διοίκηση και στην οργάνωση Μονάδας ή Υπηρεσίας, κατά την εκτέλεση ανατεθείσας υπηρεσίας ή εντολής.

Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας

∆ιακρίνεται σε τρεις (3) τάξεις, όπως παρακάτω:

α. Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α’ Τάξεως: Απονέµεται σε
ανώτατους Αξιωµατικούς.

β. Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Β’ Τάξεως: Απονέµεται σε
ανώτερους Αξιωµατικούς.

γ. Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Γ’ Τάξεως: Απονέµεται σε
κατώτερους Αξιωµατικούς.

Η απονοµή του Μεταλλίου Στρατιωτικής Αξίας είναι δυνατή µόνο εάν ο
Αξιωµατικός φέρει βαθµό τουλάχιστον Υπολοχαγού και έχει συµπληρώσει
δεκαετή υπηρεσία ως Αξιωµατικός.

Το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας απονέµεται επίσης και στις πιο κάτω περιπτώσεις:
α. Στους µονίµους από την Εφεδρεία Αξιωµατικούς, µετά διετή ευδόκιµο υπηρεσία, από την ανάκλησή τους στην ενέργεια, εφόσον είχαν οκταετή προϋπηρεσία.
β. Στους Αξιωµατικούς Πολεµικής ∆ιαθεσιµότητας.
γ. Στους Έφεδρους εξ Εφεδρείας ή εξ απονοµής Αξιωµατικούς, µετά από πενταετή συνεχή ευδόκιµο υπηρεσία.


Μετάλλιο Ευδοκίµου Υπηρεσίας

Απονέµεται στους µονίµους στην ενέργεια Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικούς για ευδόκιµη υπηρεσία. ∆ιακρίνεται σε τρεις (3) τάξεις, όπως παρακάτω:

Μετάλλιο Ευδοκίµου Υπηρεσίας.Μετάλλιο Ευδοκίµου Υπηρεσίας.

α. Μετάλλιο Ευδοκίµου Υπηρεσίας Α’ Τάξεως: Απονέµεται στο βαθµό του Ανθυπασπιστή.

β. Μετάλλιο Ευδοκίµου Υπηρεσίας Β’ Τάξεως: Απονέµεται στο βαθµό του Αρχιλοχία και τους αντιστοίχους του Πολεµικού Ναυτικού και της Πολεµικής Αεροπορίας.

γ. Μετάλλιο Ευδοκίµου Υπηρεσίας Γ’ Τάξεως: Απονέµεται στο βαθµό του Επιλοχία και τους αντιστοίχους του Πολεµικού Ναυτικού και της Πολεµικής Αεροπορίας.

Η απονοµή του Μεταλλίου Ευδοκίµου Υπηρεσίας δεν είναι δυνατή, εάν ο Υπαξιωµατικός δε φέρει τουλάχιστον βαθµό Επιλοχία και δεν έχει συµπληρώσει οκταετή υπηρεσία ως Υπαξιωµατικός. Οι Ανθυπασπιστές που προάγονται σε Αξιωµατικούς, συνεχίζουν να φέρουν το απονεµηθέν σ’ αυτούς µετάλλιο

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ