Στρατιωτικές σχολές: Έτσι θα γίνει η αξιολόγηση τους (ΔΙΑΤΑΓΜΑ)

Με προεδρικό διάταγμα καθορίζεται ο τρόπος που θα γίνεται η αξιολόγηση στις στρατιωτικές σχολές. Δείτε τι προβλέπει.

Του Κώστα Αττία

Το προεδρικό διάταγμα για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προβλέπει πως  το διδακτικό, ερευνητικό και κάθε άλλο έργο των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) υπόκειται σε διαρκή αξιολόγηση με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της έρευνας και διδασκαλίας, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από αυτά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Κάθε Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.) είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του

Δείτε τι αναφέρει αναλυτικά:

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 14

Διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Τo άρθρο 6 του ν. 3187/2003 (ΦΕΚ A΄ 233 ) όπως ισχύει.

β. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

γ. Την από 30 Ιουλ 2013 απόφαση του Συμβουλίου Ανωτάτης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Α.Σ.Ε.).

δ. Την Υ 24/6 Οκτ 2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (ΦΕΚ Β’ 2144).

ε. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

στ. Την υπ’ αριθμ. 150/2016 γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Μονάδα διασφάλισης της ποιότητας

1. Το διδακτικό, ερευνητικό και κάθε άλλο έργο των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) υπόκειται σε διαρκή αξιολόγηση με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της έρευνας και διδασκαλίας, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από αυτά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Κάθε Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.) είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Α.Σ.Ε.Ι, στο πλαίσιο των αρχών και κατευθύνσεων της
Αρχής για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

3. Για τον παραπάνω σκοπό αρμόδια σε κάθε Α.Σ.Ε.Ι. είναι η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.). Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) του Α.Σ.Ε.Ι. και αποτελείται από τον Διοικητή ή τον Υποδιοικητή του Α.Σ.Ε.Ι. ως Πρόεδρο, πέντε (5) μέλη του διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Ι. και δύο (2) αξιωματικούς – μέλη του στρατιωτικού διδακτικού προσωπικού που προτείνονται από τον Κοσμήτορα, καθώς και τρεις (3) αξιωματικούς του Α.Σ.Ε.Ι. που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο ως στρατιωτικοί εκπαιδευτές και προτείνονται από το Διευθυντή Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, έναν (1) εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, (έναν εκπρόσωπο από τις Διοικητικές Υπηρεσίες τον οποίο ορίζει το Ε.Σ., έναν εκπρόσωπο από το Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) – τον εκπρόσωπο στην Α.Σ, έναν από το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) – τον εκπρόσωπο στην Α.Σ.), τον αρχαιότερο Εύελπι ή Ναυτικό Δόκιμο ή Ίκαρο. Σε περίπτωση ύπαρξης μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων στη ΜΟ.ΔΙ.Π. συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος ως μέλος.

4. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει τις αρμοδιότητες όπως καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

5. Η ρύθμιση τεχνικών – λεπτομερειακών ζητημάτων των διαδικασιών λειτουργίας του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Α.Σ.Ε.Ι. καθορίζονται με απόφαση του Ε.Σ. ύστερα από εισήγηση της ΜΟ.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΔΙΠ, και δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Α.Σ.Ε.Ι.

6. Για τους παραπάνω σκοπούς η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεργάζεται με την ΑΔΙΠ, αναπτύσσει πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των δεδομένων της διασφάλισης ποιότητας και έχει την ευθύνη για τη συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στον ιστότοπο του Α.Σ.Ε.Ι. των σχετικών με την αξιολόγησή του διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους.

Άρθρο 2 Κριτήρια και δείκτες της αξιολόγησης

1. Για την αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της έρευνας και διδασκαλίας, των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από τα Α.Σ.Ε.Ι., τη διαπίστωση τυχόν αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή τους και τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης σε σχέση με τους στόχους του εθνικού συστήματος ανώτατης παιδείας και τις διεθνείς προδιαγραφές, εμπειρίες και πρακτικές χρησιμοποιούνται γενικώς αναγνωρισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία εκφράζονται με αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες. Τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης, είναι ιδίως:

α) Ως προς την ποιότητα του διδακτικού έργου: η αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού, η ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας, η οργάνωση και η εφαρμογή του διδακτικού έργου, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα μέσα και οι υποδομές, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η αναλογία και η συνεργασία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, το επίπεδο και η επικαιρότητα των παρεχόμενων γνώσεων, η σύνδεση της έρευνας με τη διδασκαλία, η κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών.

β) Ως προς την ποιότητα του ερευνητικού έργου: η προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής μονάδας, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, οι ερευνητικές υποδομές, τα ερευνητικά προγράμματα και οι επιστημονικές δραστηριότητες, η αποτελεσματικότητα του ερευνητικού έργου, η πρωτοτυπία της έρευνας, η αναγνωρισιμότητα της έρευνας από τρίτους, οι ερευνητικές συνεργασίες, οι διακρίσεις και η επιβράβευση της έρευνας, η συμμετοχή των φοιτητών στην έρευνα.

γ) Ως προς την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών: ο βαθμός ανταπόκρισης του προγράμματος σπουδών στους στόχους της ακαδημαϊκής μονάδας και στις απαιτήσεις της κοινωνίας, η συνεκτικότητα και η λειτουργικότητα του προγράμματος σπουδών, ο συντονισμός της ύλης των μαθημάτων, η ορθολογική οργάνωση των εκπαιδευτικών θεσμών, το εξεταστικό σύστημα, η υποστήριξη από διαθέσιμες εκπαιδευτικές υποδομές.

δ) Ως προς την ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών: η αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, οι πάσης φύσεως υποδομές, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των οικονομικών πόρων και στη χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού, οι συνεργασίες με άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και με το κοινωνικό σύνολο.

2. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η διακριτή φυσιογνωμία και οι παραδόσεις, ο σκοπός και η αποστολή των Α.Σ.Ε.Ι., όπως διατυπώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε Α.Σ.Ε.Ι.

3. Τα κριτήρια, οι δείκτες και τα ερωτηματολόγια της αξιολόγησης τυποποιούνται, συμπληρώνονται και εξειδικεύονται περαιτέρω με βάση τις κατευθύνσεις και τα πρότυπα που εκδίδει η ΑΔΙΠ προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες του κάθε Α.Σ.Ε.Ι.

Άρθρο 3 Διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης

1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτεί Ομάδες Εργασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ο.Ε.Α.). Η συγκρότηση των Ομάδων αυτών εγκρίνεται από το Ε.Σ. Οι Ο.Ε.Α. έχουν την ευθύνη του συντονισμού και της διεξαγωγής της διαδικασίας, παρακολουθούν τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, ενημερώνουν τη ΜΟ.ΔΙ.Π. για τις απαντήσεις και συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία και, με βάση αυτά, συντάσσουν μετά το πέρας του εαρινού εξαμήνου ετήσια έκθεση την οποία υποβάλλουν στη ΜΟ.ΔΙ.Π., η οποία και συντάσσει την εσωτερική έκθεση του οικείου Α.Σ.Ε.Ι. μέχρι 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους. Το σύνολο του προσωπικού του Α.Σ.Ε.Ι. συνεισφέρει υποχρεωτικά το έργο των Ο.Ε.Α., όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από τις οικείες αποφάσεις. Η κάθε Ο.Ε.Α. αποτελείται τουλάχιστον από τρία μέλη τα οποία έχουν συνάφεια με το αντικείμενο εργασίας της.

2. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται κάθε έτος.

3. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης που χαρακτηρίζονται από το Ε.Σ. ως διαβαθμισμένα δεν δημοσιοποιούνται. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. υποβάλλει την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης στην ΑΔΙΠ και στο Συμβούλιο Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Α.Σ.Ε.).

4. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. υποστηρίζεται γραμματειακά από την Γραμματεία του Α.Σ.Ε.Ι. Άρθρο

4 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Εθνικής Άμυνας Θρησκευμάτων ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ