Στρατιωτικές σχολές : Αλλάζουν τα πάντα και στην ΣΜΥ! (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Η ΣΜΥ παίρνει σειρά στις αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση στις στρατιωτικές σχολές. Είχαν προηγηθεί οι σχολές υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Γράφει ο Κώστας Αττίας

Η κυβέρνηση ξεκινάει απο τις στρατιωτικές σχολές τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις, την ώρα που εκκρεμούν σημαντικότατα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας του στρατεύματος. Ζητήματα τα οποία μάλλον θα έπρεπε να τακτοποιηθούν ιεραρχικά πρώτα ώστε στο τέλος να δούμε τι αλλαγές χρειάζονται οι στρατιωτικές σχολές για να «βγάλουν» τα στελέχη που απαιτούνται ώστε να «μπούν» στα «κουτάκια» που χρειάζεται να καλύψει ο οργανισμός των Ε.Δ. για την λειτουργία του.

Όπως και να έχει μετά τις αλλαγές στις σχολές υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας σειρά πήρε η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών  (ΣΜΥ) και με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται μια σειρά απο αλλαγές. Οι πιο ενδιαφερουσες ίσως είναι πως:

Η υφιστάμενη παράγραφος 3 του άρθρου 106 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Οι σπουδαστές που κρίθηκαν επανεξεταστέοι: α. Του πρώτου (1ου) και δεύτερου (2ου) έτους, επανεξετάζονται μία (1) φορά και από αυτούς όσοι: (1) Επιτύχουν, προάγονται στο επόμενο έτος. (2) Αποτύχουν, παραμένουν στο ίδιο έτος. β. Του τρίτου (3ου ) έτους, επανεξετάζονται μία (1) φορά μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τότε που θα εξαχθούν τ’ αποτελέσματα και από αυτούς όσοι: (1) Επιτύχουν, ονομάζονται μόνιμοι υπαξιωματικοί. (2) Αποτύχουν, παραμένουν στην ίδια τάξη, πλην αυτών που παραμένουν για δεύτερη (2η) φορά στο ίδιο έτος σπουδών και οι οποίοι αποβάλλονται από τη Σχολή.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 105 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Οι κατανομές βασίζονται στη σειρά προαγωγής από το δεύτερο (2ο) στο τρίτο (3ο) έτος, για την κατάταξη όλων των σπουδαστών σε διοικητικούς – τεχνικούς, στη σειρά προαγωγής από το δεύτερο (2ο) στο τρίτο (3ο) έτος για την κατανομή των τεχνικών σπουδαστών Όπλων-Σωμάτων στα επί μέρους στοιχεία Όπλων – Σωμάτων και τις ειδικότητες, στη σειρά αποφοίτησης για την κατανομή των διοικητικών σπουδαστών Όπλων – Σωμάτων στα επί μέρους στοιχεία Όπλων – Σωμάτων. Οι χρόνοι κατανομής καθορίζονται στο γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης

Η υποπαράγραφος α της παραγράφου 4 του άρθρου 105 αντικαθίσταται ως εξής: α. Το ΑΣΣ καθορίζει σε ποια Όπλα – Σώματα γίνεται κατανομή των σπουδαστών. Η Διεύθυνση Οργανώσεως του ΓΕΣ καθορίζει τον αριθμό που πρέπει να κατανεμηθεί στις διάφορες κατηγορίες, και η Διεύθυνση Εκπαιδεύσεως του ΓΕΣ κοινοποιεί τα μέτρα επιλογής στη σχολή που είναι έξι, δηλαδή επτάδα έως δωδεκάδα και την κατανομή θέσεων σε κάθε επιλογική ομάδα.

Τελος η παράγραφος 3 του Παραρτήματος «Γ» αντικαθίσταται  ως εξής:3. Να έχουν συμπληρώσει ή να συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους που γίνεται ο διαγωνισμός και να μην έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος, την παραπάνω ημερομηνία. Σημειώνεται πως οι αλλαγές ισχύουν απο τους εισαχθέντες στη Σχολή από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016.

Το νέο οργανόγραμμα της ΣΜΥ έχει ώς εξής

Διαβάστε όλο το Προεδρικό Διάταγμα με τονισμένες τις πιο ενδιαφέρουσες αλλαγές

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 6
Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 76/2008
«Κύρωση του Οργανισμού της Σχολής Μονί-
μων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς» (118/
25-6-2008, τ. Α ́).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2579/1953 «Περί
Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς»
(251/31 Αυγ/16 Σεπ 1953, τ.Α ́).
β. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 11 του ν. 1911/1990
«Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές,
ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις»
(166/11-12-1990, τ.Α ́), όπως ισχύουν.
γ. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 21 του ν. 2109/1992
«Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστά-
σεων του προσωπικού των ΕΔ και άλλες διατάξεις» (205/
29-12-1992, τ.Α ́).
δ. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 εδάφιο ε ́ και του
άρθρου 17 παρ. 1, εδάφιο ι ́ του ν. 2292/1995 «Οργάνω-
ση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις»
(35/15-2-1995, τ.Α ́).
ε. Την Υ 24/6.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (Β ́2144).
στ. Τη με αριθ. 219/Σ.19η/21 Οκτ 2014 γνωμοδότηση του
Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.
ζ. Τη με αριθ. 48/Σ.7η/11 Μαι 2015 γνωμοδότηση του
Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.
η. Τη με αριθ. 117/Σ.10η/25 Ιουλ 2016 γνωμοδότηση του
Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.
θ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
ι. Την υπ’ αριθμ. 224/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή
Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Κυρώνονται οι τροποποιήσεις του π.δ. 76/2008 «Κύρωση
του Οργανισμού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του
Στρατού Ξηράς».
Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Αποστολή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)
σε περίοδο ειρήνης είναι η:
α. Παροχή στους σπουδαστές ποιοτικής εκπαίδευσης
τρίτου κύκλου σπουδών της χώρας και η καλλιέργεια πα-
ράλληλα του στρατιωτικού πνεύματος, προσδίδοντας σ ́
αυτούς όλες τις στρατιωτικές αρετές και χαρακτηριστικά.
β. Διατήρηση του ηθικού των σπουδαστών σε υψηλό επί-
πεδο και η βελτίωση συνεχώς της εικόνας και του κύρους
της σχολής και του σώματος των μονίμων υπαξιωματικών
γενικότερα.
γ. Απόδοση στο Στρατό Ξηράς (ΣΞ), διοικητικών και
τεχνικών μονίμων υπαξιωματικών, ικανών να ανταπο-
κρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων ελληνικών
Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και να εργάζονται και επιχει-
ρούν σ’ ένα διακλαδικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περι-
βάλλον.
2. Αποστολή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ)
σε περίοδο πολέμου είναι όπως προβλέπεται στον ισχύο-
ντα Πίνακα Οργάνωσης Υλικού (ΠΟΥ).
Άρθρο 2
Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
2. Η οργάνωση της ΣΜΥ, καθώς και η λεπτομερής σύν-
θεση του προσωπικού και του υλικού, καθορίζονται από
τον ισχύοντα κάθε φορά ΠΟΥ και περιλαμβάνει γενικά:
α. Διοίκηση.
β. Διεύθυνση Σπουδών.
γ. Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας.
δ. Γραφείο Επιχειρήσεων και Ασφάλειας.
ε. Γραφείο Έρευνας και Πληροφορικής.
στ. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων – Εθιμοτυπίας.
ζ. Τάγματα Σπουδαστών, ανάλογα με τη δύναμη.
η. Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας.
θ. Λόχο Διοικήσεως
Άρθρο 3
Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
6. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η αξιολόγηση των
υποψηφίων διενεργείται, σύμφωνα με την κείμενη νομο-
θεσία και την αντίστοιχη ΠαΔ του ΓΕΕΘΑ.
Άρθρο 4
Η υποπαράγραφος α της παραγράφου 2 του άρθρου 9
αντικαθίσταται ως εξής:
α. Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της αποστολής της
Σχολής και την επίτευξη του γενικού σκοπού της εκπαί-
δευσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 92 του παρόντος
Οργανισμού.
Άρθρο 5
Η υποπαράγραφος δ της παραγράφου 2 του άρθρου 11
αντικαθίσταται ως εξής:
δ. Συνεργάζεται για θέματα εσωτερικής λειτουργίας και συ-
ντονισμού με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας.
Άρθρο 6
Η παράγραφος 7 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:
7. Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έχει ως βο-
ηθούς το προσωπικό που προβλέπεται από τον εκάστοτε
ισχύοντα ΠΟΥ.
Άρθρο 7
Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής:
Τμηματάρχης:
1. Καθήκοντα Τμηματάρχη Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης
ανατίθενται σε ανώτερο Αξιωματικό, εκ των υπηρετούντων
στη Σχολή.
2. Είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων
των τομέων Πολιτικών – Κοινωνικών, Θετικών Επιστημών
και Φυσικής Αγωγής, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο
95 του παρόντος Οργανισμού.
3. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Διευθυντή
Σπουδών για:
α. Τη σύνταξη, αναθεώρηση και βελτίωση όλων των συγ-
γραμμάτων εκπαίδευσης της Σχολής, καθώς και του φύλλου
διδασκαλίας μαθήματος για κάθε μάθημα της αρμοδιότητάς
του, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους εκπαιδευτές-καθη-
γητές των μαθημάτων, το οποίο περιλαμβάνει:
(1) Τον ειδικό αντικειμενικό σκοπό.
(2) Τη διδακτέα ύλη και τα αντικείμενα ανά μάθημα και
εξάμηνο.
(3) Τον καθορισμό των εκπαιδευτικών βοηθημάτων, με
τις αντίστοιχες ενότητες.
(4) Τον καθορισμό της μεθόδου εκπαίδευσης.
(5) Τον τρόπο προετοιμασίας των Σπουδαστών.
(6) Τον τρόπο εξέτασης των Σπουδαστών.
β. Την παρακολούθηση της επίδοσης των Σπουδαστών,
με επισκέψεις στους χώρους διεξαγωγής της εκπαίδευσης.
γ. Την υποβολή των προφορικών βαθμολογιών.
δ. Την υποβολή των θεμάτων των τελικών γραπτών εξετάσε-
ων, με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κάθε μαθήματος.
ε. Τη συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης και την αξι-
ολόγηση των εκπαιδευτών – καθηγητών, καθώς και την
αξιολόγηση των διδασκομένων μαθημάτων, στο τέλος
κάθε ακαδημαϊκού έτους.
στ. Την παρακολούθηση της καλής κατάστασης των πά-
σης φύσεως εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και αιθουσών
εκπαίδευσης.
ζ. Τον απολογισμό εκπαίδευσης και την υποβολή προ-
τάσεων για τη βελτίωση της εκπαίδευσης.
4. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, τηρεί ξεχω-
ριστά για κάθε μάθημα της αρμοδιότητας του, αρχείο με:
α. Τα φυλλάδια – συγγράμματα.
β. Τα σχετικά έντυπα και ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά βο-
ηθήματα.
γ. Τα προβλεπόμενα φύλλα διδασκαλίας, ελέγχου και
λοιπά έντυπα.
δ. Φάκελο με τους απολογισμούς εκπαίδευσης.
ε. Οτιδήποτε άλλο κατά την κρίση του.
5. Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, βοηθείται
από ένα (1) κατώτερο Αξιωματικό (Διερμηνέων – Μετα-
φραστών) και ένα (1) Υπαξιωματικό (οιουδήποτε Όπλου),
καθώς επίσης και από ένα (1) κατώτερο Αξιωματικό (οι-
ουδήποτε Όπλου), ο οποίος ενασκεί τα καθήκοντα του
Αξιωματικού Σωματικής Αγωγής (ΑΣΑ).
Αξιωματικός Σωματικής Αγωγής (ΑΣΑ):
6. Καθήκοντα ΑΣΑ ανατίθενται σε κατώτερο Αξιωματικό
(οιουδήποτε Όπλου) εκ των υπηρετούντων στην Σχολή.
7. Είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό – συντονισμό
και έλεγχο της διεξαγωγής της Φυσικής Αγωγής (αθλοπαι-
διές, κλασικός αθλητισμός, αυτοάμυνα πολεμικές τέχνες,
χορός, κολύμβηση, διέλευση στίβου εμποδίων), σύμφωνα
με τις οδηγίες του Διευθυντή Σπουδών.
8. Παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των προγραμμά-
των, φυσικής αγωγής, δίδοντας προς τούτο τις αναγκαίες
οδηγίες προς τους εκπαιδευτές.
9. Είναι υπεύθυνος για την κατάσταση των γυμναστη-
ρίων, γηπέδων, στίβου διέλευσης εμποδίων, όπως και για
την καλή συντήρηση και διάθεση των υλικών αθλητισμού
και σωματικής αγωγής.
10. Συγκροτεί και επιβλέπει την προπόνηση των ομάδων
της Σχολής.
11. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και διεξαγωγή των
εσωτερικών αθλητικών αγώνων της Σχολής, καθώς και των
αγώνων μεταξύ των σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων
Δυνάμεων (ΕΔ), που ανατίθενται στην Σχολή από το ΑΣΑΕΔ.
12. Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του βοηθείται
από Ανθστη (οιουδήποτε Όπλου – διοικητικός), ως βοηθός
ΑΣΑ.
13. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από
το βοηθό Αξιωματικού Σωματικής Αγωγής (ΒΑΣΑ).
Βοηθός Αξιωματικού Σωματικής Αγωγής (ΒΑΣΑ):
14. Καθήκοντα ΒΑΣΑ ανατίθενται σε Ανθυπασπιστή (οι-
ουδήποτε Όπλου), εκ των υπηρετούντων στην Σχολή.
15. Υπάγεται άμεσα στον Αξιωματικό Σωματικής Αγωγής
και εκτελεί τα καθήκοντά του, σύμφωνα με τις οδηγίες του.
16. Αναπληρεί τον Αξιωματικό Σωματικής Αγωγής σε
περίπτωση απουσίας του.
Άρθρο 8
Το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής:
Τμηματάρχης:
1. Καθήκοντα Τμηματάρχη Στρατιωτικής Εκπαίδευσης
ανατίθενται σε ανώτερο Αξιωματικό, εκ των υπηρετούντων
στη Σχολή.
2. Είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων
του τομέα Στρατιωτικών Επιστημών, όπως αυτά αναφέρο-
νται στο άρθρο 95 του παρόντος Οργανισμού.
3. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Διευθυντή
Σπουδών για:
α. Τη σύνταξη, αναθεώρηση και βελτίωση όλων των
συγγραμμάτων εκπαίδευσης της Σχολής, καθώς και του
φύλλου διδασκαλίας μαθήματος για κάθε μάθημα της αρ-
μοδιότητάς του, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους εκπαι-
δευτές-καθηγητές των μαθημάτων, το οποίο περιλαμβάνει:
(1) Τον ειδικό αντικειμενικό σκοπό.
(2) Τη διδακτέα ύλη – εκπαιδευτικ
ές δραστηριότητες.
(3) Τον καθορισμό:
(α) Των εκπαιδευτικών βοηθημάτων, με τις αντίστοιχες
ενότητες.
(β) Της μεθόδου εκπαίδευσης.
(4) Τον τρόπο προετοιμασίας και εξέτασης των Σπου-
δαστών.
β. Την παρακολούθηση της επίδοσης των Σπουδαστών
με επισκέψεις στους χώρους διεξαγωγής της εκπαίδευσης.
γ. Την υποβολή των:
(1) Προφορικών βαθμολογιών για τα θεωρητικά μαθήματα.
(2) Ενδιαμέσων και τελικών βαθμολογιών για τα πρακτικά
μαθήματα.
(3) Θεμάτων των τελικών γραπτών εξετάσεων των θεω-
ρητικών μαθημάτων με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας
κάθε μαθήματος.
δ. Τη συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης και την αξιο-
λόγηση των εκπαιδευτών, καθώς και την αξιολόγηση των δι-
δασκομένων μαθημάτων, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους.
ε. Την παρακολούθηση της καλής κατάστασης των πάσης
φύσεως εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων.
στ. Τον απολογισμό εκπαίδευσης και την υποβολή προ-
τάσεων για τη βελτίωση της εκπαίδευσης.
4. Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, τηρεί ξεχω-
ριστά για κάθε μάθημα της αρμοδιότητάς του αρχείο με:
α. Τα φυλλάδια – συγγράμματα.
β. Τα σχετικά έντυπα και ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά βο-
ηθήματα.
γ. Τα προβλεπόμενα φύλλα διδασκαλίας, ελέγχου και
λοιπά έντυπα.
δ. Φάκελο με τους απολογισμούς εκπαίδευσης.
ε. Οτιδήποτε άλλο κατά την κρίση του.
5. Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, βοηθείται
από ένα (1) Υπαξιωματικό (οιουδήποτε Όπλου), ως βοηθός
Τμηματάρχη.
Άρθρο 9
Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:
2. Είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία των μαθημάτων
του τομέα Τεχνολογικών Επιστημών, όπως αυτά αναφέρο-
νται στο άρθρο 95 του παρόντος Οργανισμού.
Άρθρο 10
Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:
5. Κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του βοηθείται
από το προβλεπόμενο προσωπικό, σύμφωνα με τον εκά-
στοτε ισχύοντα ΠΟΥ. Δύο (2) εκ του προσωπικού αυτού
πρέπει να είναι απόφοιτοι Πολυτεχνείου.
Άρθρο 11
Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:
5. Διεκπεραιώνει όλες τις ενέργειες που αφορούν στη μισθο-
δοσία των καθηγητών – εκπαιδευτών, σε συνεργασία με την
οικονομική υπηρεσία από την οποία εξυπηρετείται η Σχολή.
Άρθρο 12
Το εδάφιο (5) της υποπαραγράφου ζ της παραγράφου 3
του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:
(5) Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων τηρούνται σύμφω-
να με την προκήρυξη εισαγωγής στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ.
Άρθρο 13
Η παράγραφος 9 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:
9. Καθήκοντα αξιωματικού υπευθύνου βιβλιοθήκης ανα-
τίθενται σε κατώτερο αξιωματικό οιουδήποτε Όπλου ή Σώ-
ματος, όπως προβλέπεται στον εκάστοτε ισχύοντα ΠΟΥ, βο-
ηθούμενου από το προβλεπόμενο στον ΠΟΥ προσωπικό.
Άρθρο 14
Η παράγραφος 1 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Είναι οργανική Υπομονάδα της Σχολής υπό τη Διεύ-
θυνση Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας, διοικητικά
και οικονομικά ανεξάρτητη.
Άρθρο 15
Η παράγραφος 1 του άρθρου 35 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Τα καθήκοντα Υποδιοικητή του Λόχου Διοικήσεως
ανατίθενται στον αρχαιότερο κατώτερο αξιωματικό οιου-
δήποτε Όπλου ή Σώματος, από τους υπηρετούντες στο
Λόχο Διοικήσεως, διά της Ημερήσιας Διαταγής του Λόχου.
Άρθρο 16
Η παράγραφος 2 του άρθρου 55 αντικαθίσταται ως εξής:
2. Οι σπουδαστές, με διαταγή της Σχολής για τη στρα-
τιωτική εκπαίδευση στο πεδίο, συγκροτούνται σε εκπαι-
δευτικά τάγματα κατά έτος σπουδών. Η συγκρότηση αυτή
γίνεται με βάση τους οργανικούς λόχους.
Άρθρο 17
Η παράγραφος 1 του άρθρου 57 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Καθήκοντα επιτελούς τάγματος σπουδαστών ανατίθενται
σε έναν (1) κατώτερο αξιωματικό οιουδήποτε Όπλου ή Σώμα-
τος, εκ των υπηρετούντων στο τάγμα, και είναι τα παρακάτω:
α. Βοηθά το διοικητή τάγματος σπουδαστών στη διεξα-
γωγή της υπηρεσίας και στην εσωτερική λειτουργία του
τάγματος σπουδαστών.
β. Τηρεί τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς και τις
διαταγές της Σχολής βιβλία, πίνακες και καταστάσεις του
τάγματος σπουδαστών.
γ. Τηρεί το ποινολόγιο του τάγματος σπουδαστών και
παραδίδει καθημερινά κατάσταση τιμωρημένων σπουδα-
στών στον αξιωματικό επιτηρητή.
Άρθρο 18
Η παράγραφος 4 του άρθρου 57 αντικαθίσταται ως εξής:
4. Καθήκοντα βοηθού επιτελούς τάγματος σπουδαστών
ανατίθενται σε ανθυπασπιστή οιουδήποτε Όπλου ή Σώμα-
τος, εκ των υπηρετούντων στο τάγμα.
Άρθρο 19
Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Καθήκοντα Μερικού Διαχειριστή τάγματος σπουδα-
στών ανατίθενται σε μόνιμο υπαξιωματικό οιουδήποτε
Όπλου ή Σώματος, εκ των υπηρετούντων στο τάγμα.
Άρθρο 20
Η παράγραφος 3 του άρθρου 60 αντικαθίσταται ως εξής:
3. Ευθύνεται για τη σύμφωνη με τους στρατιωτικούς κα-
νονισμούς συμπεριφορά των υπό τις διαταγές του βαθμο-
φόρων προς κάθε κατώτερο, απαγορεύοντας κάθε σωμα-
τική δοκιμασία ή προσβλητική συμπεριφορά σπουδαστών
τελευταίου έτους προς τους σπουδαστές μικρότερων ετών.
Άρθρο 21
Η υποπαράγραφος δ της παραγράφου 1 του άρθρου 61
αντικαθίσταται ως εξής:
δ. Κοινοποιεί στους σπουδαστές τις διαταγές και οδηγί-
ες της Διοικήσεως της Σχολής και του Ανώτερου Επόπτη
Επιφυλακής Ασφαλείας (ΑΕΕΑ).
Άρθρο 22
Η παράγραφος 1 του άρθρου 70 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Ορίζονται κάθε μέρα, με μέριμνα του λόχου ημέρας,
δύο (2) σπουδαστές του τελευταίου έτους ως γραφείς.
Άρθρο 23
1. Η υποπαράγραφος 1 του άρθρου 84 διορθώνεται σε
υποπαράγραφο α και αντικαθίσταται ως εξής:
α. Έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
2. Η υποπαράγραφος 2 του άρθρου 84 διορθώνεται σε
υποπαράγραφο β.
Άρθρο 24
Η παράγραφος 1 του άρθρου 93 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Η διάρκεια εκπαίδευσης των σπουδαστών είναι τρία
(3) έτη, τα οποία κατανέμονται σε δύο (2) εξάμηνα έκαστο.
Άρθρο 25
Το άρθρο 95 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Τα διδασκόμενα μαθήματα και η παρεχόμενη εκπαί-
δευση στο σύνολο του χρόνου φοίτησης των σπουδαστών
κατανέμονται κατά τομείς επιστημών, όπως παρακάτω:
α. Τομέας Πολιτικών – Κοινωνικών Επιστημών
(1) Πολιτική Ιστορία.
(2) Ψυχολογία.
(3) Περιβαλλοντολογική Εκπαίδευση.
(4) Αγγλικά.
(5) Διοίκηση Επιχειρήσεων – Management.
(6) Κοινωνιολογία – Επικοινωνιολογία.
(7) Στοιχεία Συνταγματικού – Διεθνούς Δικαίου.
(8) Ελληνική Λογοτεχνία.
(9) Στρατιωτική Ιστορία – Στρατιωτική Γεωγραφία.
(10) Στρατηγική Σκέψη.
β. Τομέας Θετικών Επιστημών
(1) Γενικές Αρχές Οικονομίας.
(2) Στατιστική.
(3) Πληροφορική.
(4) Φυσική.
(5) Τεχνικό Σχέδιο.
(6) Μαθηματικά.
(7) Βλητική.
γ. Τομέας Στρατιωτικών Επιστημών
(1) Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση.
(2) Προχωρημένη Στρατιωτική Εκπαίδευση.
(3) Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας.
(4) Τακτική.
(5) Επιτελικά.
(6) Πυρομαχικά.
(7) Ηγεσία.
(8) Διακλαδικότητα – Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης.
(9) Διοικητική Μέριμνα (Logistic).
δ. Τομέας Τεχνολογικών Επιστημών
(1) Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ).
(2) Καύσιμα – Λιπαντικά.
(3) Στοιχεία Μηχανών – Εργαστήριο.
(4) Στοιχεία Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρολογία αυτοκινήτου –
Εργαστήριο.
(5) Ηλεκτρικές Μηχανές – Εργαστήριο.
(6) Μεταλλουργία – Μεταλλογνωσία – Εργαστήριο.
(7) Πειραματική Αντοχή Υλικών – Εργαστήριο.
(8) Ηλεκτρονικά – Εργαστήριο.
(9) Ψηφιακά Συστήματα – Εργαστήριο.
(10) Ηλεκτροτεχνικά Υλικά – Εργαστήριο.
(11) Ηλεκτρικές Μετρήσεις.
(12) Αεροδυναμική Θεωρία Πτήσεως – Εργαστήριο.
(13) Εμβολοφόροι και Στροβιλοφόροι Αεροπορικοί Κι-
νητήρες – Εργαστήριο.
(14) Αεροσκάφη – Ελικόπτερα.
(15) Πνευματικά και Υδραυλικά Συστήματα.
(16) Μηχανουργική Τεχνολογία – Εργαστήριο.
(17) Οπλικά Συστήματα.
(18) Θερμοδυναμική.
(19) Ηλεκτροτεχνία.
(20) Γενικές Αρχές Μηχανολογίας.
(21) Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου.
(22) Τεχνολογία laser – Ηλεκτροπτικά Συστήματα.
(23) Ποιοτικός Έλεγχος.
(24) Δίκτυα Υπολογιστών.
(25) Αγγλική Τεχνική Ορολογία.
(26) Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας.
(27) Χημεία Τροφίμων.
ε. Τομέας Φυσικής Αγωγής
Σωματική Αγωγή.
2. Οι σπουδαστές, πλέον της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης
της υποπαραγράφου 1γ, η οποία τους παρέχεται από τη
Σχολή, δύναται να εκπαιδεύονται και σε άλλα Σχολεία-Εκ-
παιδεύσεις, δραστηριότητες, κα τόπιν έγκρισης του ΓΕΣ,
όπως στο Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστού
(ΣΒΕΑ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα και Χιονο-
δρομιών (ΚΕΟΑΧ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου
Πολέμου (ΚΕΑΠ), καθώς επίσης να συμμετέχουν ως εκπαι-
δευτές στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ).
Ειδικότερα για το ΣΒΕΑ, ισχύουν τα παρακάτω:
α. Η εκπαίδευση διεξάγεται κατά τη διάρκεια του 2ου
έτους σπουδών και σε αυτή δεν έχουν δικαίωμα συμμετο-
χής οι αλλοδαποί σπουδαστές.
β. Η συμμετοχή των σπουδαστών Όπλων και Σωμάτων
στηρίζεται σε εθελοντική βάση.
γ. Συντήρηση αλεξιπτωτιστού δεν προβλέπεται, πλην
εκείνων που στο μέλλον θα στελεχώσουν τις Ειδικές Δυνά-
μεις και για όσο διάστημα υπηρετούν σε αυτές.
δ. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στην εν λόγω εκπαί-
δευση, αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση των απαιτουμέ-
νων ιατρικών εξετάσεων, καθώς και των εξετάσεων σωμα-
τικής αντοχής και δοκιμασίας στον πύργο αυτοπεποίθησης,
οι οποίες προηγούνται της εκπαίδευσης.
3. Η ύλη, ο χρόνος που διατίθεται για τα διδασκόμενα μα-
θήματα (αριθμός περιόδων εκπαίδευσης), το εξάμηνο στο
οποίο θα διδάσκονται, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες επ’
αυτών, προτείνονται από το Σπουδαστικό Συμβούλιο της
Σχολής, εγκρίνονται από το ΓΕΣ και αναφέρονται στο Γενικό
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης της Σχολής, που συντάσσεται και
υποβάλλεται ανά έτος μέχρι το τέλος μηνός Ιανουαρίου.
Άρθρο 26
Η υποπαράγραφος α και το εδάφιο (3) αυτής, της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 96 αντικαθίστανται ως εξής:
α. Κατά τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο κάθε έτους, συ-
νέρχεται το σπουδαστικό συμβούλιο της Σχολής σε ημερο-
μηνίες που καθορίζονται με την ημερήσια διαταγή της και:
(1) Αφού λάβει υπόψη του:
(α) Το χρόνο που διατίθεται για κάθε έτος σπουδών χω-
ριστά (πραγματικές περίοδοι εκπαίδευσης).
(β) Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διδασκαλία
των μαθημάτων του προηγούμενου εκπαιδευτικού έτους,
όπως αυτά υποβλήθηκαν με τους απολογισμούς εκπαίδευ-
σης των τομέων της Διεύθυνσης Σπουδών.
(γ) Την ανάγκη αναπροσαρμογής των περιόδων εκπαί-
δευσης κατά μάθημα και αντικείμενο.
(δ) Την ανάγκη διδασκαλίας νέων μαθημάτων ή την κα-
τάργηση κάποιων.
(ε) Τα φύλλα διδασκαλίας μαθημάτων.
(2) Καθορίζει:
(α) Τα μαθήματα που θα διδαχθούν κατά έτος σπουδών.
(β) Τα αντικείμενα διδασκαλίας κατά μάθημα.
(γ) Τις απαιτούμενες περιόδους διδασκαλίας για κάθε
μάθημα.
(3) Δίδει τις γενικές κατευθύνσεις και τα βασικά στοιχεία
για τη σύνταξη του γενικού προγράμματος εκπαίδευσης
του επόμενου εκπαιδευτικού έτους, το οποίο συντάσσει η
Διεύθυνση Σπουδών και υποβάλλεται για έγκριση στο ΓΕΣ
εντός του μηνός Ιανουαρίου.
Άρθρο 27
Η υποπαράγραφος στ της παραγράφου 3 του άρθρου
98 αντικαθίσταται ως εξής:
στ. Η παραπάνω διαδικασία ισχύει και για τις τρεις (3)
τάξεις των σπουδαστών.
Άρθρο 28
Η παράγραφος 2 του άρθρου 99 αντικαθίσταται ως εξής:
2. Η βαθμολογία παραδίδεται από τους καθηγητές – εκ-
παιδευτές των μαθημάτων και υποβάλλεται από τα αντί-
στοιχα τμήματα στο Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου
Εκπαίδευσης (ΤΠΕΕ) της Διεύθυνσης Σπουδών στο τέλος
κάθε εξαμήνου και με την ολοκλήρωση διδασκαλίας του
μαθήματος. Αυτή αποτελεί:
α. Το 20% της τελικής βαθμολογίας, εάν το μάθημα διδά-
σκεται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (10%
με το πέρας κάθε εξαμήνου).
β. Το 40% της τελικής βαθμολογίας, εάν το μάθημα διδά-
σκεται σε ένα εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους.
Άρθρο 29
Η παράγραφος 1 του άρθρου 100 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Οι ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις του εξαμήνου, σε πε-
ρίπτωση που το μάθημα διδάσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια
του ακαδημαϊκού έτους, διεξάγονται με εξεταζόμενη ύλη τη
διδαχθείσα στο εξάμηνο, με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο της
προόδου των σπουδαστών, την εξαγωγή συμπερασμάτων
και τη διεξαγωγή ενισχυτικής εκπαίδευσης, όπως το γενικό
πρόγραμμα της σχολής καθορίζει. Η βαθμολογία αυτή απο-
τελεί το 20% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος.
Άρθρο 30
Η παράγραφος 4 του άρθρου 100 αντικαθίσταται ως εξής:
4. Η βαθμολογία της τελικής εξέτασης αποτελεί το 60%
της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος.
Άρθρο 31
Το άρθρο 101 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Βαθμολογική Κλίμακα
α. Η βαθμολογική κλίμακα όλων των εξετάσεων είναι
από 0 – 100.
β. Η βαθμολογία για κάθε μάθημα υπολογίζεται:
(1) Από το μέσο όρο της προφορικής βαθμολογίας και
της τελικής εξέτασης (40% και 60%) για τα εξαμηνιαία μα-
θήματα.
(2) Από το μέσο όρο της προφορικής βαθμολογίας, της
ενδιάμεσης και της τελικής εξέτασης (20%, 20% και 60%
αντίστοιχα) για τα μαθήματα που διδάσκονται καθ’ όλη τη
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.
γ. Η παραπάνω προκύπτουσα βαθμολογία θα πολλαπλα-
σιάζεται με ένα συντελεστή «σ», όπως παρακάτω:
(1) Στρατιωτική Εκπαίδευση (Τομέας Στρατιωτικών Επι-
στημών):
σ= (Ωμ./ΣΩ) x 35,
στρογγυλοποιημένο στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του
0,5, με τον περιορισμό ότι το άθροισμα των συντελεστών
των μαθημάτων να είναι 35.
Όπου Ωμ.: Οι ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος.
Όπου ΣΩ: Το σύνολο των ωρών των μαθημάτων του Το-
μέα Στρατιωτικών Επιστημών.
(2) Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση (Τομέας Πολιτικών – Κοι-
νωνικών Επιστημών, Τομέας Θετικών Επιστημών, Τομέας
Τεχνολογικών Επιστημών, Τομέας Φυσικής Αγωγής):
σ = (Ωμ./ΣΩ) x 45,
στρογγυλοποιημένο στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του
0,5, με τον περιορισμό ότι το άθροισμα των συντελεστών
των μαθημάτων να είναι 45.
Όπου Ωμ.: Οι ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος.
Όπου ΣΩ: Το σύνολο των ωρών των μαθημάτων των
Τομέων Πολιτικών – Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών Επι-
στημών, Τεχνολογικών Επιστημών, Φυσικής Αγωγής.
2. Συντελεστές Ετών – Σειρά Επιτυχίας – Αρχαιότητα
α. Καθορίζονται συντελεστές κάθε έτους όπως παρα-
κάτω:
(1) Το 1 για το πρώτο (1ο) έτος.
(2) Το 2 για το δεύτερο (2ο) έτος.
(3) Το 3 για το τρίτο (3ο) έτος.
β. Η σειρά επιτυχίας του πρώτου (1ου) και δεύτερου (2ου)
έτους καθορίζεται ως εξής:
(1) Η βαθμολογία του κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται
επί τον αντίστοιχο συντελεστή μαθήματος και μετατρέπε-
ται σε αριθμό μορίων.
(2) Αθροίζονται τα μόρια όλων των μαθημάτων, των
στρατιωτικών προσόντων και της διαγωγής.
(3) Το παραπάνω άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί το συ-
ντελεστή 1 [συντελεστής πρώτου (1ου) έτους] και αποτελεί
τον τελικό αριθμό μορίων του πρώτου (1ου) έτους και επί το
συντελεστή 2 [συντελεστής δευτέρου (2ου) έτους] και απο-
τελεί τον τελικό αριθμό μορίων του δευτέρου (2ου) έτους.
(4) Κατατάσσονται οι σπουδαστές κατ’ απόλυτη σειρά
μορίων και κατά κατηγορία.
(5) Η σειρά επιτυχίας κατά κατηγορία σπουδαστών, απο-
τελεί και τη σειρά αρχαιότητας.
(6) Σε περίπτωση ισοβαθμίας, αρχαιότερος είναι ο σπου-
δαστής που συγκεντρώνει μεγαλύτερη βαθμολογία στα
μαθήματα που έχουν το μεγαλύτερο συντελεστή.
γ. Η σειρά επιτυχίας του επομένου έτους καθορίζεται
ως εξής:
(1) Μετά τον πολλαπλασιασμό της βαθμολογίας επί τον
αντίστοιχο συντελεστή μαθήματος, αθροίζονται τα μόρια
όλων των μαθημάτων, των στρατιωτικών προσόντων και
της διαγωγής.
(2) Το παραπάνω άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί το συ-
ντελεστή 3 [συντελεστής τρίτου (3ου ) έτους] και αποτελεί
το συνολικό αριθμό μορίων του τρίτου (3ου ) έτους.
δ. Η τελική σειρά αποφοίτησης καθορίζεται από το
άθροισμα των μορίων όλων των ετών, κατ’ απόλυτη σειρά
μορίων και ξεχωριστά για κάθε κατηγορία σπουδαστών
(διοικητικοί – τεχνικοί).
Άρθρο 32
Η υποπαράγραφος ε της παραγράφου 2 του άρθρου 102
αντικαθίσταται ως εξής:
ε. Οι ποινές που επιβάλλονται μετά το τέλος των τελικών
γραπτών εξετάσεων του πρώτου (1ου) και δευτέρου (2ου)
έτους, μέχρι να αρχίσει το επόμενο έτος εκπαίδευσης, υπο-
λογίζονται στο επόμενο έτος.
Άρθρο 33
Η παράγραφος 3 του άρθρου 102 αντικαθίσταται ως εξής:
3. Η βαθμολογία των στρατιωτικών προσόντων πολλα-
πλασιάζεται επί του συντελεστή 15 και της διαγωγής επί τον
συντελεστή 5 και εξάγεται ο αριθμός των μορίων.
Άρθρο 34
Η παράγραφος 3 του άρθρου 103 αντικαθίσταται ως εξής:
3. Σε περίπτωση που σπουδαστής δεν μπορέσει για σο-
βαρούς λόγους υγείας να εξετασθεί στην προγραμματισμέ-
νη περίοδο των τελικών εξετάσεων τότε, για τους:
α. Σπουδαστές του τρίτου (3ου) έτους:
(1) Μένουν ασυμπλήρωτες αντίστοιχες θέσεις σε Όπλα-
Σώματα, όπως καθορίζουν τα μέτρα επιλογής. Μετά την
τελική εξέταση των σπουδαστών αυτών, εξάγεται σειρά
επιτυχίας μεταξύ τους μόνο για την κατανομή σ’ αυτά.
(2) Η βαθμολογία που επέτυχαν οι σπουδαστές αυτοί,
τους κατατάσσει στην κανονική σειρά επιτυχίας.
β. Σπουδαστές των προηγούμενων ετών:
Εξετάζονται σε χρόνο που καθορίζει η Σχολή και οπωσ-
δήποτε πριν την προαγωγή των υπολοίπων σπουδαστών
του έτους. Σε περίπτωση αδυναμίας, τότε καθορίζονται
νέες ημερομηνίες από τη Σχολή. Η βαθμολογία που επι-
τυγχάνουν οι παραπάνω σπουδαστές, τους κατατάσσει
στην κανονική σειρά επιτυχίας, πλην όμως δεν τους ανα-
τίθενται καθήκοντα βαθμοφόρων, εφόσον έχει προηγηθεί
η ανάθεση καθηκόντων βαθμοφόρων στους υπόλοιπους
σπουδαστές. Για τους τεχνικούς σπουδαστές μένουν ασυ-
μπλήρωτες αντίστοιχες θέσεις σε Όπλα – Σώματα, όπως
καθορίζουν τα μέτρα επιλογής και μετά την εξέταση εξά-
γεται σειρά επιτυχίας μεταξύ τους μόνο, για την κατανομή
σ’ αυτά.
Άρθρο 35
Η παράγραφος 1 του άρθρου 104 αντικαθίσταται ως εξής:
1. Οι σπουδαστές του τρίτου (3ου) έτους, ονομάζονται
Λοχίες μετά από επιτυχή φοίτησή τους κατά το τελευταίο
έτος εκπαίδευσης, όταν συγκεντρώσουν βαθμολογία σε
όλα τα μαθήματα, 50% τουλάχιστον.
Άρθρο 36
Η παράγραφος 2 του άρθρου 104 αντικαθίσταται ως εξής:
2. Οι σπουδαστές του δεύτερου (2ου) και πρώτου (1ου)
έτους, μετά από επιτυχή φοίτηση κατά τη διάρκεια του
δεύτερου (2ου) και πρώτου (1ου) έτους εκπαίδευσης, προ-
άγονται στο τρίτο (3ο) και δεύτερο (2ο) έτος αντίστοιχα,
όταν συγκεντρώσουν βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα,
γενικό μέσο όρο τουλάχιστον 50%.
Άρθρο 37
Η υποπαράγραφος α της παραγράφου 5 του άρθρου 104
αντικαθίσταται ως εξής:
α. Οι σπουδαστές πρώτου (1ου) και δευτέρου (2ου)
έτους, επανεξετάζονται πριν τη χορήγηση της θερινής
άδειας. Ο ακριβής αριθμός ημερών χορήγησης θερινής
άδειας και η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων θα
καθορίζονται με διαταγή της Σχολής.
Άρθρο 38
Η παράγραφος 6 του άρθρου 104 αντικαθίσταται ως εξής:
6. Οι σπουδαστές πρώτου (1ου) και δευτέρου (2ου) έτους
που προάγονται, μετά την επανεξέταση, τοποθετούνται από
πλευράς αρχαιότητας στο τέλος της τάξης και η μεταξύ τους
αρχαιότητα καθορίζεται με βάση το σύνολο της βαθμολογί-
ας που πέτυχαν μετά την επανεξέταση. Για την τελική σειρά
αποφοίτησης των σπουδαστών τρίτου (3ου) έτους, που απο-
φοιτούν μετά την επανεξέταση, λαμβάνεται υπόψη ο αριθ-
μός των μορίων που συγκέντρωσαν πριν την επανεξέταση.
Άρθρο 39
Η υποπαράγραφος β της παραγράφου 7 του άρθρου 104
αντικαθίσταται ως εξής:
β. Μετά την επανεξέταση δεν πετύχει στη γραπτή εξέ-
ταση την προβλεπόμενη για προαγωγή βαθμολογία 50%
σε κάθε μάθημα.
Άρθρο 40
Η παράγραφος 2 του άρθρου 105 αντικαθίσταται ως εξής:
2. Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους και
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κατανέμονται όπως
παρακάτω:
α. Πριν την έναρξη του τρίτου (3ου) έτους, σε διοικητι-
κούς – τεχνικούς.
β. Πριν την έναρξη του τελευταίου έτους εκπαίδευσης,
οι τεχνικοί σπουδαστές των όπλων – σωμάτων, στα αντί-
στοιχα όπλα – σώματα και ειδικότητες.
γ. Στο τέλος του τελευταίου έτους εκπαίδευσης, οι διοι-
κητικοί σπουδαστές (όπλων – σωμάτων), στα αντίστοιχα
όπλα – σώματα.
δ. Το ΑΣΣ μετά από πρόταση των αρμοδίων διευθύνσε-
ων και λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές απαιτήσεις
καθορίζει:
(1) Τα Όπλα – Σώματα στα οποία δεν θα γίνει κατανομή
των μαθητών της ΣΜΥ.
(2) Την κατανομή:
(α) Στα Όπλα – Σώματα των Τεχνικών μαθητών ΣΜΥ πριν
το τέλος του 2ου έτους φοίτησης.
(β) Στα Όπλα – Σώματα των Διοικητικών μαθητών ΣΜΥ
πριν το τέλος του 3ου έτους φοίτησης.
Άρθρο 41
Η παράγραφος 3 του άρθρου 105 αντικαθίσταται ως εξής:
3. Οι κατανομές βασίζονται στη σειρά προαγωγής από
το δεύτερο (2ο) στο τρίτο (3ο) έτος, για την κατάταξη όλων
των σπουδαστών σε διοικητικούς – τεχνικούς, στη σειρά
προαγωγής από το δεύτερο (2ο) στο τρίτο (3ο) έτος για την
κατανομή των τεχνικών σπουδαστών Όπλων-Σωμάτων στα
επί μέρους στοιχεία Όπλων – Σωμάτων και τις ειδικότητες,
στη σειρά αποφοίτησης για την κατανομή των διοικητικών
σπουδαστών Όπλων – Σωμάτων στα επί μέρους στοιχεία
Όπλων – Σωμάτων. Οι χρόνοι κατανομής καθορίζονται στο
γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.
Άρθρο 42
Η υποπαράγραφος α της παραγράφου 4 του άρθρου 105
αντικαθίσταται ως εξής:
α. Το ΑΣΣ καθορίζει σε ποια Όπλα – Σώματα γίνεται κα-
τανομή των σπουδαστών. Η Διεύθυνση Οργανώσεως του
ΓΕΣ καθορίζει τον αριθμό που πρέπει να κατανεμηθεί στις
διάφορες κατηγορίες, και η Διεύθυνση Εκπαιδεύσεως του
ΓΕΣ κοινοποιεί τα μέτρα επιλογής στη σχολή που είναι έξι,
δηλαδή επτάδα έως δωδεκάδα και την κατανομή θέσεων
σε κάθε επιλογική ομάδα.
Άρθρο 43
Η παράγραφος 2 του άρθρου 106 αντικαθίσταται ως εξής:
2. Όταν τελειώσουν οι εξετάσεις του πρώτου (1ου) και
δεύτερου (2ου) έτους εκπαίδευσης, η Διεύθυνση Σπουδών
εκτελεί τα παρακάτω:
α. Καταχωρεί τη βαθμολογία, στα τηρούμενα βαθμολόγια
όλων των μαθημάτων και στις καρτέλες βαθμολογίας, εξά-
γοντας το σύνολο των μορίων που πέτυχε κάθε σπουδαστής.
β. Καθορίζει την αρχαιότητα κατά κατηγορία σπουδα-
στών (από τη σειρά επιτυχίας) και συντάσσει πίνακες που
αφορούν στους σπουδαστές του πρώτου (1ου) και δεύτε-
ρου (2ου) έτους, σε δύο (2) αντίτυπα.
Άρθρο 44
Η παράγραφος 3 του άρθρου 106 αντικαθίσταται ως εξής:
3. Οι σπουδαστές που κρίθηκαν επανεξεταστέοι:
α. Του πρώτου (1ου) και δεύτερου (2ου) έτους, επανεξε-
τάζονται μία (1) φορά και από αυτούς όσοι:
(1) Επιτύχουν, προάγονται στο επόμενο έτος.
(2) Αποτύχουν, παραμένουν στο ίδιο έτος.
β. Του τρίτου (3ου ) έτους, επανεξετάζονται μία (1) φορά
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τότε που θα εξαχθούν τ’ απο-
τελέσματα και από αυτούς όσοι:
(1) Επιτύχουν, ονομάζονται μόνιμοι υπαξιωματικοί.
(2) Αποτύχουν, παραμένουν στην ίδια τάξη, πλην αυ-
τών που παραμένουν για δεύτερη (2η) φορά στο ίδιο έτος
σπουδών και οι οποίοι αποβάλλονται από τη Σχολή.
Άρθρο 45
Η παράγραφος 5 του άρθρου 109 αντικαθίσταται ως εξής:
5. Οι υπαξιωματικοί εκπαιδευτές και οι βαθμοφόροι
σπουδαστές έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να αναφέρουν
παραπτώματα σπουδαστών και των τριών (3) ετών στον
αξιωματικό επιτηρητή ή το διοικητή του λόχου, ανάλογα
με την περίπτωση.
Άρθρο 46
Η παράγραφος 6 του άρθρου 116 αντικαθίσταται ως
εξής:
6. Όταν απολύεται, αποβάλλεται ή παραιτείται σπουδα-
στής, η Σχολή αποστέλλει στη Στρατολογική Υπηρεσία από
την οποία παρακολουθείται, πλήρες
αντίγραφο φύλλου
μητρώου (ΑΦΜ), όπως και αντίγραφα της διαταγής απο-
λύσεως, αποβολής ή παραιτήσεώς του, για την τακτο-
ποίηση της στρατολογικής του μερίδας. Αντίγραφο της
διαταγής διαγραφής επιδίδεται και στο διαγραφόμενο.
Άρθρο 47
Η παράγραφος 2 του άρθρου 127 αντικαθίσταται ως
εξής:
2. Η σύνθεση των παραπάνω στολών, τα διακριτικά, ο
χρόνος και ο τρόπος που φέρονται, καθορίζονται στην περί
στολών Μόνιμη Διαταγή (ΜΔ), η οποία συντάσσεται από
τη Σχολή και εγκρίνεται από το ΓΕΣ.
Άρθρο 48
Η παράγραφος 3 του Παραρτήματος «Γ» αντικαθίσταται
ως εξής:
3. Να έχουν συμπληρώσει ή να συμπληρώνουν το 17ο
έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους που
γίνεται ο διαγωνισμός και να μην έχουν συμπληρώσει το
21ο έτος, την παραπάνω ημερομηνία.
Άρθρο 49
Έναρξη Ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Οι διατάξεις του παρόντος καταλαμβάνουν τους εισα-
χθέντες στη Σχολή από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016.
Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσί-
ευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ