Στρατιωτικές σχολές: Τι αλλάζει σε ΣΥΔ και ΣΤΥΑ

Δυο στρατιωτικές σχολές ΣΥΔ και ΣΤΥΑ αλλάζουν. Ο Δημήτρης Βίτσας έστειλε το ΦΕΚ στο εθνικό τυπογραφείο και ηδη οι αποφάσεις του ισχύουν.

Γράφει ο Κώστας Αττίας

Τροποποιήθηκε ο κανονισμός λειτουργίας και ο οργανισμός της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (Σ.Υ.Δ.) και της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.) με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Βίτσα.

Ανάμεσα σε άλλα περιλαμβάνεται πως για τον καθορισμό της τελικής σειράς αρχαιότητας εξόδου των Δοκίμων από τη ΣΥΔ, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της επίδοσης επί τοις εκατό (%) του «Α΄», το διπλάσιο της επίδοσης επί τοις εκατό (%) του «Β΄» και το τριπλάσιο της επίδοσης επί τοις εκατό (%) του «Γ΄» εκπαιδευτικού έτους, διαιρούμενου με τον αριθμό έξι.

Σε ότι αφορά την ΣΤΥΑ η αρχαιότητα μεταξύ των Δοκίμων Υπαξιωματικών 1ης Τάξης καθορίζεται ανάλογα με τη σειρά επιτυχίας τους στις εισαγωγικές εξετάσεις της Σχολής.

Οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί 2ης Τάξης είναι αρχαιότεροι όλων των Δοκίμων Υπαξιωματικών 1 ης Τάξης. Οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί 3ης Τάξης είναι αρχαιότεροι όλων των Δοκίμων Υπαξιωματικών 1ης και 2ης Τάξης.

To ΦΕΚ (λίγο πριν αλλάξουν όλα στις σχολές της ΠΑ και πάλι με την ενοποίηση των σχολών)

 

Δείτε όλη την απόφαση:

Αριθμ. Φ.071/514425 Σ.43 (1)  Τροποποίηση του Οργανισμού και του Κανονισμού Λειτουργίας της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (Σ.Υ.Δ.) και του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έ χοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Της παρ. 4 του άρθρου 4 του α.ν. 969/1946 «Περί συγκροτήσεως και οργανώσεως του προσωπικού της Ε.Β.Α.» (Α΄ 57), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ν. 650/1977 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του α.ν. 969/1946» (Α΄ 205). β. Της παρ. 3 του άρθρου 4 του α.ν. 1533/1950 «Περί Αναδιοργανώσεως του Τεχνικού Προσωπικού της Αεροπορίας» (Α΄ 243). γ. Της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4361/2016 «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και  άλλες διατάξεις» (Α΄ 10), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4396/2016 «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111 ). δ. Της περιπτ. 5 της παρ. β΄ του άρθρου 1 του π.δ. 143/1974 «Περί βελτιώσεως διαδικασιών τινών κατά την έκδοσιν διοικητικών πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητος Υπουργείου Εθνικής Αμύνης» (Α΄ 53). 2. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116). 3. Την αριθμ. Υ24/06-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (Β΄ 2144). 4. Την αριθμ. 126/02-11-2016 απόφαση Ολομέλειας του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου. 5. Την αριθμ. 246/2016 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του Οργανισμού Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. όπως αυτός κυρώθηκε με την αριθμ. Φ.600/000/ΑΔ.271032/20-02-1984 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 83), τροποποιήθηκε και ισχύει

1. Η παρ. 2 του άρθρου 18 του Οργανισμού Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για την πλήρωση τυχόν κενών θέσεων σε περίπτωση μη προσέλευσης των εισακτέων ή λόγω παραίτησης ή απομάκρυνσης ή αποχώρησης τους από τη Σχολή, για οποιονδήποτε λόγο, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 20 του Οργανισμού Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή είναι τρία (3) έτη. Κάθε εκπαιδευτικό έτος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους.».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του Οργανισμού Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται χρονικά σε δύο (2) εξάμηνα τα οποία αριθμούνται σε Α΄ – Β΄ για το πρώτο, Γ΄ – Δ΄ για το δεύτερο και Ε΄ – ΣΤ΄ για το τρίτο έτος σπουδών, αντίστοιχα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει, τουλάχιστον δέκα έξι (16) εβδομάδες διδασκαλίας και δύο (2) κατ’ ανώτατο εβδομάδες για τις εξετάσεις.».

4. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του Οργανισμού Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Για τη βαθμολογία του κάθε εκπαιδευτικού έτους λαμβάνονται υπόψη μόνο οι βαθμολογίες των μαθημάτων των οποίων η διδασκαλία, η εξέταση και η τυχόν επανεξέταση ολοκληρώθηκε μέσα στο έτος αυτό.».

5. Η παρ. 9 του άρθρου 27 του Οργανισμού Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Για τον καθορισμό της τελικής σειράς αρχαιότητας εξόδου των Δοκίμων από τη Σχολή, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της επίδοσης επί τοις εκατό (%) του «Α΄», το διπλάσιο της επίδοσης επί τοις εκατό (%) του «Β΄» και το τριπλάσιο της επίδοσης επί τοις εκατό (%) του «Γ΄» εκπαιδευτικού έτους, διαιρούμενου με τον αριθμό έξι (6), δηλαδή: 

6. Το άρθρο 28 του Οργανισμού Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 28 Αρχαιότητα Δοκίμων Υπαξιωματικών 1. Η αρχαιότητα μεταξύ των Δοκίμων Υπαξιωματικών 1ης Τάξης καθορίζεται ανάλογα με τη σειρά επιτυχίας τους στις εισαγωγικές εξετάσεις της Σχολής. 2. Οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί 2ης Τάξης είναι αρχαιότεροι όλων των Δοκίμων Υπαξιωματικών 1 ης Τάξης. 3. Οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί 3ης Τάξης είναι αρχαιότεροι όλων των Δοκίμων Υπαξιωματικών 1ης και 2ης Τάξης.».

7. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του Οργανισμού Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Δόκιμος που αποτυγχάνει σε εξεταστική περίοδο οποιουδήποτε εξαμήνου, επανεξετάζεται σε χρονικό διάστημα, που απέχει τουλάχιστον επτά (7) ημέρες και όχι περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από το πέρας των εξετάσεων του εν λόγω εξαμήνου.».

8. Το άρθρο 31 του Οργανισμού Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 31 Προαγωγή Δοκίμων στις επόμενες Τάξεις 1. Με το πέρας της εξεταστικής περιόδου των Β΄ και Δ΄ εξαμήνων και την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης της παρ. 1 του άρθρου 30 συντάσσονται οι τελικοί πίνακες συνολικής βαθμολογίας που περιλαμβάνουν τη σειρά επιτυχίας των Δοκίμων. 2. Οι πίνακες αυτοί υποβάλλονται στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης για κύρωση και προαγωγή των Δοκίμων στις επόμενες Τάξεις.».

9. Η περίπτ. γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Οργανισμού Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Διακοπής της εκπαίδευσης, παραμονής στην ίδια Τάξη και αλλαγής ειδικότητας, εάν δεν υπάρχει η ίδια ειδικότητα στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος.».

10.  Το άρθρο 37 του Οργανισμού Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 37 Επιστράτευση 1. Σε περίπτωση εμπόλεμης κατάστασης ή γενικής επιστράτευσης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, μπορεί να διακόπτεται η εκπαίδευση ή να εφαρμόζεται το πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης των Δοκίμων Υπαξιωματικών της Σχολής. 2. Κατά τον ίδιο τρόπο αποφασίζεται και η συνέχιση της εκπαίδευσης, σε περίπτωση διακοπής της, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η επιστράτευση. 3. Όταν διακόπτεται η εκπαίδευση, οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί της Σχολής εντάσσονται, προσωρινά, στα μόνιμα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, ως εξής: α. Στους Δοκίμους της 1ης και 2ης Τάξης απονέμεται προσωρινά ο βαθμός του Υποσμηνία και τοποθετούνται σε Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας για κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών του κλάδου. Οι προερχόμενοι από τους Δοκίμους της 2ης Τάξης Υποσμηνίες είναι αρχαιότεροι των Υποσμηνιών που προέρχονται από τους Δοκίμους της 1ης Τάξης. Η αρχαιότητα μεταξύ των Υποσμηνιών κάθε Τάξης καθορίζεται κατά περίπτωση από τη σειρά αρχαιότητας που πέτυχαν οι Δόκιμοι της 1ης Τάξης κατά την εισαγωγή τους στη Σχολή και από τη σειρά αρχαιότητας στην οποία έχουν ενταχθεί οι Δόκιμοι της 2ης Τάξης μετά τις εξετάσεις του 1ου ακαδημαϊκού έτους. β. Οι Δόκιμοι της 3ης Τάξης ονομάζονται Σμηνίες, δίδουν τον νενομισμένο όρκο και τοποθετούνται σε Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας, για κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών του κλάδου, ανάλογα με την ειδικότητα που πήραν από τη Σχολή. Η μεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται από τη σειρά αρχαιότητας στην οποία έχουν ενταχθεί μετά τις εξετάσεις του 2ου ακαδημαϊκού έτους. 4. Ειδικά για τους ανωτέρω που προέρχονται από τους Δοκίμους Υπαξιωματικούς της 1ης και 2ης Τάξης, μετά τη λήξη της εμπόλεμης κατάστασης ή της γενικής επιστράτευσης ή όποτε αποφασιστεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας η συνέχιση της εκπαίδευσης τους κατά τη διάρκεια αυτών, ανακαλείται η διοικητική πράξη απονομής του βαθμού τους και επανέρχονται στη Σχολή ως Δόκιμοι Υπαξιωματικοί της Τάξης τους. Αυτοί συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους μέχρι να αποφοιτήσουν, οπότε και εντάσσονται εκ νέου και οριστικά στα μόνιμα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας με τον προβλεπόμενο βαθμό και την αρχαιότητα που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στη Σχολή. Ειδικότερα, όσοι απ’ αυτούς προήχθησαν επ’ ανδραγαθία κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής ένταξης τους στα μόνιμα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, αποφοιτούν με το βαθμό της επ’ ανδραγαθία προαγωγής καθιστάμενοι νεώτεροι των ήδη υπηρετούντων ομοιοβάθμων τους, αρχαιότεροι όμως των αποφοίτων της Τάξης τους. 5. Για τους αναφερόμενους στην περίπτ. β΄ της παρ. 3 αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, είτε την επιστροφή τους στη Σχολή για συνέχιση της εκπαίδευσης τους είτε την οριστική τους ένταξη στα μόνιμα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας. Ειδικότερα: α. Οι επανερχόμενοι στη Σχολή, διατηρούν τον φέροντα βαθμό και την ειδικότητα τους. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης τους η μεταξύ τους αρχαιότητα επανακαθορίζεται σύμφωνα με τον παρόντα οργανισμό. Ειδικά όσοι κατά το χρόνο προσωρινής ένταξης τους στα μόνιμα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας είχαν προαχθεί επ’ ανδραγαθία, μετά το πέρας της εκπαίδευσης, καθίστανται νεώτεροι των ομοιοβάθμων τους. β. Στην περίπτωση που αποφασιστεί η οριστική τους ένταξη στα μόνιμα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, αυτοί εντάσσονται με το βαθμό που ήδη κατέχουν. Η μεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται από τη σειρά αρχαιότητας που απέκτησαν κατά τις τελικές εξετάσεις προαγωγής τους από τη 2η στην 3η Τάξη. Αυτοί καθίστανται νεώτεροι αυτών που αποφοίτησαν από τη Σχολή κατά το προηγούμενο έτος σπουδών. Όσοι απ’ αυτούς προήχθησαν επ’ ανδραγαθία διατηρούν τον βαθμό της επ’ ανδραγαθια προαγωγής τους, καθιστάμενοι νεώτεροι των ομοιοβάθμων τους. 6. Όσοι από τους αναφερόμενους στην παρ.3, καταστούν ανίκανοι για την ενεργό υπηρεσία κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εμπόλεμη κατάσταση ή η γενική επιστράτευση, δε συνεχίζουν την εκπαίδευση τους όταν τούτο τυχόν αποφασιστεί και διατηρούν οριστικά τον βαθμό και την αρχαιότητα που απέκτησαν από την ως ανωτέρω προσωρινή ένταξή τους στα μόνιμα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, εκτός εάν προαχθούν επ’ ανδραγαθία, οπότε φέρουν το βαθμό της επ’ ανδραγαθία προαγωγής. 7. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η διακοπή της εκπαίδευσης των αναφερόμενων στις παρ. 3 και 4, στους οποίους έχουν απονεμηθεί προσωρινοί βαθμοί, αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που αντιστοιχούν στον προσωρινό τους βαθμό, αρχής γενομένης από την ημερομηνία που τους απονεμήθηκε. 8. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, ο διανυθείς χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο βαθμό του Σμηνία ή του Επισμηνία, κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής ένταξης των Δοκίμων Υπαξιωματικών στα μόνιμα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μόνιμου υπαξιωματικού. 9. Διακοπτόμενης της εκπαίδευσης, το μόνιμο πολιτικό και διδακτικό-εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής των μη λειτουργουσών Τάξεων, διατίθεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, για εκτέλεση ανάλογου έργου στις Ένοπλες Δυνάμεις, επανερχόμενο στη Σχολή με την επανέναρξη της εκπαίδευσης.».

11. Η παρ. 1 του άρθρου 40 του Οργανισμού Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Μετά τις εξετάσεις του 3ου έτους σπουδών, συντάσσεται από το Τμήμα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης της Σχολής ο τελικός πίνακας αρχαιότητας, ο οποίος περιλαμβάνει την τελική σειρά επιτυχίας των Δοκίμων, αθροιστικά όλων των ετών, ανεξαρτήτως της ειδικότητας που κατέχουν. Βάσει του πίνακα αυτού καθορίζεται και η σειρά αποφοίτησης τους από τη Σχολή.».

Άρθρο 2

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. όπως αυτός κυρώθηκε με την αριθμ. Φ.600/000/ΑΔ.288573/10-07-1986 απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 584), τροποποιήθηκε και ισχύει 1. Ο τίτλος του άρθρου 33 στα περιεχόμενα του Κανονισμού Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. μετονομάζεται σε «Προαγωγή Δοκίμων στις επόμενες Τάξεις». 2. Οι παρ. 2, 5 και 6 του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. αντικαθίστανται ως εξής: «2. Κάθε Σμήνος Δοκίμων περιλαμβάνει Δοκίμους και από τις τρεις (3) Τάξεις.». «5. Οι Δόκιμοι της 3ης Τάξης αποτελούν τη Διοικούσα Τάξη της Σχολής.». «6. Οι βαθμοφόροι προέρχονται από τους Δοκίμους της 3ης Τάξης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 38. Αυτοί ονομάζονται και φέρουν τα διακριτικά του βαθμού τους με Ημερήσια Διαταγή της Σχολής ως εξής:». 3. Το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 5 Εκπαιδευτική Οργάνωση Οι Δόκιμοι συγκροτούνται σε τρεις (3) Τάξεις αντίστοιχα με τα έτη εκπαίδευσης και διακρίνονται με το διακριτικό αριθμό της Τάξης». 4. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 24 του Κανονισμού Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. αντικαθίστανται ως εξής: «1. Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή είναι τρία (3) έτη. Κάθε εκπαιδευτικό έτος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. 2. Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται χρονικά σε δύο (2) εξάμηνα,  τα οποία αριθμούνται σε Α΄ – Β΄ για το πρώτο, Γ΄ – Δ΄ για το δεύτερο και Ε΄ – ΣΤ΄ για το τρίτο ακαδημαϊκό έτος, αντίστοιχα.». 5. Οι παρ. 1 και 7 του άρθρου 28 του Κανονισμού Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. αντικαθίστανται ως εξής: «1. Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται χρονικά σε δύο (2) εξάμηνα τα οποία αριθμούνται σε Α΄ – Β΄ για το πρώτο, Γ΄ – Δ΄ για το δεύτερο και Ε΄ – ΣΤ΄ για το τρίτο ακαδημαϊκό έτος, αντίστοιχα». «7. Δόκιμος κρίνεται επανεξεταστέος, εάν συγκεντρώσει βαθμολογία μικρότερη από 50%, σε ένα (1) έως τρία (3) το πολύ μαθήματα. Δόκιμος που αποτυγχάνει σε εξεταστική περίοδο οποιουδήποτε εξαμήνου, επανεξετάζεται σε χρονικό διάστημα, που απέχει τουλάχιστον επτά (7) ημέρες και όχι περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από το πέρας των εξετάσεων του εν λόγω εξαμήνου. Εάν επιτύχει, λαμβάνει στο μάθημα που εξετάσθηκε βαθμολογία 50% ανεξάρτητα από εκείνη που πέτυχε κατά την επανεξέταση». 6. Ο τίτλος του άρθρου 33 του Κανονισμού Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. μετονομάζεται σε «Προαγωγή Δοκίμων στις επόμενες Τάξεις». 7. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 38 του Κανονισμού Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. αντικαθίστανται ως εξής: «1. Μετά την κύρωση των πινάκων βαθμολογιών από τη ΔΑΕ ο Δόκιμος που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία μετά το τέλος της κάθε Τάξης ονομάζεται Αρχηγός της αντίστοιχης Τάξης. 2. Ο Δόκιμος που στο τέλος της 2ης Τάξης συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία ονομάζεται Αρχισμηνίας Αρχηγός των Δοκίμων της Σχολής. Από τους επόμενους κατά σειρά επιτυχίας, ο Διοικητής της Σχολής με Ημερήσια Διαταγή ονομάζει βαθμοφόρους (Επισμηνίες, Σμηνίες, Υποσμηνίες) τόσους όσους απαιτεί η σύνθεση της Σχολής. Η ονομασία είναι προσωρινή για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών της Σχολής και παύει να ισχύει με την ονομασία τους σε Σμηνίες.». 8. Η παρ. 1 του άρθρου 43 του Κανονισμού Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η Σχολή περιλαμβάνει Σμήνη ανάλογα με τον αριθμό των Δοκίμων. Κάθε Σμήνος έχει Δοκίμους και από τις τρεις (3) Τάξεις προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση των Δοκίμων των δύο (2) κατώτερων Τάξεων από τους Δοκίμους της τρίτης Τάξης.». 9. Η παρ. 8 του άρθρου 50 του Κανονισμού Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: «8. Στην υπηρεσία αυτή εναλλάσσονται, ανά 24ωρο, όλοι οι Δόκιμοι της 3ης Τάξης εκτός από τους βαθμοφόρους.». 10. Η παρ. 6 του άρθρου 51 του Κανονισμού Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: «6. Στην υπηρεσία αυτή εναλλάσσονται, ανά 24ωρο, όλοι οι Δόκιμοι της 2ης Τάξης.». 11. Η παρ. 7 του άρθρου 53 του Κανονισμού Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: «7. Στα καθήκοντα του Δοκίμου Λινοστολής εναλλάσσονται όλοι οι Δόκιμοι της 2ης Τάξης». 12. Η παρ. 2 του άρθρου 55 του Κανονισμού Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: «2. Στην υπηρεσία του θαλαμοφύλακα εναλλάσσονται όλοι οι Δόκιμοι της 2ης Τάξης». 13. Η παρ. 1 του άρθρου 72 του Κανονισμού Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: «1. Μετά τις εξετάσεις του 3ου ακαδημαϊκού έτους συντάσσεται από το Τμήμα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης ο τελικός πίνακας αρχαιότητας ανεξαρτήτως της ειδικότητας που κατέχουν οι Δόκιμοι, ο οποίος περιλαμβάνει την τελική σειρά επιτυχίας τους, λαμβανομένης υπόψη της συνολικής βαθμολογίας όλων των ετών. Βάσει του πίνακα αυτού καθορίζεται και η σειρά αποφοίτησης τους από τη Σχολή.».

Άρθρο 3

Τροποποίηση του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Σ.Τ.Υ.Α., όπως αυτός κυρώθηκε με την αριθμ. Φ.070/ΑΔ.255440/25-1-1990 απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 36), τροποποιήθηκε και ισχύει Η περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Σ.Τ.Υ.Α. αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Για την πλήρωση τυχόν κενών θέσεων σε περίπτωση μη προσέλευσης των εισακτέων ή λόγω παραίτησης ή απομάκρυνσης ή αποχώρησής τους από τη Σχολή, για οποιονδήποτε λόγο, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας».

Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2016

Ο Αναπληρωτής Yπουργός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ