Σχολή Ικάρων: 21 Προσλήψεις συμβασιούχων – ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Προσλήψεις συμβασιούχων εκπαιδευτικών  για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18, έχει προκηρύξει η Σχολή Ικάρων. Δείτε τις λεπτομέρειες

 
Είκοσι μία (21) θέσεις Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ),
κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων στη Σχολή Ικάρων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μερικής απασχόλησης (Μ.Α.), στη μισθολογική βαθμίδα του Λέκτορα, για τη διεξαγωγή Διδακτικού –Ερευνητικού έργου, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3187/2003, όπως ισχύει και του άρθρου 57 του ΠΔ 151/2013, για τα ακόλουθα Γνωστικά Αντικείμενα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στους κατωτέρω πίνακες:
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Οι υποψήφιοι/ες για τις προκηρυσσόμενες θέσεις πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ.1β του Ν.3187/2003, ως ισχύει.
2. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες. (1) Για όσους/ες έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. (2) Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι/ες και όσοι/ες απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
β. Δύνανται επίσης να είναι υποψήφιοι/ες και πολίτες των Κρατών –Μελών της ΕΕ. Γι’ αυτούς/ες απαιτείται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ, ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου, ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
γ. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
δ. Να μη διώκονται ή έχουν καταδικασθεί για τα ποινικά αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού κώδικα (Ν.3528/07).
ε. Οι άρρενες υποψήφιοι, μέχρι την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της ΕΕ, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους υποχρεωτική στράτευση, γεγονός το οποίο το αποδεικνύουν με δική τους μέριμνα, προσκομίζοντας αντίστοιχη βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους τους, επίσημα μεταφρασμένη.
στ. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους της προκήρυξης του διαγωνισμού.
ζ. Σε περίπτωση που κατέχουν δημόσια θέση, να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των Ν. 1256/82 ΚΑΙ 1305/82, «Περί Πολυθεσίας». Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών, οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του Ν.2190/94 δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων, η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που ασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη και αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του Ν.2190/94 και κατέχουν οργανικές θέσεις.
3 3. Τα ανωτέρω γενικά προσόντα θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο διορισμού τους.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
16. Όσοι/ες επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Σχέσεων ΥΕΘΑ Κοινού (Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 15561 Χολαργός) για ΣΙ, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο.
17. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Κοσμητεία:
α. Στο Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού ΣΙ, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 και στο τηλέφωνο: 210-8193681.
β. Στη Γραμματεία της Κοσμητείας της ΣΙ, κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00, και στο τηλέφωνο: 210-8193851.
18. Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα με την αίτηση των υποψηφίων. Υποψήφιοι/ες, των οποίων τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή μη επικυρωμένα, όπου απαιτείται, θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής και δεν θα υπάρξει ξεχωριστή ειδοποίηση από την Υπηρεσία.


ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ