Συνταξιοδοτικό Στελεχών ΕΔ και ΣΑ – Προϋποθέσεις, παραδείγματα

ΕΝΣΤΟΛΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ

Συνταξιοδοτικό Στελεχών ΕΔ και ΣΑ: Παραδείγματα και προϋποθέσεις από το δικηγορικό γραφείο Αδαμαντίας Σκαπέτη & Συνεργάτες, που εξειδικεύεται στο Εργατικό Δίκαιο.

Όπως είναι γνωστό από 1.1.2017 τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με το ν. 4387/2016, υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), εκτός αυτών οι οποίοι δικαιούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, για τους οποίους οι συντάξεις τους κανονίζονται με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος του Δημοσίου.

Συνταξιοδοτικά δικαιώματα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010 δεν θίγονται από την παραμονή τους στην υπηρεσία μετά την ημερομηνία αυτή και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές στη διάρκεια αυτής δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τους, τον τρόπο υπολογισμού, καθώς και το χρόνο έναρξης καταβολής της σύνταξης τους.

Για τους στρατιωτικούς που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-2011 έως την 31-12-2014 ισχύουν τα ακόλουθα:

Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται αθροιστικά:

• Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
• Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη.
• Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος.

Για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) του ν. 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α΄), ο χρόνος υπηρεσίας τους που διανύθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις με την ιδιότητα του Οπλίτη Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ) ή του Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ), και για τον οποίο ασφαλίσθηκαν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Τα ανωτέρω έχουν ισχύ και για όσους υπηρέτησαν ως ΟΠΥ ή ΕΠΥ, οι οποίοι μετά την απομάκρυνση τους από τις θέσεις αυτές κατατάχθηκαν στα Σώματα Ασφαλείας ή το Πυροσβεστικό Σώμα ή διορίστηκαν στο Δημόσιο. Η αναγνώριση γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, με πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό διάστημα αποδίδονται στο Δημόσιο και τα Μετοχικά Ταμεία κατά περίπτωση, εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης.

Η σύνταξη διαχωρίζεται σε δύο επιμέρους κλάδους, στην Εθνική Σύνταξη και στην Ανταποδοτική Σύνταξη.

Εθνική Σύνταξη

Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σε όλους, όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) ευρώ μηνιαίως και καταβάλλεται ακέραια εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Το ποσό της Εθνικής Σύνταξης βαίνει μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών, εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.

Αναλυτικά:

Ειδικά, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος, η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης.

Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται αναλογικά στις περιπτώσεις καταβολής μειωμένης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Η κατά τα ανωτέρω μείωση της εθνικής σύνταξης, προκειμένου για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

Στους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω ανικανότητας με ποσοστό ανικανότητας από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης και με ποσοστό ανικανότητας από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής. Στους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω ανικανότητας με ποσοστό ανικανότητας έως 49,99% χορηγείται το 40% της εθνικής σύνταξης. Στους συνταξιούχους με ποσοστό ανικανότητας 80% και άνω χορηγείται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.

Ανταποδοτική σύνταξη

Οι στρατιωτικοί, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση, δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης, που προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, το χρόνο ασφάλισης, και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης, όπως αυτά προκύπτουν από τον παρακάτω πίνακα:

Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο, μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών, που προκύπτει από το ασφαλιστικό έτος 2002 (1.1.2002) και έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης του στρατιωτικού. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου.

Για το χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασματικά, κατόπιν καταβολής του προβλεπόμενου ποσού εξαγοράς, ως συντάξιμες αποδοχές ορίζεται το ποσό που θα αποτελούσε τον ασφαλιστέο μηνιαίο μισθό-εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε μήνα ασφάλισης.

Η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών, για το διάστημα έως και το 2020, διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα από το 2021 και εφεξής διενεργείται με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Εκτιμάται ότι, όσοι υποβάλλουν αίτηση για συνταξιοδότηση από 1.1.2021 θα έχουν μεγαλύτερες απώλειες στο τελικό ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης καθόσον αυτή, θα υπολογίζεται με νέο δείκτη, χαμηλότερο του ισχύοντος αυτή τη στιγμή, μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη τιμών Καταναλωτή (ΔτΚ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και συγκεκριμένα το δείκτη μεταβολής μισθών (ΔΜΜ).

Πλην, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ο άνωθεν δείκτης (ΔΜΜ) δεν έχει υπολογιστεί έως και σήμερα από την ΕΛΣΤΑΤ. Επισημαίνεται ότι οι συντάξιμες αποδοχές αναπροσαρμόζονται έως και τον προηγούμενο μήνα της συνταξιοδότησης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

  • Έστω ασφαλισμένος στρατιωτικός προέλευσης ΕΜΘ, με ημερομηνία πρώτης ασφάλισης την 1.8.1988.
  • Οι μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές του υπολογίζονται από την 1.1.2002 προσεγγιστικά στο ποσό των 1.800 € και υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης την 1.8.2019.
  • Η ανταποδοτική του σύνταξη θα είναι 1.800 € * 37,2 % (ποσοστό αναπλήρωσης για 36 έτη) = 669,60 €.
  • Ο ασφαλισμένος δικαιούται και εθνική σύνταξη, η οποία θα καταβάλλεται μαζί με την ανταποδοτική σε μηνιαία βάση, ύψους 384 €.
  • Συνολική ακαθάριστη σύνταξη: 384 € + 669,60 € = 1.053,6 € (χωρίς κρατήσεις υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, μερίσματα, κλπ).

Όσον αφορά στην επαύξηση των ετών σύνταξης αυτό μπορεί να γίνει με την προσμέτρηση εξαγοράς επιπλέον ετών των οποίων ο χρόνος προσμετράται ως αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο.

Δικηγορικό Γραφείο
Αδαμαντία Σκαπέτη & Συνεργάτες
Llm Εργατικού Δικαίου Νομικής Αθηνών

Λ. Μεσογείων  αρ.167, ΤΚ:11525, Αθήνα

Τηλ: 210 6779603 / 211 1832498
Fax: 210 6779604

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. ΕΠΟΠ επιλοχίας (ΥΓ) 3τεκνη μονογονεϊκή με επιμέλεια κ γονική μέριμνα 2 εκ των 3 τέκνων μου έχω 19 χρονιά στο στρατό δικαιούμαι να βγω σύνταξη με ανήλικα κ ποτέ;έτος κατάταξης Νοέμβριο του 2005..

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ