Τι είπε ο Καμμένος για τις μεταθέσεις

Ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος παίρνει θέση για το αίτημα που υπάρχει αναφορικά με το αμετάθετο μετά την παρέλευση 25ετίας. Δείτε τι λέει για τις μεταθέσεις.

Δείτε τι απάντησε ο Πάνος Καμμένος σε ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Μάξιμος Χαρακόπουλος με θέμα «Μεταθέσεις Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων» .

Κατ’ αρχήν, το πλαίσιο των μεταθέσεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ρυθµίζεται από τον Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και εξειδικεύεται µε την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. Φ.411/1/294483/Σ.797/14 Φεβ 18/ΓΕΕΘΑ/Β1 (ΦΕΚ τ. Β’ 468/14 Φεβ 18), µε τα οποία εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αντικειμενικότητα στο σύστηµα των μεταθέσεων.

Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση έχει καθορισθεί ότι ο σχεδιασµός των μεταθέσεων για την κάλυψη των κενών θέσεων, λαµβάνει υπόψη το σύνολο των κριτηρίων του άρθρου 5 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), δηλαδή υπηρεσιακά, κοινωνικά και αντικειμενικά κριτήρια. Τα εν λόγω κριτήρια παραµετροποιούνται στα Παραρτήματα της Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ τ. Β’ 468/14 Φεβ 18), ανάλογα µε τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας, δηλαδή καθορίζονται συντελεστές βαρύτητας και αντίστοιχα μοριοδοτούνται µε συγκεκριμένους αριθμητικούς συντελεστές, που λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση των πινάκων µε τα μετατιθέμενα στελέχη.

Τυχόν θεσμοθέτηση του αµετάθετου των στελεχών µετά την παρέλευση 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας, θα επιφέρει τα εξής:

 Σοβαρό κώλυµα στην οµαλή και ισορροπημένη στελέχωση των Μονάδων – Υπηρεσιών, καθόσον θα παρουσιαστεί το φαινόμενο υπερστελέχωσης ορισμένων Μονάδων που βρίσκονται σε περιοχές επιθυμίας µε αντίστοιχη υποστελέχωση
έµπειρου προσωπικού των Μονάδων Εκστρατείας, από στελέχη που διαθέτουν εμπειρία, γνώση και βρίσκονται στην ακµή της αποδοτικότητας τους.

Η καθ’ υπέρβαση τοποθέτηση του προσωπικού σε Μονάδες – Υπηρεσίες που δεν υφίστανται κενές – προβλεπόμενες θέσεις από τους Πίνακες Οργάνωσης Υλικού (ΠΟΥ) (δηλαδή θέσεις καθορισµένες κατά βαθµό και ειδικότητα), εκτός των θεµάτων νοµιµότητας που δύναται να εγείρει, αποκλείει την τοποθέτηση προσωπικού, που κατέχει τα προβλεπόμενα για τη θέση κριτήρια, βάση των καθοριζομένων στην περί μεταθέσεων νοµοθεσία.

Σε ό,τι αφορά στην προσλαμβάνουσα μοριοδότηση των στελεχών που παραµένουν σε µία φρουρά πέραν της τριετίας χωρίς την επιθυµία τους, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, που τροποποιήθηκε πρόσφατα (Φεβ.’18), συνεχίζουν να λαµβάνουν τα µόρια που ελάµβαναν κατά τα τρία πρώτα χρόνια της παραµονής τους εκεί.

Τα στελέχη που υπηρετούν στη νήσο «Κ» τοποθετούνται για χρονικό διάστηµα 2 ετών. Το ζήτηµα της παράτασης παραµονής τους στη νήσο, προκειµένου τα τέκνα τους να τύχουν ευεργετικών διατάξεων και να υπαχθούν σε ειδική κατηγορία, αντιμετωπίζεται µε τη χορήγηση παράτασης παραµονής, ώστε να περατώσουν την εγγραφή των τέκνων τους στα εκεί εκπαιδευτικά ιδρύµατα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Περαιτέρω διακριτή μεταχείριση των στελεχών εκτιµάται ότι θα δημιουργήσει δυσφορία, όχι µόνο στο λοιπό στρατιωτικό προσωπικό, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα, δεδοµένου ότι δεν υφίστανται αντίστοιχα ευεργετικά μέτρα για άλλες κοινωνικές οµάδες.

Σε ό,τι αφορά στο ζήτηµα της µη μετάθεσης των στελεχών, που έχουν τέκνα που φοιτούν στις τάξεις του Λυκείου, σας γνωρίζω ότι υφίσταται πρόβλεψη ώστε τα στελέχη των οποίων τα τέκνα θα φοιτήσουν στη Β’ και Γ ‘ Λυκείου κατ’ αρχάς να µην μετατίθενται. Μετακινούνται µόνο όταν υφίστανται αδήριτες υπηρεσιακές ανάγκες ενώ οι αρµόδιοι φορείς έχουν εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς τους και πάντα εντός των καθοριζομένων από τη νοµοθεσία ορίων, διασφαλίζοντας παράλληλα το ίδιο το στέλεχος σε ότι αφορά στην υπηρεσιακή του εξέλιξη.

Επιπροσθέτως, στην υπάρχουσα παραμετροποίηση των κριτηρίων της Φ.411/1/294483/Σ.797/14 Φεβ 18/ΓΕΕΘΑ/Β1 (ΦΕΚ τ. Β’ 468/14 Φεβ 18) Υπουργικής Απόφασης, υφίσταται πρόβλεψη επιπλέον µοριοδότησης των στελεχών που επιµελούνται τέκνα που φοιτούν στη Β’ και Γ ‘ Λυκείου.

Το ζήτηµα της κοινοποίησης των μεταθέσεων, τουλάχιστον 60 ηµέρες πριν την υλοποίησή τους, αποτελεί στόχο υψηλής προτεραιότητας των Γενικών Επιτελείων και γι’ αυτό κάθε έτος καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε οι μεταθέσεις να γνωστοποιούνται στα στελέχη το συντομότερο δυνατόν.

Εξάλλου η μοριοδότηση των στελεχών, στο πεδίο των στρατιωτικών εκπαιδεύσεων, συναρτάται και υλοποιείται κατά απόλυτη συνάφεια µε τις προβλέψεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, στο οποίο περιγράφονται τα σταδιοδροµικά σχολεία που λαμβάνονται υπόψη για την εξέλιξη του κάθε στελέχους. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα μπορούσε να προκαλέσει σηµαντική σύγχυση και θα δυσχέραινε τα στελέχη στη λήψη αποφάσεων, σχετικά µε τους στόχους που πρέπει να θέσουν για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη.

Για το ΥΠΕΘΑ, το ανθρώπινο δυναµικό συνιστά το πολυτιμότερο οπλικό σύστηµα και τον σημαντικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος. Το ειλικρινές ενδιαφέρον, καθώς και ο αξιοπρεπής και δίκαιος χειρισµός του, αποτελούν προτεραιότητα υψίστου επιπέδου. Σε αυτό το πλαίσιο, η μέριµνα υπέρ του στρατιωτικού προσωπικού και των οικογενειών τους, αποτελεί «επιχειρησιακή δραστηριότητα» και όχι απλώς σύνολο ληφθέντων ευεργετικών μέτρων. Για τους παραπάνω λόγους, οι χειρισµοί που αφορούν στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση των μεταθέσεων, εδράζονται στην απαρέγκλιτη εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και κάθε άλλου συναφούς θεσµικού – νοµικού κειμένου.

Επιπροσθέτως πρέπει να αναφερθεί ότι, η μετάθεση του στρατιωτικού προσωπικού είναι συµφυής µε την ιδιότητά του και αυτό είναι γνωστό στους υπηρετούντες ήδη πριν από την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η πλειονότητα των στελεχών των ΕΔ αντιμετωπίζει ζητήµατα διάσπασης του σταθερού πλαισίου αναφοράς της προσωπικής ζωής και του περιβάλλοντός του.

Παρόλα ταύτα όμως σας διαβεβαιώνω ότι το υφιστάμενο θεσµικό πλαίσιο που διέπει τις μεταθέσεις, προβλέπει πλήθος κοινωνικών κριτηρίων για τα στελέχη των ΕΔ, µε σκοπό την διευκόλυνση των στελεχών και την προστασία της οικογενειακής εστίας (πολύτεκνοι, γονείς τριών τέκνων, πάσχοντες από ανίατα – δυσίατα νοσήματα, στελέχη µε τέκνο ή σύζυγο µε αναπηρία ή µε επιµέλεια ατόµου µε αναπηρία, άλλοι λόγοι υγείας, τοποθέτηση σε τόπο προτίµησης για πέντε έτη µετά από άδεια κυήσεως, συνυπηρέτηση κτλ).

Τέλος σας επισημαίνω ότι προτάσεις που συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο της Ερώτησής σας καθώς και διορθωτικές εν γένει παρεμβάσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή της Απόφασης ΥΕΘΑ, που τέθηκε σε ισχύ λιαν προσφάτως, θα εξετασθούν σε μελλοντική αναθεώρηση της.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ